Graduate school tuinbouw en uitgangsmaterialen

Met dit programma kunnen getalenteerde masterstudenten zelf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek opstellen en uitvoeren op het gebied van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Waarvoor

Dit programma heeft als doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen binnen het onderzoeksveld van plantaardige productiesystemen gerelateerd aan de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het fundamentele onderzoek legt een breed fundament voor directe toepassing en verder toegepast onderzoek wat zal bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en economische uitdagingen binnen de topsector. Daarnaast beoogt dit programma het opleiden van onderzoekers en het bevorderen van de uitwisseling van kennis tussen kennisinstellingen, publieke instellingen en bedrijven.

De inhoudelijke focus ligt op het versterken van de kennisbasis om de ontwikkeling van duurzame, veerkrachtige productiesystemen, die voldoen aan de maatschappelijke eisen, te bevorderen. Meer specifiek kan er onderzoek worden uitgevoerd op het gebied van de genetica, plantenveredeling, plantenfysiologie, bodemonderzoek en -management, akkerbouw, gewasbescherming, interactie met landschapsecologie, evenals agro-technologie (bijv. mechanisatie, gebruik van gegevens en ICT-toepassingen).

Voor wie

Aanvragen worden ingediend namens een consortium bestaande uit minimaal één kennisinstelling waarvan de onderzoekers aanvragen bij NWO mogen indienen, samen met minimaal één private partner. Daarnaast kunnen één of meerdere publieke partners deel uitmaken van een consortium.
Een aan een kennisinstelling verbonden onderzoeker treedt namens het consortium op als hoofdaanvrager. De beoogde promovendus (de kandidaat), die de aanvraag heeft opgesteld, is degene die tijdens het interview het voorstel verdedigt en waarvan de prestaties meewegen in de beoordeling.

Wat aanvragen

Het maximaal aan te vragen NWO budget per project is 225k euro.

Het budget kan gebruikt worden voor:

 • Personele kosten: een AIO plaats voor een periode van vier jaar.
 • Materiële kosten die betrekking hebben op uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Ook de kosten verbonden aan kennisoverdracht, valorisatie en instrumentarium voor het onderzoek, kunnen in beperkte mate worden begroot ten laste van de subsidie.

Er geldt een matchingsverplichting. Voor ieder project is een cash matching van minimaal 7,5% (20k euro) als ook een in-kind matching van minimaal 7,5% (20k euro) van het totale project budget nodig.
Als het maximale NWO budget wordt aangevraagd, komt het totale project budget uit op:
225k (NWO budget) + 20k (cash matching) + 20k (in-kind matching) = 265k euro

Wanneer aanvragen

 • De deadline voor het indienen van aanvragen was 6 juli 2017, om 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria van gelijk gewicht:

 1. Originaliteit/innovativiteit;
 2. Kwaliteit van het voorstel;
 3. Kwaliteit van de beoogde promovendus en de onderzoeksgroep;
 4. Inhoudelijke relevantie en perspectief voor kennisbenutting.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

 • Voorstellen worden administratief-technisch getoetst;
 • De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen schriftelijk op basis van de beoordelingscriteria;
 • De kandidaten lichten de aanvragen tijdens interviews toe tegenover de beoordelingscommissie;
 • Het ENW-domeinbestuur neemt een besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 juli 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

900.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Graduate school tuinbouw en uitgangsmaterialen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Mw. dr. K.M. de Bruijn-Spoorendonk Mw. dr. K.M. de Bruijn-Spoorendonk +31 (0)70 3440776 alwgsu@nwo.nl