Gesloten kringlopen - transitie naar een circulaire economie

Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat moet leiden tot het sluiten van kringlopen op verschillende schaalniveaus. Het gaat om de verbindingen tussen water, agrarische productie, energie en biodiversiteit mede als onderdeel van productieketens.

Waarvoor

NWO stimuleert met het programma "Gesloten Kringlopen - transitie naar een circulaire economie" nieuwe fundamentele en pre-competitieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Zo wil NWO de kennisbasis versterken en interdisciplinair onderzoek stimuleren dat leidt tot toepasbaarheid van kennis binnen en tussen de topsectoren Agri&Food, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Het onderzoek moet bijdragen aan transitie naar een circulaire economie. Dit biedt vanuit het perspectief van de verbindingen tussen water, agrarische productie, energie en biodiversiteit de mogelijkheid om de huidige systemen om te vormen naar klimaat-robuuste en hoogproductieve systemen. Een circulaire economie biedt kansen voor zowel economische groei als de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de beschikbaarheid van fossiele grondstoffen, schoon water en agrarische producten, en behoud van bodemvruchtbaarheid.

Voor wie

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het consortium.

U kunt als hoofdaanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De hoofdaanvrager moet een bezoldigd dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt gevraagd, en gepromoveerd en/of hoogleraar zijn.

Naast verplichte betrokkenheid van private partijen, wordt ook samenwerking met TO2 en HBO organisaties gestimuleerd en biedt het programma de mogelijkheid bedrijven uit de creatieve industrie te betrekken in het consortium.

Wat aanvragen

Voor een project kunt u maximaal 750.000 euro NWO-financiering aanvragen. Er geldt een matchingsverplichting. De NWO-financiering bedraagt maximaal 90% van het totale projectbudget. De private en publieke partners in het projectconsortium dienen gezamenlijk tenminste 10% van de projectkosten bij te dragen. Bijdragen van private en publieke partijen kunnen zowel cash als in-kind (max. 5%) zijn.

Het projectbudget (NWO financiering plus cash matching door partners) kan worden gebruikt voor:

  • Personele kosten: Tijdelijk wetenschappelijk personeel (promovendus, postdoc) en tijdelijk niet-wetenschappelijk personeel (analist).
  • Materiële kosten die betrekking hebben op uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Kosten voor kennisoverdracht, internationalisering, valorisatie en instrumentarium voor het onderzoek kunnen in beperkte mate worden begroot ten laste van het subsidie. Het totaal aan materiële kosten mag niet meer dan 40% van het aangevraagde NWO-financieringsbedrag beslaan.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was 7 februari 2017, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit;
  2. Potentieel voor maatschappelijke en economische toepassing.

Deze twee criteria wegen even zwaar in de beoordeling en prioritering.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

  • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de aanvragen;
  • Beoordeling door buitenlandse referenten en wederhoor;
  • Beoordeling door een commissie bestaande uit gerenommeerde onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines en vertegenwoordigers vanuit de private en maatschappelijke sector;
  • Besluit door bevoegd bestuur binnen NWO op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Extra informatie

Let op: Per 11 november is extra informatie over de samenwerking met hogescholen (via de KIEM-VANG regeling) opgenomen in de call tekst. U kunt de volledige call for proposals downloaden via de link onder aan deze pagina.

 

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 februari 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

5 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Gesloten kringlopen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018) Gebiedsspecifieke thema's

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Dhr. drs. M. Los Dhr. drs. M. Los +31 (0)70 3440508 m.los@nwo.nl