ERA-net for Monitoring and Mitigation of Greenhouse Gases from Agri- and Silviculture (ERA-GAS)

FACCE-JPI organiseert een ERA-net COFUND call for proposals op het gebied van broeikasgassen in relatie tot landbouw (‘ERA-GAS - Monitoring and Mitigation of Greenhouse Gases from Agri- and Silviculture). Nederlandse onderzoekers kunnen aan de call meedoen als onderdeel van internationale consortia. De afhandeling van aanvragen verloopt via het call secretariaat van ERA-GAS.

Waarvoor

Het Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) brengt 23 landen samen die een integrale European Research Area willen vormen, gericht op samenhangende uitdagingen op het gebied van duurzame landbouw, voedselzekerheid en klimaatsinvloeden. FACCE-JPI biedt en coördineert onderzoek naar duurzame landbouwproductie en economische groei, dat bijdraagt aan een Europese bio-based economie en daarnaast zorgdraagt voor instandhouding en herstel van ecosysteem diensten in het licht van huidige en toekomstige klimaatveranderingen.

FACCE-JPI organiseert regelmatig calls for proposals voor pan-Europese onderzoeksprojecten. De huidige call is ingericht als ERA-net COFUND onder Horizon2020 en richt zich op het monitoren en verminderen van uitstoot van broeikasgassen door landbouwactiviteiten: ‘ERA-GAS - Monitoring and Mitigation of Greenhouse Gases from Agri- and Silviculture.

Voor wie

 

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die werkzaam zijn binnen de aard- en levenswetenschappen en in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut (cf. Open Programma NWO-ALW). Voor deze specifieke call komen ook TO2 en HBO instituten in aanmerking voor financiering.

Specifieke condities:

  • Aanvragers dienen gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn.
  • Aanvragers dienen een bezoldigd dienstverband te hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
  • Medewerkers met een 0-aanstelling of met een aanstelling als onbetaalde gastmedewerker kunnen géén aanvraag indienen.
  • Aanvragers mogen niet voor zichzelf een positie aanvragen (indien nodig met uitzondering van vsenior onderzoekers van TO2 of HBO instituten).

TO2 instituten zijn gedefinieerd als TNO, DLO (onderzoeksinstituten van Wageningen UR), het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Deltares en Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN). HBO instituten zijn gedefinieerd als een door de overheid bekostigde hogeschool, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de ‘Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)’.

De Nederlandse hoofdaanvrager dient een aanvraag in als onderdeel van een internationaal consortium. Een Nederlandse onderzoeker kan voor maximaal één project (onderdeel van een consortium) financiering aanvragen in deze call.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van het onderzoek; zoals aanstelling van personeel (post-doc/senior wetenschappelijk medewerker) en materiële voorzieningen (verbruiksgoederen, reiskosten e.d.) en veldwerk. Licht elke kostensoort apart toe in uw aanvraag.

De maximale projectduur is 3 jaar.

Personele kosten

Voor de salariskosten is het VSNU-contract 'Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek' van toepassing. Voor het Nederlandse deelproject kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd voor een postdoc onderzoeker (maximaal 3 jaar full time, per 1 juli 2015: 207.663 euro). Dit bedrag is inclusief een benchfee van 5.000 euro voor persoonsgebonden kosten ten behoeve van het onderzoek van de post-doc (o.a. publicatiekosten, congresbezoek). In deze specifieke call kan door TO2 en HBO instituten tevens subsidie worden gevraagd voor senior wetenschappelijk medewerkers in vaste dienst. Hiervoor worden de tarieven voor post-doc onderzoekers gehanteerd (maximaal 3 jaar full time, per 1 juli 2015: 207.663 euro).

Materiële en netwerk kosten

Voor materiële kosten (verbruiksgoederen, reiskosten en veldwerkkosten) en netwerk kosten (consortium bijeenkomsten, reiskosten, communicatie) kan voor de gehele subsidieperiode maximaal 50.000 euro worden aangevraagd.

Voor apparatuur kan geen budget worden aangevraagd binnen deze call. U kunt geen financiering aanvragen voor vaste stafmedewerkers (m.u.v. senior wetenschappelijk medewerkers bij TO2 of HBO), studentassistenten, analisten of technici, 'overhead', algemene laboratoriumuitrusting en kosten voor onderhoud, verzekeringen, congresbezoek en publicatie.

Een individuele Nederlandse onderzoeker kan maximaal 250.000 euro aanvragen, bestaande uit ongeveer 200.000 euro voor personeel (post-doc) en maximaal 50.000 euro voor materiële kosten (verbruiksgoederen, veldwerk en netwerk kosten).

Het maximale aantal (subsidie vragende) Nederlandse deelnemers per consortium is één. Dit leidt tot een maximale NWO-financiering van 250.000 euro per consortium.

Wanneer

  • Sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen (verplicht) was 3 mei 2016.
  • Sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen was 19 december 2016.

Indienen kan via de ERA-GAS website www.eragas.eu

Beoordeling

Criteria

 

De voorstellen kunnen, als onderdeel van een consortium, uitsluitend worden ingediend bij het call secretariaat van ERA-GAS, volgens de instructies op de website van ERA-GAS (www.eragas.eu) en gebruik makend van het door ERA-GAS beschikbaar gestelde formulier.

De beoordelingscriteria voor vooraanmeldingen en volledige voorstellen zijn beschikbaar in de call documenten op de website van ERA-GAS.

Procedure

 

De beoordelingsprocedure wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ERA-net COFUND ERA-GAS. Het NWO- gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen neemt een besluit over de te honoreren Nederlandse voorstellen. Deze beslissing zal zijn gebaseerd op de ranking welke door het ERA-net COFUND ERA-GAS wordt vastgesteld.

Meer informatie over de beoordelingsprocedure is te vinden op www.eragas.eu

Meer informatie

De volledige tekst van deze call, aanvraagformulieren en overige documenten zijn vanaf 1 maart 2016 beschikbaar via de website www.eragas.eu.
U wordt gevraagd contact op te nemen met het National Contact Point vóór het indienen van een vooraanmelding, om de ontvankelijkheidscriteria te bespreken.

Contactpersoon Ministerie van Economische Zaken

 

Ir. Mark J.C. de Bode

e-mail: m.j.c.debode@minez.nl

 

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

19 december 2016 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

900.000 euro

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)

Partners

IF (Denmark), MMM (Finland), ANR (France), BMBF (Germany), TEAGASC & DAFM (Ireland), VIAA (Latvia), RCN (Norway), NBR (Poland), UEFISCDI (Romania), FORMAS (Sweden), TAGEM (Turkey), DEFRA (UK), MPI (New Zealand)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Dhr. drs. M. Los Dhr. drs. M. Los +31 (0)70 3440508 m.los@nwo.nl