Duurzame watertechnologie

Samenwerkingsprogramma NWO-Wetsus betreffende de impact van wateronderzoek op energie, bedrijfsleven, gezondheid, economie en milieu.

Consortia van kennisinstellingen en bedrijven uit de watersector, desgewenst aangevuld met andere partners, kunnen voorstellen voor innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van watertechnologie indienen. Bij honorering zullen de projecten in de laboratoria van Wetsus in Leeuwarden worden uitgevoerd. Het betreft publiek private samenwerking waarbij NWO de helft van de financiering bijdraagt, en consortiumpartners de andere 50% van de integrale projectkosten dienen bij te dragen.

Waarvoor

Het programma richt zich op het ontsluiten van nieuwe kennisgebieden ten behoeve van duurzame watertechnologie.

Er is behoefte aan innovatieve oplossingen voor problemen met de beschikbaarheid en kwaliteit van water voor gebruik in huishoudens, landbouw, industrie en voor natuur. Aandacht gaat niet enkel uit naar de de doelmatigheid, maar ook naar de duurzaamheid van oplossingen: minder energiebehoefte, hergebruik van grondstoffen en minder broeikasgassen. Enkel met nieuwe waterprocestechnologie kunnen aanvaardbare maatschappelijke oplossingen worden geboden. Het programma omvat delen van het brede veld dat loopt van waterbehandeling, waterhergebruik tot aan het produceren van schoon water uit zout water, verontreinigd water of vocht uit de atmosfeer, om grondwatervoorraden te ontzien.

Voor wie

Hoofdaanvragers en mede-aanvragers die financiële steun door NWO verlangen, moeten gepromoveerd onderzoeker en/of hoogleraar zijn, die gedurende de beoogde looptijd van het project een betaalde aanstelling hebben bij een 'NWO-erkende kennisinstelling'. De overige partijen in het consortium moeten bestaan uit, ten minste, 1 private sector-partij die meefinanciert. Verder kan het consortium bestaan uit publieke partijen en maatschappelijke organisaties. 

Wat aanvragen

 Er kan 1 onderzoekspositie aangevraagd worden: 1 promovendus (4 jaar) of 1 postdoconderzoeker (2-3 jaar). Bij de 3- of 4-jaarsaanstelling geldt dat bij NWO een steunbedrag van maximaal 250.000 euro aangevraagd kan worden als bijdrage in de personeelskosten, bench fee en bijdrage in de directe verbruiksgoederenkosten. De bijdrage van NWO kan niet méér bedragen dan de in cash-bijdrage die consortiumpartners aan Wetsus leveren als bijdrage in de kosten die voortkomen uit het gebruik van Wetsus faciliteiten.

Wanneer

Deadline voor voorlopige onderzoeksplannen: 31 januari 2017

Deadline voor volledige onderzoeksaanvragen, op uitnodiging: 30 mei 2017 

Beoordeling

Criteria

A. Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit 

  • Originaliteit en innovatief karakter, potentieel voor wetenschappelijke vooruitgang;
  • Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel: heldere doelstelling, aanpak en methode. Doelgerichtheid en haalbaarheid;
  • Wetenschappelijke kwaliteit van de groep, (inter)nationale inbedding en aanzien, publicaties, expertise.

B. Waarde voor economie en maatschappij en passendheid

  • Urgentie van het onderzoek voor wetenschappelijke versterking van te onderzoeken onderwerpen;
  • Potentieel voor praktische toepassing met betrekking tot economie en samenleving;
  • Passendheid binnen de onderzoeksonderwerpen uit de scope van de call.

Procedure

Een beoordelingscommissie nodigt, aan de hand van voorgelegde ontvankelijke voorlopige onderzoeksplannen, een aantal aanvragers uit tot het indienen van een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel. Deze voorstellen dienen vergezeld te worden van Letters of commitment van consortiumpartners tot een voldoende hoog steunbedrag. De ontvankelijke uitgewerkte voorstellen, de inhoudelijke analyses door referenten, en de weerwoorden daarop van de aanvragers, worden door de commissie geëvalueerd, uitmondend in een advies aan NWO. Het daartoe bevoegde bestuur binnen NWO neemt vervolgens een honoreringsbesluit waarover de aanvragers worden geïnformeerd. 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

30 mei 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Het NWO budget, exclusief bijdragen van consortiumpartners, bedraagt 500.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Water en klimaat (2011-2014)

Partners

Wetsus, Dr.ir. Jan Post, T: 058 284 30 00, Email: jan.post@wetsus.nl

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Dhr. drs. Th. A.W.M. Saat Dhr. drs. Th. A.W.M. Saat +31 (0)70 3440791 t.saat@nwo.nl