Duurzame watertechnologie

Samenwerkingsprogramma NWO-Wetsus betreffende de impact van wateronderzoek op energie, bedrijfsleven, gezondheid, economie en milieu.

Consortia van kennisinstellingen en bedrijven uit de watersector, desgewenst aangevuld met andere partners, kunnen voorstellen indienen voor innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van watertechnologie. Bij honorering zullen de projecten in de laboratoria van Wetsus in Leeuwarden worden uitgevoerd. Het betreft publiek private samenwerking waarbij NWO de helft van de financiering bijdraagt; consortiumpartners moeten de andere 50% van de integrale projectkosten bijdragen.

Waarvoor

Het programma wil nieuwe kennisgebieden ontsluiten ten behoeve van duurzame watertechnologie.

Er is behoefte aan innovatieve oplossingen voor problemen met de beschikbaarheid en kwaliteit van water voor gebruik in huishoudens, landbouw, industrie en voor natuur. De focus van deze call betreft niet enkel de doelmatigheid, maar ook de duurzaamheid van oplossingen: minder energiebehoefte, hergebruik van grondstoffen en minder broeikasgassen. Enkel met nieuwe waterprocestechnologie ontstaan maatschappelijk aanvaardbare oplossingen. Het programma omvat delen van het brede veld dat loopt van waterbehandeling, waterhergebruik tot aan productie van schoon water uit zout water, verontreinigd water of vocht uit de atmosfeer, om grondwatervoorraden te ontzien.

Voor wie

Hoofdaanvragers en mede-aanvragers die financiële steun door NWO verlangen, moeten gepromoveerd onderzoeker en/of hoogleraar zijn, en gedurende de beoogde looptijd van het project een betaalde aanstelling hebben bij een 'NWO-erkende kennisinstelling'. De overige partijen in het consortium moeten bestaan uit ten minste 1 private sector-partij die meefinanciert. Verder kan het consortium bestaan uit publieke partijen en maatschappelijke organisaties. 

Wat aanvragen

Er kan 1 onderzoekspositie aangevraagd worden: 1 promovendus (4-5 jaar) of 1 postdoconderzoeker (2-3 jaar). Bij NWO kan een steunbedrag van maximaal 250.000 euro aangevraagd worden als bijdrage in de personeelskosten, bench fee en bijdrage in de directe verbruiksgoederenkosten. De bijdrage van NWO kan niet méér bedragen dan de in cash-bijdrage die consortiumpartners aan Wetsus leveren als bijdrage aan de kosten die voortkomen uit het gebruik van Wetsus-faciliteiten.

Wanneer

  • Deadline voor voorlopige onderzoeksaanvragen: 18 april 2019, 14:00 uur
  • Deadline voor volledige onderzoeksaanvragen, op uitnodiging: 27 juni 2019, 14:00 uur

Beoordeling

Criteria

A. Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit

  • Originaliteit en innovatief karakter, potentieel voor wetenschappelijke vooruitgang;
  • Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel: heldere doelstelling, aanpak en methode. Doelgerichtheid en haalbaarheid;
  • Wetenschappelijke kwaliteit van de groep, (inter)nationale inbedding en aanzien, publicaties, expertise.

B. Waarde voor economie en maatschappij en passendheid

  • Urgentie van het onderzoek voor wetenschappelijke versterking van te onderzoeken onderwerpen;
  • Potentieel voor praktische toepassing met betrekking tot economie en samenleving;
  • Passendheid binnen de onderzoeksonderwerpen van de call.

Procedure

Op advies van een beoordelingscommissie nodigt het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, aan de hand van voorgelegde ontvankelijke voorlopige onderzoeksplannen, een aantal aanvragers uit tot het indienen van een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel. Deze voorstellen moeten een garantstellingsverklaring van Wetsus bevatten voor een voldoende hoog steunbedrag van consortiumpartners. De ontvankelijke uitgewerkte voorstellen, de inhoudelijke analyses door referenten, en de weerwoorden daarop van de aanvragers, evalueert de commissie, uitmondend in een advies aan NWO. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen neemt vervolgens een honoreringsbesluit en informeert de aanvragers. 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

27 juni 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Het NWO budget, exclusief bijdragen van consortiumpartners, bedraagt 500.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Wetsus: Dr.ir. Jan Post, T: 058 284 30 00, Email: jan.post@wetsus.nl

Contact

Drs. Erik van Aert Drs. Erik van Aert t: +31 (0)70 3440638 e.vanaert@nwo.nl