Arctisch onderzoek voor de topsector Water

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor fundamentele onderzoeksprojecten die passen in de onderzoeksthema's van het Nederlands Polair Programma en in de Kennis- en Innovatieagenda van de topsector water.

Waarvoor

NWO stimuleert met de call 'Arctisch onderzoek voor de topsector Water' nieuwe fundamentele en pre-competitieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten in/over het Noordpoolgebied om de kennisbasis te versterken en de toepasbaarheid van kennis binnen de topsector Water vergroten.

De topsector Water heeft voor de jaren 2016-2019 19 thema’s gedefinieerd, in 3 deelsectoren (Maritieme technologie, Deltatechnologie, Watertechnologie), waarbinnen gezamenlijke kennisprogrammering en innovatieontwikkeling wordt gedaan.

NWO heeft, in overleg met universiteiten, overheid en bedrijfsleven, een strategieplan gemaakt voor het Nederlands Polair Programma (NPP) voor de jaren 2016-2020, “Poolpositie NL 2.0”., waarbinnen 4 thema’s zijn gedefinieerd.

Voorstellen moeten passen binnen één of meer van de 19 door de topsector Water gedefinieerde thema’s én binnen één of meer van de 4 thema’s zoals gedefinieerd in de “Poolpositie-NL 2.0”.

Voor wie

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het consortium.

U kunt als hoofdaanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. U moet een bezoldigd dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor u de financiering aanvraagt, en gepromoveerd en/of hoogleraar zijn.

Wat aanvragen

Voor een project kunt u maximaal 500.000 euro NWO-financiering aanvragen. Er geldt een matchingsverplichting. De NWO-financiering bedraagt maximaal 70% van de totale projectkosten. De private en publieke partners in het projectconsortium dienen gezamenlijk tenminste 30% van de projectkosten bij te dragen. Bijdragen van private en publieke partijen kunnen zowel cash als in-kind zijn, met een minimale cash bijdrage van 15% van de benodigde financiële middelen.

Het projectbudget kan worden gebruikt voor:

  • Personele kosten: Tijdelijk wetenschappelijk personeel (promovendi, postdocs) en tijdelijk niet-wetenschappelijk personeel (analisten).
  • Materiële kosten die betrekking hebben op uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Kosten voor kennisoverdracht, valorisatie en instrumentarium voor het onderzoek, kunnen in beperkte mate worden begroot ten laste van het subsidie. Het totaal aan materiële kosten mag niet meer dan 40% van het aangevraagde NWO-financieringsbedrag beslaan.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was 11 april 2017, om 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit
  • Potentieel voor maatschappelijke en economische toepassing

Deze twee criteria wegen even zwaar in de beoordeling en prioritering.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

  • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de aanvragen;
  • Beoordeling door buitenlandse referenten en wederhoor;
  • Beoordeling door een commissie  bestaande uit gerenommeerde onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines en vertegenwoordigers vanuit de private en maatschappelijke sector;
  • Besluit door het bevoegd bestuur binnen NWO op basis van het advies van de beoordelingscommissies.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 april 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

1,0 mln euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Nederlands polair programma

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Water en klimaat (2011-2014)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Dhr. dr. R. Winkler Dhr. dr. R. Winkler +31 (0)70 3440722 R.Winkler@nwo.nl