Na toekenning

NWO stelt u formeel op de hoogte van de honorering van uw aanvraag in een toekenningsbrief.

In de toekenningsbrief staan alle voorwaarden die NWO stelt aan de toegekende financiering. Bij die toekenningsbrief zit een ‘startformulier’. Het startformulier vraagt betalingsgegevens en bevat informatie over de tranches waarin u de toegekende middelen ontvangt. Wij vragen u dit in te vullen en ondertekend terug te sturen.

Personeel aanstellen

Als u de enige onderzoeker op het project bent, bijvoorbeeld met een Veni- of Rubicon-financiering, kunt u het project starten, als aan alle voorwaarden is voldaan. Wilt u personeel aanstellen, dan zult u wellicht beginnen met het werven van medewerkers: promovendi, postdocs en niet-wetenschappelijke medewerkers, zoals technici. In de toekenningsbrief staat vermeld binnen hoeveel maanden na toekenning het onderzoek gestart moet zijn.

Elke aanstelling binnen uw NWO-onderzoeksproject moet u telkens aan NWO melden via een ‘Personeels Informatie Formulier’, ook als er in de loop van het project wisselingen plaatshebben. Formulieren zijn op de website te vinden én in het elektronisch systeem van NWO. Uitgangspunt bij deze aanstellingen is: het met NWO-geld gefinancierde personeel heeft dezelfde rechten en plichten als andere medewerkers bij die universiteit of kennisinstelling. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek.

Projectvoortgang

Als projectleider dient u gedurende de looptijd van het project te rapporteren over de inhoudelijke projectvoortgang en de feitelijke uitgave van de toegekende middelen. Hiervoor ontvangt u in de toekenningsbrief nadere richtlijnen. Zodra zich tijdens de uitvoering van het onderzoek belangrijke wijzigingen of knelpunten voordoen dan stelt u NWO hiervan op de hoogte en worden hierover afspraken gemaakt.

In het projectbudget is meestal een ‘bench fee’ opgenomen, waarmee u reis- en verblijfskosten in het kader van het project en drukkosten voor dissertaties kunt bekostigen.

NWO wil op de hoogte blijven van alle ‘output’ die het onderzoek oplevert, zoals proefschriften, wetenschappelijke publicaties, populariserende artikelen, boeken, conference papers en octrooien. Ook abstracts, redactiewerk, inaugurele redes, prototypen en uw optreden(s) in de media, zijn uitvloeisels van het onderzoek. Zij vormen de basis voor de voortgangs- en impactanalyse van financiering door NWO. NWO vraagt deze informatie op bij de onderzoeker. De onderzoeker is verplicht deze informatie aan te leveren.

In principe meldt u de projectvoortgang via het elektronisch systeem van NWO: verslagen uploadt u in PDF-formaat; van artikelen, publicaties en andere onderzoeksoutput meldt u de publicatiegegevens. Zodra u een verslag moet inleveren ontvangt u daarvan een melding. Formulieren en handleiding hiervoor vindt u op de website en in het elektronisch systeem.

NWO publiceert deze onderzoeksresultaten, tenzij copyrightregels of afspraken over intellectueel eigendom dit verhinderen. NWO wil de vaak complexe materie van uw wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maken voor een breed publiek. Dat gebeurt via de NWO-website, via nieuwsberichten geschreven door NWO, via publieksuitgaven en ook – via NWO – in de media.

Project beëindiging

3 maanden na afronding van uw project verwacht NWO een eindrapportage en een financiële eindafrekening. Hierin beschrijft u wat het project aan resultaten en producten heeft opgeleverd. Na goedkeuring van het eindverslag wordt de subsidie definitief vastgesteld. Dan vindt verrekening plaats via een laatste tranche van het vastgestelde bedrag. Een project is succesvol afgesloten wanneer alle doelstellingen zijn behaald.

Bij publicatie: vermelden NWO als financier

Als uw NWO-onderzoek leidt tot een publicatie verzoeken wij u, conform de subsidievoorwaarden van NWO, in de betreffende publicatie(s) als verantwoording een verwijzing naar de NWO-steun te geven.