Vertrouwelijke en openbare informatie

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) maakt het mogelijk om documenten over een bestuurlijke aangelegenheid bij NWO op te vragen. De wet waarborgt daarbij de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen en voorkomt onevenredige bevoordeling en benadeling. Daarom zijn niet alle stukken automatisch openbaar.

Bescherming carrière en intellectueel eigendom

NWO wil zoveel mogelijk inzicht geven in haar werkwijze als nationale onderzoeksfinancier. Tegelijkertijd ziet NWO het als haar taak de persoonlijke levenssfeer van aanvragers en referenten te beschermen en te voorkomen dat personen of organisaties schade ondervinden doordat iemand een onderzoeksvoorstel heeft ingediend.

NWO wil voorkomen dat informatie over de betrokken wetenschappers hun carrière schaadt. Namen en voorstellen van afgewezen kandidaten worden daarom ook niet bekend gemaakt.

NWO wil ook de onderzoeksideeën van aanvragers beschermen tegen misbruik. Deze ideeën zijn immers het intellectuele eigendom van de aanvragers. Daarom maakt NWO slechts samenvattingen van de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen openbaar.

Anonieme referenten

Ook de gegevens over en informatie van referenten beschouwt NWO als vertrouwelijk. Referentenrapporten zijn daarom anoniem: aanvragers komen niet te weten wie hun onderzoeksvoorstel refereren, de leden van de beoordelingscommissie evenmin; dit om te bevorderen dat referenten open en onbevangen een oordeel kunnen geven.

Een referentenrapport is niet voor derden opvraagbaar. Dit ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en intellectuele eigendom van de indieners en de referent. Referenten moeten op hun beurt met de hun toevertrouwde gegevens van onderzoekers volstrekt vertrouwelijk omgaan.

Wel openbaar

Wel openbaar is informatie over de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen en de samenstelling van beoordelingscommissies. De werkwijze van de beoordelingscommissie staat in de betreffende call.

Wet openbaarheid bestuur (WOB)

Als u bij NWO vertrouwelijke informatie opvraagt met een beroep op de WOB, neemt NWO dit verzoek serieus in overweging. Zij doet dat met inachtneming van de hierboven genoemde overwegingen en bewaakt bovendien de bescherming van de betrokken onderzoekers. NWO probeert altijd tot een voor alle partijen acceptabele werkwijze te komen.

NWO kan de werkelijk gemaakte kosten voor het maken van kopieën van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan doorberekenen aan de indiener van het verzoek.

Als NWO ondanks een verzoek informatie toch niet openbaar wil maken, kunt u bezwaar aantekenen. Een bezwaar moet u schriftelijk indienen bij NWO. Als u het niet eens bent met de beslissing over uw bezwaar, kunt u nog in beroep gaan.

Ga terug naar Bezwaar maken