De beoordelingscommissie

Een beoordelingscommissie wordt formeel ingesteld door het bestuur of het orgaan dat het uiteindelijke besluit neemt over toekenning van de financiering. Meestal is dat de raad van bestuur van NWO of het bestuur van een NWO-domein.

Een beleidsmedewerker van NWO begeleidt de selectieronde en het beoordelingsproces en is secretaris van de beoordelingscommissie.

De commissieleden zijn in de regel wetenschappers en deskundigen uit binnen- en buitenland van universiteiten, andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Het zijn doorgaans ervaren onderzoekers en/of mensen die ervaring hebben met de beoordeling van onderzoek. Het aantal leden van de commissie is afhankelijk van de grootte en aard van het financieringsinstrument.

In de regel vergadert een commissie om de onderzoeksvoorstellen te beoordelen en een advies op te stellen voor het bestuur. In enkele gevallen werkt NWO met een jury. Deze vergadert niet: de juryleden beoordelen de aanvragen individueel.

Brede blik

Zijn de referenten in de regel vakspecialisten, de leden van de beoordelingscommissie of jury zijn doorgaans generalisten, die in staat zijn een keur aan voorstellen te beoordelen vanuit een breder vergelijkend perspectief.

Omgang met persoonlijke belangen

Leden van de commissie of jury mogen niet betrokken zijn bij een onderzoeksvoorstel of een indiener van het voorstel waar zij een oordeel over geven. Ook mogen zij niet anderszins belangen hebben die de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken. Zij moeten de Code omgang met persoonlijke belangen onderschrijven en er naar handelen. Bij elk onderzoeksvoorstel moet ieder commissie- of jurylid aangeven of er sprake is van belangenverstrengeling en, zo ja, welke. Conform de richtlijnen in de Code omgang met persoonlijke belangen kunnen maatregelen worden genomen. Het kan voorkomen dat het betreffende commissie- of jurylid wordt vervangen.

Voorzitter

De voorzitter van de commissie leidt de discussies en bewaakt de procedures. Aan hem of haar worden daarom extra eisen gesteld wat betreft kunde en ervaring.

Diversiteit commissieleden

Bij de selectie van commissie- of juryleden wordt gestreefd naar een zekere spreiding over disciplines en instituten. NWO streeft ernaar om steeds meer vrouwen op te nemen in de beoordelingscommissies en jury’s. Ook wordt gelet op de verdeling tussen jongere en meer gevestigde leden. Regelmatig hebben wetenschappers uit het buitenland zitting in een beoordelingscommissie of jury.

Ga terug naar Weerwoord op peer review

Ga verder naar Beoordeling