Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een formele beslissing van een domeinbestuur of van de raad van bestuur van NWO kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Uw zaak wordt dan nog eens bekeken. Deze procedure is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Hoe kunt u een bezwaar maken? En wat er gebeurt er met uw bezwaarschrift?

Wie kan bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een besluit dat aan u is gericht. Ook is het mogelijk om bezwaar te maken tegen een beslissing die niet persoonlijk aan u is gericht, maar waarbij u wel direct betrokken bent. U bent in dat geval derde-belanghebbende. U kunt het bezwaarschrift per post versturen naar:

De raad van bestuur van NWO
Postbus 93138
2509 AC Den Haag

Wat moet u in uw bezwaarschrift vermelden?

Uw bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam, adres en handtekening
 • de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurd
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
 • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit zijn ingediend. Als NWO het bezwaarschrift na deze termijn ontvangt kan NWO uw bezwaar niet in behandeling nemen. Uw bezwaarschrift wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.


U heeft uw bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Ontvangstbevestiging en informeel gesprek

Binnen een week na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt NWO u een ontvangstbevestiging. Hierin staat tevens vermeld op welke datum de behandeling van uw bezwaarschrift voorlopig gepland staat.

Zo mogelijk neemt de medewerker van de afdeling die het besluit heeft opgesteld kort hierna contact met u op om samen met u te kijken naar een informele oplossing. Het voordeel hiervan is dat er geen langdurige juridische procedure nodig is. Tijdens dit contact kunt u aangeven wat uw belangen zijn, wat u met uw bezwaarschrift wil bereiken en of er nog andere problemen spelen. Indien deze informele behandeling voor u en NWO niet tot een gewenst resultaat leidt zal uw bezwaarschrift tijdens een formele hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften NWO/ZonMw worden behandeld.

Bezwaarschriftencommissie

Voor de inhoudelijke beoordeling van bezwaarschriften heeft NWO een adviescommissie ingesteld, de Commissie Bezwaarschriften NWO/ZonMw. De leden van deze commissie zijn onafhankelijke externen. De samenstelling van de bezwaarschriftencommissie is momenteel als volgt:

 • mevr. mr. M. van Duuren (voorzitter)
 • mevr. dr. mr. A.B. Blomberg (vicevoorzitter)
 • dhr. mr. dr. J.M.J. van Rijn van Alkemade (vicevoorzitter)
 • dhr. prof. dr. J.M. Mastop
 • dhr. prof. dr. J.W. McAllister
 • mevr. prof. mr. dr. J.E. van den Brink
 • mevr. mr. dr. K.A.W.M. de Jong
 • dhr. prof. dr. J. Kleinnijenhuis
 • dhr. mr. dr. C.J. Wolswinkel
 • mevr. prof. mr. H.D.C. Roscam Abbing
 • dhr. prof. drs. E.W. Roscam Abbing
 • dhr. prof. dr. L.M. Bouter
 • mevr. prof. dr. I.D. de Beaufort

Deze commissie brengt een advies uit aan de raad van bestuur, op basis waarvan de raad van bestuur een nieuw besluit neemt (beslissing op bezwaar).

Uitnodiging hoorzitting en toezending verweerschrift en bezwaardossier

Ongeveer een maand voor de hoorzitting ontvangt u van NWO een officiële uitnodiging voor de zitting.

Kort daarna ontvangt u tevens het verweerschrift van NWO. De vertegenwoordiger van NWO reageert hierin op uw bezwaren en geeft een nadere toelichting op het standpunt van NWO.

Indien gewenst kunt u tot tien dagen vóór de hoorzitting ter onderbouwing van uw bezwaar nadere stukken indienen. Het dossier, met daarin alle stukken die relevant zijn voor uw bezwaar, wordt uiterlijk een week vóór de zitting aan u gezonden.

Hoorzitting

Uw bezwaarschrift zal door een (vice)voorzitter en twee leden van de bezwaarschriftencommissie worden beoordeeld. Omdat de bezwaarschriftencommissie graag een goed inzicht wil hebben in de standpunten van beide partijen wordt een hoorzitting gepland, waarvoor u en de vertegenwoordiger van NWO worden uitgenodigd. Deze hoorzitting vindt plaats in de vestiging van NWO te Den Haag. Als u door omstandigheden bent verhinderd, kunt u verzoeken om uitstel van behandeling. Ook is het mogelijk om zich te laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door een collega of advocaat. In dat geval dient deze gemachtigde voorafgaand aan de zitting een bewijs van machtiging te overleggen.

Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw bezwaarschrift nader toe te lichten. Tevens zal u worden gevraagd om op het verweerschrift van NWO te reageren. Vervolgens krijgt de vertegenwoordiger van NWO de gelegenheid om het genomen besluit toe te lichten. Daarna stellen de commissieleden desgewenst vragen aan beide partijen.

De hoorzitting duurt maximaal 45 minuten. Van de zitting wordt een digitale geluidsopname gemaakt.

Deze opname kan nadat de raad van bestuur de beslissing op bezwaar heeft genomen op verzoek per e-mail aan u worden toegezonden.

Het advies en de beslissing op bezwaar

Op basis van de stukken en de zitting brengt de bezwaarschriftencommissie een advies over het bezwaarschrift uit aan de raad van bestuur. De raad van bestuur kan ervoor kiezen bij haar besluit af te wijken van dit advies. Nadat de raad van bestuur een beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift wordt deze per post aan u gezonden. Een kopie van het advies van de commissie wordt als bijlage meegestuurd.

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit beroep instellen bij de rechtbank.


Heeft u nog vragen?

Verdere vragen over de behandeling van uw bezwaarschrift kunt u stellen aan het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriftencommissie NWO/ZonMw (ondergebracht bij de afdeling Juridische Zaken van NWO), via het e-mailadres: secretariaatbezwaarschriftencommissie@nwo.nl.

 

Ga terug naar Goed voorstel, toch geen financiering

Ga verder naar vertrouwelijke en openbare informatie