Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing over de toekenning van middelen dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de raad van bestuur van NWO binnen zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit.

Door indiening van een bezwaarschrift zet u een zware procedure in gang; neemt u daarom eerst contact op met de secretaris van de financieringsronde voor een nadere toelichting op het door u ontvangen besluit.

De ontvangst van een bezwaarschrift wordt in beginsel binnen een week door NWO bevestigd. Daarbij geeft NWO aan of het bezwaarschrift ontvankelijk is of dat NWO nadere informatie opvraagt om over de ontvankelijkheid te kunnen beslissen.

Commissie bezwaarschriften NWO

Zodra NWO heeft geoordeeld dat het bezwaarschrift ontvankelijk is, wordt dit overgedragen aan het secretariaat van de commissie bezwaarschriften. Op basis van een advies van deze commissie neemt de Raad van Bestuur van NWO een besluit.

De commissie bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en maximaal vijftien leden. Geen van hen is verbonden aan NWO. Zij zijn dus allemaal onafhankelijk. De voorzitters en leden worden door de Raad van Bestuur aangesteld, in principe voor een periode van drie jaar. Zij kunnen daarna in principe tot tweemaal toe voor eenzelfde periode herkozen worden.

Tijdens een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften heeft u de gelegenheid om uw bezwaarschrift toe te lichten en zal de vertegenwoordiger van NWO het NWO-standpunt toelichten. Vervolgens kunnen de leden van de commissie nog vragen stellen aan beide partijen.

Na afloop van de hoorzitting stelt de commissie bezwaarschriften een advies op dat zij met een verslag van de hoorzitting toezendt aan de Raad van Bestuur van NWO. De planning is dat dit bestuur binnen zes weken na de hoorzittingsdatum een besluit neemt naar aanleiding van het bezwaarschrift.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna is het nog mogelijk om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.

Ga terug naar Goed voorstel, toch geen financiering

Ga verder naar vertrouwelijke en openbare informatie