Hoe werkt dat?

Als u wilt nagaan voor welke financieringsinstrumenten u een onderzoeksvoorstel kunt indienen, kunt u zoeken via Onze financieringsinstrumenten. Zo komt u terecht bij beknopte informatie over elk van de NWO-instrumenten. De volledige informatie vindt u altijd in de zogenoemde call for proposals die u kunt downloaden.

Bij elk instrument staat beschreven wie er kunnen aanvragen. Meestal zijn dat onderzoekers in dienst bij een Nederlandse universiteit en/of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. In de NWO-subsidieregeling staat welke kennisinstellingen dat zijn. Voor sommige instrumenten gelden beperkingen of juist ruimere mogelijkheden.

Vooraanmelding

Bij een deel van de instrumenten is er een vooraanmelding. NWO kan een vooraanmelding vragen als ze verwacht dat het aantal aanvragen het beschikbare budget ruim overtreft. U dient dan eerst een beknopte aanvraag in. Op basis daarvan laat NWO u weten of een volledige aanvraag kansrijk is. Zo voorkomen we dat u veel tijd besteedt aan een volledige aanvraag als de kans op honorering zeer beperkt is.

Aanvraag

Heeft u besloten om financiering aan te vragen, dan dient u uw aanvraag in via het aanvraagsysteem ISAAC. Na ontvangst van uw onderzoeksvoorstel gaat NWO eerst na of het voldoet aan de voorwaarden voor indienen voor het instrument. In de regel krijgt u hierover binnen een tot drie weken na de indieningsdeadline bericht. Na een positief bericht wordt uw aanvraag beoordeeld op basis van de in de call for proposals beschreven selectiecriteria.

Beoordeling

Voor de meeste instrumenten maakt NWO gebruik van externe deskundigen, gespecialiseerd op het gebied van de ingediende onderzoeksvoorstellen. De onderzoeksvoorstellen worden eerst aan hen voorgelegd voor een peer review. NWO hecht grote waarde aan het oordeel van deze externe specialisten.

NWO wil referenten niet onnodig belasten. Daarom kan een voorselectie plaatsvinden. Het doel hiervan is het aantal onderzoeksvoorstellen dat aan de referenten wordt voorgelegd te beperken tot die voorstellen die naar het oordeel van NWO kans maken op financiering. Zo’n voorselectie vindt plaats als het aantal ingediende aanvragen erg groot is en er meer dan vier keer zoveel onderzoeksvoorstellen zijn ingediend dan er gefinancierd kunnen worden.

U krijgt de gelegenheid om op het oordeel van de referenten weerwoord te geven. Uw weerwoord speelt een belangrijke rol bij de beoordeling.

Voor elk financieringsinstrument stelt NWO een beoordelingscommissie of jury samen. Deze heeft als taak alle onderzoeksvoorstellen ten opzichte van elkaar af te wegen en te beoordelen De commissie of jury krijgt de beschikking over alle onderzoeksvoorstellen en – indien van toepassing – de referentenrapporten en weerwoorden van aanvragers. Soms maakt een interview of site visit deel uit van de beoordeling. Op basis van al deze informatie brengt de beoordelingscommissie een advies uit over financiering aan het bestuur dat een besluit zal nemen over de financiering.

Besluit

Het besluitnemend bestuur is in de regel de Raad van bestuur van NWO, het bestuur van een NWO-domein of orgaan met een mandaat van het bestuur.

Het bestuur toetst eerst of de beoordelingscommissie heeft gewerkt volgens de in de call for proposals beschreven procedure en beoordelingscriteria. Alle benodigde informatie, zoals onderzoeksvoorstellen, referentenrapporten en weerwoorden, de beschrijving van de beoordelingsprocedure, de commissiesamenstelling, de toetsing van de code belangenverstrengeling, en dergelijke is beschikbaar voor de bestuursleden. Vervolgens neemt het bestuur een besluit over financiering. Meestal neemt het bestuur het advies van de beoordelingscommissie over, maar het kan daar beargumenteerd van afwijken.

U wordt per brief formeel op de hoogte gesteld van het besluit van het bestuur. In deze brief ontvangt u ook een onderbouwing van het besluit.

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de formele brief een bezwaar indienen. NWO heeft een onafhankelijke commissie voor beroep en bezwaar die de ingediende bezwaren behandelt.


Omgang met persoonlijke belangen

NWO vraagt referenten en leden van beoordelingscommissies de Code omgang met persoonlijke belangen van NWO te onderschrijven en ernaar te handelen. Deze geldt ook voor leden van de besturen die een besluit nemen over de financiering en voor medewerkers van NWO. Als blijkt dat er sprake is van een vorm van belangenverstrengeling, schrijft de code voor hoe NWO hiermee om zal gaan.


NWO-subsidieregeling

De regels voor financiering door NWO zijn vastgelegd in de NWO-subsidieregeling en de call. Daarnaast kunnen er per instrument specifieke voorwaarden gelden. Die vindt u in de brief waarin u op de hoogte wordt gesteld van de subsidieverlening.

Belangrijke informatie rond financiering aanvragen


Het proces na de aanvraag


Tip

Wilt u op de hoogte blijven van het financieringsaanbod van NWO? Abonneer u op de NWO-nieuwsbrief.

Acknowledgement bij publicaties

Als uw NWO-onderzoek leidt tot een publicatie verzoeken wij u, conform de subsidievoorwaarden van NWO, in de betreffende publicatie(s) als verantwoording een verwijzing naar de NWO-steun te geven.

Een klacht?

Heeft u een klacht over gedragingen, handelen of nalaten door (medewerkers van) NWO? NWO streeft ernaar klachten zorgvuldig te behandelen. Mail naar: