FAQ

NWO heeft voor u een aantal vragen met antwoorden rondom financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar de contactpersoon van de financieringsronde / het programma waarop de vraag betrekking heeft.

 • Waarom wordt het primair proces van NWO niet (opnieuw) uitgesteld?

  Voor NWO staat centraal dat zij de financiering voor de tweede geldstroom zo ongehinderd mogelijk wil laten doorgaan in deze ongewone tijd. Het wetenschapsveld heeft juist nu grote behoefte aan een helderheid over de toekomst van carrièrepaden van individuele wetenschappers en het al dan niet doorgaan van wetenschaps- en innovatietrajecten.

  NWO is tot de conclusie gekomen dat uitstel van rondes en/of verlenging van deadlines weliswaar voor sommigen een verlichting zal betekenen, maar dat voor het grotere geheel opschuiven en/of uitstel per saldo de problemen voor alle betrokkenen niet kleiner zal maken.

  Omdat in het voorjaar al voorzien werd dat het mogelijk niet bij één lockdown zou blijven, is hierop toen al geanticipeerd. De doorlooptijd van rondes is verlengd met enkele maanden en de responstijd voor weerwoord is verdubbeld. Het doel was hiermee meer ‘lucht’ te creëren in het aanvraagproces. NWO gaat er daarom vanuit dat voor het wetenschapsveld als geheel het in stand houden van de huidige, al aangepaste integrale callplanning in deze uiterst moeilijke tijd de meest eerlijke uitkomst garandeert.

  Overzicht van de huidige callplanning

 • Wat gebeurt er met de hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie gedurende de geldende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus?

  Normaliter behandelt de bezwaarschriftencommissie een bezwaar gedurende een hoorzitting ten kantore van de NWO vestiging te Den Haag. Vanwege de maatregelen van het kabinet in verband met het coronavirus  is dat momenteel niet mogelijk, omdat de panden van NWO slechts zeer beperkt toegankelijk zijn. 

  Indien de behandeling van uw bezwaar gepland staat gedurende de periode dat de coronamaatregelen een fysieke hoorzitting niet mogelijk maken, zal de hoorzitting middels een videoconference connectie plaatsvinden. U ontvangt hier dan uiterlijk één week voor de zitting bericht over. Indien u niet via een videoconferenceconnectie gehoord wilt worden, dan kunt u dit uiteraard aan ons doorgeven. In dat geval zal de hoorzitting in beginsel kunnen worden verplaatst naar een moment dat het weer mogelijk is om de betrokken partijen in persoon te horen. Tot slot is het ook mogelijk dat u afziet van de hoorzitting. De bezwaarschriftencommissie zal dan advies uitbrengen aan de hand van het dossier.

  Bezwaar maken

 • Wat betekent de richtlijn uitstel primair proces voor deadlines van indiening van administratie van lopende projecten?

  Deadlines voor indiening van administratie van lopende projecten (bijv. tussen- en eindrapportages) worden met vier maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke deadlines. Deze krijgen nu minder prioriteit. Nog steeds geldt dat projecten niet van start kunnen gaan zonder aanleveren van de benodigde startdocumentatie. Deadlines voor het indienen van startdocumentatie (consortiumovereenkomsten, datamanagementplannen) en aanstelling van personeel op projecten worden ook met vier maanden verruimd.

  Richtlijn

 • Zijn de kosten voor een annulering van een congres of onderzoek door het coronavirus subsidiabel?

  Onder deze kosten verstaat NWO de kosten die onvermijdelijk moesten worden gemaakt voor aanvang van het congres of onderzoek. Onvermijdelijk betekent bijvoorbeeld dat omboeken van de reis niet mogelijk is.

  De annuleringskosten zijn subsidiabel als het congres of onderzoek onderdeel is van de door NWO goedgekeurde projectbegroting. In dat geval vraagt NWO u om bij de financiële stukken (facturen en bonnen) een kopie te voegen van een negatief reisadvies en/- of annuleringsbevestiging van de congresorganisatie of de ontvangende partij.

  De inschrijfgelden van de geannuleerde NWO-congressen hoeven niet te worden gedeclareerd. Deze worden namelijk al automatisch aan u terugbetaald.

  Als u zelf ziek bent, of als u voldoet aan andere voorwaarden van uw annuleringsverzekering, dan wordt u vriendelijk verzocht eerst uw verzekeringsmaatschappij te verzoeken de kosten te vergoeden. Als de kosten niet worden vergoed, dan zijn deze alsnog subsidiabel. Bij de financiële stukken dient u dan een schriftelijke reactie van de verzekeringsmaatschappij te voegen, waaruit blijkt dat zij de kosten niet vergoeden.

 • Wat betekenen de genomen maatregelen voor degenen die momenteel beurzen van NWO hebben, maar hun werk niet goed kunnen voortzetten?

  De toegekende beurzen worden gewoon uitbetaald. Als er door deze crisis vertraging optreedt in de einddatum van een project kunt u een verzoek voor uitstel indienen bij NWO. NWO kan in dit stadium geen uitspraak doen over de vraag wat er gebeurt als het uitstel tot kostenverhogingen leidt.

 • Onderzoekers die met een Rubicon in het buitenland verblijven, kunnen zij de kosten die gemaakt worden om terug te keren uit een land met een negatief reisadvies vergoed krijgen?

  Onderzoekers zijn in dienst van een universiteit en universiteiten nemen zelf het besluit of zij onderzoekers terughalen. NWO realiseert zicht dat er mogelijk extra kosten gemaakt zullen worden. We hebben in dit geval te maken met een uitzonderlijke situatie en zijn de mogelijkheden hiervoor nog aan het onderzoeken.

 • Overweegt NWO gezien de huidige pandemie om versneld innovatief onderzoek naar de bestrijding van het virus te financieren?

  WO wil niets liever dan innovatief onderzoek financieren dat impact heeft. Onderzoek naar de bestrijding of beheersing van het corona COVID-19 virus past heel goed in onze missie.

  Nieuws | Extra investering in versnelde onderzoeksprogramma’s naar Corona

 • Blijf ik alle ondertekende correspondentie rondom financieringsaanvragen per post ontvangen?

  Ten gevolge van opgelegde beperkingen door het coronavirus is het op dit moment niet mogelijk brieven te voorzien van een handtekening of te verzenden per post. Daarom ontvangt u deze brief per e-mail. Later als de beperkingen worden opgeheven ontvangt u alsnog deze brief per post.

 • Wat gebeurt er met de geplande gebruikerscommissievergaderingen?

  De vergaderingen van gebruikerscommissies vinden zo veel mogelijk plaats per tele- of videoconferencing. NWO ziet op dit moment nog geen reden om deze af te lassen of uit te stellen. De projectleider kan er wel zelf voor kiezen om  geplande vergaderingen binnen het project uit te stellen in plaats van via teleconferencing te organiseren. NWO vraagt de projectleider in dat geval contact op te nemen met de betrokken programme officer.

  Daarnaast vraagt NWO de projectleiders om de voortgang van het project zoveel mogelijk te bewaken. NWO adviseert benodigde bilateraal overleg met betrokken gebruikersorganisaties waar mogelijk telefonisch te organiseren.