Future Improvements for Composite Sustainable Automated Repair (FIXAR)

Summary

Het project FIXAR richt zich op het beantwoorden van de vraag: Hoe kan de luchtvaart- en windenergiesector
composietenreparaties middels geautomatiseerde technologieën economisch verantwoord maken? Deze
vraag komt voort uit eerdere ervaringen in RAAK-mkb projecten op het gebied van composietfabricage,
oriëntatie op de nationale en internationale markt en uit de feedback van het betrokken mkb.

Het mkb staat voor de uitdaging kennis en ervaring met automatiseringsoplossingen op te doen en nieuwe
inspectietechnologieën in te voeren, wil het de groeiende behoefte aan composietenreparaties het hoofd
bieden. De doelstelling van het project is dan ook, het door praktijkgericht onderzoek ontwikkelen van
geautomatiseerde methoden voor duurzame geautomatiseerde composietenreparaties die technisch- en
economisch haalbaar zijn. Om dit doel te bereiken wordt door Hogeschool Inholland samengewerkt met een
aantal kennisinstituten en mkb-partners.

Het project is opgebouwd rondom vier deelonderzoeken. Hiermee zijn alle aspecten van
composietenreparaties gedekt; hulpmiddelen voor geautomatiseerde reparaties, inspectie en validatie,
materiaalonderzoek en opleiding van medewerkers. Gelet op de state of the art-kennis, ligt de focus op
luchtvaart en windenergie. Het zijn namelijk juist deze twee sectoren die het meest van elkaar kunnen
profiteren. Binnen de deelonderzoeken komen state of the art-zaken aan bod als drones en Augement Reality.

Aangezien het onderzoek zich richt op actuele problemen bij de bedrijven, zal een deel van het onderzoek bij
de bedrijven zelf plaatsvinden en kunnen deze bedrijven direct profiteren van de resultaten van het onderzoek.
In het onderwijs komen stage- en afstudeerplekken beschikbaar voor de studenten van de deelnemende
hogescholen. Daarnaast vindt er een duurzame vertaalslag plaats van de projectresultaten en bevindingen
middels het realiseren van onderwijsmateriaal t.b.v. de curricula van de opleidingen aviation,
luchtvaarttechnologie, werktuigbouwkunde, en technische informatica. Het project heeft een blijvende impact
op de beroepspraktijk omdat het deelnemende mkb met de resultaten uit dit project hun kennis van
reparatieprocessen op hoger niveau brengt.

Details

Project number

RAAK.MKB10.024

Main applicant

Dr. ir. R.P.L. Nijssen

Affiliated with

Hogeschool Inholland Den Haag

Duration

01/10/2019 to 30/09/2021