Schoolcondities en leraar vaardigheden voor passend onderwijs in vernieuwingsscholen.

Summary

De Synergieschool in Roermond is een school voor primair onderwijs waarin regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs zijn geïntegreerd. Het samengaan van twee typen onderwijs en van de desbetreffende teams werd in 2014-2015 aangegrepen om een ‘nieuwe school’ te ontwerpen, gebaseerd op een gezamenlijk ontwikkelde onderwijsvisie, waarin lerarenteams passend onderwijs geven aan álle leerlingen (‘reguliere’ leerlingen én die met gedragsproblemen) in flexibele onderwijsruimtes ondersteund door ICT. De school Niekée in Roermond (vo) is een vergelijkbare vernieuwingsschool waar teams van leraren een passend individueel leertraject aanbieden aan alle leerlingen. Deze fundamentele onderwijsvernieuwing brengt een aantal vragen met zich mee voor leraren en schoolleiding, zoals: (1) Welke schoolcondities, waaronder de manier van leiding geven, ondersteunen de nieuwe manier van werken in dit soort vernieuwingsscholen? (2) Welke vaardigheden zouden leraren moeten bezitten in een dergelijk systeem waarin les wordt gegeven aan ‘reguliere’ leerlingen en die met gedragsproblemen? In antwoord op vraag 1 is er reeds een pilot onderzoek (afname vragenlijst) verricht binnen de Synergieschool om een aantal van deze schoolcondities (leiderschap, leerklimaat en de basisbehoeften voor intrinsieke motivatie) te onderzoeken. In dit NRO project wordt deze eerste versie van de vragenlijst verder ontwikkeld voor zowel po als vo. Naast aandacht voor randvoorwaarden zijn bij de Synergieschool eerste stappen gezet in het bepalen van gewenste leraar vaardigheden (vraag 2). Om deze vaardigheden in kaart te kunnen brengen wordt, in nauwe samenwerking met beide scholen, een feedbackinstrument ontwikkeld. Vanaf de start van het project werken we met een klankbordgroep van (vernieuwings-) scholen zodat kennistransfer direct plaatsvindt.

Details

Project number

405-18-639

Main applicant

Dr. A.T. Evers

Affiliated with

Open Universiteit, Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen, Welten-instituut

Duration

01/09/2018 to 01/03/2020