Monitoring en evaluatie van maatregelen gelijke onderwijskansen 2017-2021

Summary

De Inspectie van het Onderwijs concludeerde vorig jaar dat bij gelijke intelligentie het gezin waaruit een kind komt steeds bepalender wordt voor de schoolkeuze en -loopbaan van het kind. Sindsdien staat kansenongelijkheid weer hoog op de politieke agenda en is het Actieplan Gelijke Kansen door OCW gelanceerd. Het is een (financiële) impuls om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Het accent ligt op het verbeteren van overgangen in het onderwijs.

Onderdeel van het actieplan is dat onderwijsinstellingen voorstellen kunnen indienen voor interventies ter bevordering van gelijke onderwijskansen. Deze gesubsidieerde interventies starten in het schooljaar 2017/2018. Ze zullen in een meerjarig onderzoek worden gemonitord en geëvalueerd, waarbij het niet alleen gaat om het vaststellen van de verwachte effecten, maar ook om het identificeren van werkzame elementen.

In deze aanvraag wordt een voorstel gedaan voor dit meerjarige onderzoek. Het doel is een antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:
a) Op welke wijzen geven de onderwijsinstellingen de interventies vorm?
b) Op welke doelgroep richten de interventies zich?
c) Wat leveren de interventies op?
d) Wat zijn de werkzame factoren?

In het onderzoek wordt een implementatiemonitor (ter beantwoording van de onderzoeksvragen a en b), een effectevaluatie (onderzoeksvraag c) en een verklarende evaluatie (onderzoeksvraag d) onderscheiden. Gekozen is voor een ‘mixed-methods’ benadering met een combinatie van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methoden, waaronder analyse op bestaande registergegevens van DUO en aanvullende dataverzameling (enquêtes, interviews en casestudies) onder relevante actoren bij onderwijsinstellingen. Het onderzoek omvat een uitgebreid programma voor kennisdeling op wetenschappelijk, beleidsmatig en praktijkniveau.

Details

Project number

405-17-490

Main applicant

Prof. dr. M.H.J. Wolbers

Affiliated with

KBA Nijmegen

Duration

01/09/2017 to 30/04/2022