Geïntegreerd onderwijs in leergebieden in het voortgezet onderwijs

Summary

Zowel op terrein van de sociale vakken als op dat van de natuurwetenschappen wordt in het voortgezet onderwijs in een aanzienlijk aantal gevallen gewerkt met geïntegreerde leergebieden onder de titels ‘mens en maatschappij’ en ‘mens en natuur’. Ook in de plannen die zijn weergegeven in toekomstverkenning ‘Ons Onderwijs 2032’ worden drie geïntegreerde kennisdomeinen voor het kerncurriculum onderscheiden (mens & maatschappij, natuur & technologie, taal & cultuur). Opvallend is dat daarnaast taalvaardigheid in het Nederlands en Engels en rekenvaardigheid als vakspecifieke terreinen blijven aangewezen. Dat is in lijn met de staande praktijk in het onderwijs waarin Nederlands, Engels en wiskunde als kernvakken worden beschouwd en hun vakdisciplinaire bestaan in het curriculum zelden in twijfel wordt getrokken.
Hierdoor rijst de vraag welke overwegingen er zijn om onderwijs vakspecifiek dan wel geïntegreerd te organiseren en welk empirisch bewijs er bestaat voor de effecten van deze beide aanpakken. De keuze om een toekomstig curriculum gedeeltelijk uit vakken en gedeeltelijk uit leergebieden te laten bestaan wijst niet op een overtuigde keuze voor één van deze beide aanpakken. Bovendien bestaan er verschillende gradaties van integratie waarvan de effecten onduidelijk zijn. De indruk bestaat dat scholen veelal op weinig weloverwogen gronden besluiten tot invoering van (meestal gedeeltelijk) geïntegreerd onderwijs en dat het draagvlak onder docenten voor zulke besluiten uiteenloopt. Daarom is er behoefte aan een inventarisatie van de stand van kennis op dit gebied. Deze studie wil daarin voorzien op basis van internationale wetenschappelijke literatuur zowel als onderzoek in nationale vakpublicaties.

Output

Professional publication

Publications for the general public

Details

Project number

405-17-719

Main applicant

Dr. A.H.J. Wilschut

Affiliated with

Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Duration

01/09/2017 to 01/09/2018