Alle Nederlandse oorkonden online: de Digitale Charterbank Nederland

Summary

Archieven zijn in zekere zin het centrale Nederlandse erfgoedcomplex. Op basis van de schriftelijke neerslag van het verleden kunnen wij immers onze geschiedenis leren kennen. De vele strekkende kilometers papier en perkament worden bewaard in tientallen archiefinstellingen, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Deze instellingen ontsluiten hun archieven door middel van inventarissen, die de laatste decennia vrijwel alle gedigitaliseerd zijn. Ook de archiefstukken zelf worden in toenemende mate digitaal aangeboden op het internet. In samenhang met deze bewegingen zijn digitale archiefbeheerssystemen opgezet. De meeste instellingen maken daarbij gebruik van het door De Ree archiefsystemen (Groningen) ontwikkelde MAIS-Flexis.
Deze voortschrijdende digitale ontsluiting van archieftoegangen en -stukken maakt dit erfgoed nog niet eenvoudig raadpleegbaar. Veel amateurhistorici, en zelfs professionele onderzoekers, kunnen soms moeilijk hun weg vinden in de vaak complexe en gefragmenteerde archiefontsluitingen. De Ree zoekt daarom naar mogelijkheden om zijn archiefsysteem beter toe te snijden op de gebruikers. Daarbij is de hulp onontbeerlijk van inhoudelijk deskundigen, de historici. De benodigde expertise wordt gevonden in het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Amsterdam (Huygens ING), waar onderzoekers zich beroepshalve bezighouden met het ontsluiten van de historische bronnen. Aldaar is al gewerkt aan de Digitale Charterbank Nederland (DCN), een project tot grootscheepse ontsluiting van de centrale bron voor de middeleeuwse geschiedenis, de oorkonden (charters): betrouwbare juridische documenten, waarvan naar schatting zo’n 200.000 exemplaren zijn overgeleverd. Dit project vormt daarmee een ideaal startpunt voor samenwerking. Als derde partner fungeert Het Utrechts Archief, dat een van de grootste chartercollecties van Nederland beheert.

Details

Project number

314-98-125

Main applicant

Prof. dr. J.W.J. Burgers

Affiliated with

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Duration

01/04/2018 to 31/08/2018