Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid

Summary

Ouderbetrokkenheid bij taal en lezen kan, met name in de vroege fasen van het onderwijs, een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolse ontwikkeling van kinderen. Voorliggend project richt zich op programma?s die deze betrokkenheid stimuleren en zo bijdragen aan een gunstig geletterd gezinsklimaat. Het project is opgebouwd rond het programma VVE-Thuis, een ouder-kindprogramma gericht op stimulering van geletterdheid bij kinderen in de voor- en vroegschoolse leeftijd, dat is te gebruiken in aansluiting bij verschillende VVE-programma?s. Het project focust op twee kwesties. Bij de eerste kwestie gaat het om de vraag in hoeverre programma?s zoals VVE-Thuis aansluiten bij de opvattingen en het gedrag van verschillende groepen ouders ten aanzien van opvoeding en onderwijs en om de vraag in hoeverre verschillen in opvattingen en gedrag programma-effecten bepalen. Bij de tweede kwestie gaat het om de vraag hoe de duurzaamheid van zulke programma?s kan worden bevorderd. Hiervoor wordt in een samenwerking tussen de deelnemende kennisinstellingen (Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam) en praktijkorganisaties (Nederlands Jeugdinstituut, scholen, kinderopvangorganisaties) een zogenaamde ?duurzaamheidsinterventie? ontwikkeld die, via bevordering van de organisatiecapaciteit en het professionele kapitaal van scholen, bijdraagt aan de duurzame implementatie van ouder-kindprogramma?s. Het project resulteert in kennis over de ondersteuning van verschillende oudergroepen, kennis over succes- en faalfactoren bij de inbedding van ouder-kindprogramma?s in de schoolorganisatie en een duurzaamheidsinterventie die kan worden toegepast bij verschillende ouder-kindprogramma?s.

Output

Chapter in book

Publications for the general public

  • E. Krijnen, R. van Steensel, M. Meeuwisse, S. Severiens(2015): Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid

Details

Project number

405-14-571

Main applicant

Prof. dr. R.C.M. van Steensel

Affiliated with

Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Onderzoek Pedagogiek

Duration

01/10/2014 to 30/11/2018