Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van NWO, dan kunt u een klacht indienen. 
Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over een antwoord dat u niet op tijd heeft gekregen of waarmee u niet tevreden bent, maar ook over hoe u door een medewerker van NWO bent behandeld. 

Voor de volgende situaties geldt een andere procedure:

 • Als u het niet eens bent met een formele beslissing van NWO, dan kunt u hiertegen bezwaar maken
  Bezwaar maken
 • Als u een melding wil doen van een (vermoedelijke) schending van de wetenschappelijke integriteit op een door NWO gefinancierd project, dan kunt u dit doen via ons Meldpunt wetenschappelijke integriteit.
  Wetenschappelijke integriteit

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht mailen naar klachten@nwo.nl of per post indienen.

NWO
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 93138
2509 AC Den Haag

Welke gegevens hebben wij nodig?

Om uw klacht goed en snel te kunnen behandelen hebben wij de volgende informatie van u nodig:

 • uw volledige voor- en achternaam en contactgegevens (postadres of e-mailadres);
 • een zo volledig mogelijke beschrijving van de klacht (wat is er gebeurd, op welke datum is dit gebeurd, welke NWO-medewerker was hierbij betrokken);
 • uw handtekening.

Hoe behandelt NWO uw klacht?

Na ontvangst van de klacht neemt de medewerker die uw klacht behandelt telefonisch of schriftelijk contact met u op. Dit is altijd een andere persoon dan waarop de klacht betrekking heeft. Zo nodig wordt u gevraagd om een nadere toelichting te geven.

U krijgt, tenzij anders met u is afgesproken, binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk antwoord. Daarin staat:

 • een samenvatting van uw klacht
 • de resultaten uit het onderzoek naar uw klacht
 • de conclusie van NWO
 • de eventuele stappen die NWO neemt naar aanleiding van uw klacht

Als NWO meer dan 6 weken nodig heeft om uw klacht te beantwoorden, kan de termijn met 4 weken worden verlengd. U krijgt hierover binnen de eerste termijn van 6 weken bericht.