Diversiteit en inclusie

NWO wil een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf en uit teams kan halen. Daarom streven we naar een diverse organisatie met een inclusieve cultuur waar iedereen nodig is, ongeacht culturele, etnische of religieuze achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, gezondheid en leeftijd. Om daar te komen willen we bakens verzetten en patronen, structuren en processen doorbreken. Wij richten ons daarbij op ons subsidiebeleid en werkgeversbeleid.

Subsidiebeleid

Wat doen wij richting onderzoekers die financiering aanvragen?

 • Genderdiversiteit

  Aspasia-programma

  Het Aspasia-programma heeft als doel de bevordering van vrouwelijke wetenschappers tot universitair hoofddocent of hoogleraar te versnellen. Aspasia is gekoppeld aan de Vernieuwingsimpuls: vrouwelijke wetenschappers die een Vidi- of Vici-financiering hebben ontvangen, of die na de interviewfase als zeer goed of excellent zijn beoordeeld maar die geen Vidi of Vici hebben gekregen wegens ontoereikende middelen. Zij komen in aanmerking voor de Aspasia-premie als zij binnen een jaar bevorderd worden tot UHD (Vidi) of hoogleraar (Vici). Kandidaten worden door NWO voorgedragen bij het College van Bestuur aan de instelling waar de Aspasia-kandidaat werkzaam is. Nadat de bevordering is gerealiseerd ontvangen de VI-laureaten een premie van 50.000 euro en de VI-kandidaten ontvangen een premie van 150.000 euro.

  Besturen en commissies

  Als follow-up van het Charter Talent naar de Top en een groeiend besef dat een diverse commissie of bestuur meer impact creëert, zet NWO nog scherper in op het verhogen van het vrouwenaandeel in haar commissies en besturen. Randvoorwaarde is dat goed gekeken wordt verschillen tussen disciplines en naar oplossingen voor de overvraging van vrouwen voor bijvoorbeeld beoordelingscommissies. Er zal onderzocht worden hoe de poule potentiele kandidaten uitgebreid kan worden en hoe intern goed geëvalueerd en gemonitord wordt. In 2019 wordt verder nagedacht over aanvullend beleid voor de deelname van bestuurs- en commissieleden met een diverse culturele, etnische en religieuze achtergrond.

  Genderbalans in de bètawetenschappen en techniek

  De bètawetenschappen en techniek kennen voor veel disciplines een (zeer) lage instroom van vrouwelijke studenten in vergelijking met andere wetenschapsgebieden in Nederland (Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018). Het doel van het stimuleringsfonds Bèta en Techniek is het behouden en aantrekken van meer vrouwelijke wetenschappers voor deze wetenschappen in Nederland. Het fonds bouwt voort op het Natuurkunde/v stimuleringsprogramma en gaat in 2019 van start voor ENW- en TTW-onderzoekers. Het bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • Persoonsgebonden subsidies voor vrouwelijke onderzoekers
  • Extra Veni-posities voor vrouwelijke onderzoekers
  • De tweejaarlijkse conferentie Insight Out
  • Jaarlijkse toekenning van diversiteitsprijzen
  • Ondersteuning van het two-body problem

  Ga naar de website van Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren voor de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019

 • Onderzoekers met een migratieachtergrond

  NWO wil meer kansengelijkheid en gelijkheid in uitkomsten in het subsidieproces voor mensen met een migratieachtergrond creëren, op zowel korte termijn als lange termijn. Dit ter bevordering van meer instroom en doorstroom van wetenschappers met een niet-westerse achtergrond. Hiertoe evalueren wij het eerdere subsidieprogramma promotiebeurzen programma Mozaïek, dat van 2007-2012 plaatsvond en waarvan de laatste projecten eind 2018 zijn afgerond. Hierbij kijken wij ook of er systeemverandering nodig is om dit te bereiken. Dit doen wij niet alleen, maar samen met alle stakeholders (o.a. met mensen uit de doelgroepen, ECHO, universiteiten).

  Onder doelgroep mensen met een migratieachtergrond verstaan wij internationals (kennismigranten), mensen met vluchtelingstatus, en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Aangenomen kan worden dat er een ondervertegenwoordiging van mensen met een migratie-/niet-westerse achtergrond is in de wetenschap algemeen en in bepaalde wetenschapsgebieden in het bijzonder.

  Women in Science Excel (WISE)

  Het programma WISE geeft talentvolle vrouwelijke wetenschappers de kans om zich te ontwikkelen of hun onderzoeksgroep uit te breiden bij één van de NWO-instituten.

  Women in Science Excel (WISE)

 • Regelingen bij zwangerschap, kindverlof, zorgverlof, ziekte of bepaalde overmachtssituaties

  NWO heeft tegemoetkomingsregelingen vastgelegd om te waarborgen dat aanvragers, die door verschillende externe oorzaken (zoals zwangerschap, kindverlof, zorgverlof, ziekte of bepaalde overmachtssituaties) hinder ondervinden bij het indienen van een aanvraag of het doorlopen van de beoordelingsprocedure, ook gelijke kans maken op een subsidie van NWO. Op deze pagina staat meer informatie over deze regelingen en de situaties waarin zij van toepassing zijn.

  Meer informatie

  Tegemoetkomingsregelingen

 • Bewustwording en optimalisatie gelijk speelveld in het subsidieproces

  NWO streeft naar een gelijk speelveld voor alle aanvragers door het subsidieproces zo in te richten dat er geen ruimte is voor ongewenste onbewuste overtuigingen. NWO wil de beoordelingsprocessen van aanvragen optimaliseren en het vaak beperkte ideaalbeeld over wat een goede wetenschapper of een goede aanvraag is, verbreden. Daartoe heeft NWO twee video’s ontwikkeld voor referenten en commissieleden die betrokken zijn bij beoordelingsprocedures. De video’s zorgen voor bewustwording van onbewuste overtuigingen rondom dit ideaalbeeld en bieden concrete handvatten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, om het beoordelingsproces te optimaliseren.

  Meer lezen over de video’s doe je op www.nwo.nl/inclusiefbeoordelen

Werkgeversbeleid

Bij NWO werken wij aan een inclusieve werkplek voor allen door aandacht te hebben voor een veilige cultuur en onderlinge verstandhouding. Voor medewerkers zijn netwerken en events voor specifieke doelgroepen waardevolle instrumenten voor herkenning en onderlinge versterking. Deze worden gebruikt om knelpunten te delen en op te halen en alternatieve werkwijzen te bedenken. NWO wil een organisatie zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en zo het beste uit zichzelf kan halen.

 • Barrières wegnemen

  Wij willen inzicht vergaren in de heersende barrières en mogelijkheden voor Nederlanders met een migratieachtergrond en de LHBTI-groep. Dit doen we onder andere door een behoefte- en knelpuntenonderzoek uit te voeren met hulp van Charter Diversiteit, ECHO en Workplace Pride.

  Daarnaast willen we de instroom bevorderen van mensen met een arbeidsbeperking door het opzetten van een interne netwerkorganisatie en te werken aan informatievoorziening over mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking. Sinds 1 januari 2019 is NWO lid van Workplace Pride. Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de LHBTI-groep onder de naam: Pride netwerkbijeenkomsten.

 • Selectie en beoordelingsmethodiek

  NWO streeft naar een inclusieve selectie en beoordelingsmethodiek door deze zo in te richten dat genderdiversiteit een plek heeft. Ook in haar uitingen zet NWO in op een inclusief beleid, door medewerkers te trainen op inclusief neutraal woord- en beeldgebruik. Medewerkers krijgen awarenesstrainingen over genderdiversiteit en die worden later verbreed met aspecten rond diversiteit w.o. culturele, etnische en religieuze diversiteit en seksuele oriëntatie.