Zwaartekracht

Met Zwaartekracht wil de overheid onderzoek van consortia van onderzoekers in Nederland stimuleren. De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten. Het Ministerie van OCW heeft NWO gevraagd de selectieprocedure voor dit eerste geldstroomprogramma uit te voeren.

 • Waarvoor

  Zwaartekracht brengt onderzoekers uit één vakgebied of uit meerdere vakgebieden samen in consortia voor het uitvoeren van excellent, vernieuwend onderzoek. De consortia behoren tot de wereldtop in hun onderzoeksveld of hebben de potentie om daartoe te gaan behoren.

  Een consortium is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers en kan voortkomen uit Nederlandse onderzoeksscholen, maar ook uit de krachtenbundeling van invloedrijke onderzoekers en onderzoeksgroepen. De te financieren onderzoekers moeten verbonden zijn aan één van de kennisinstellingen die in de call genoemd staan.

 • Voor wie

  De Colleges van Bestuur van universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden kunnen aanvragen bij NWO indienen.

  Let op: er geldt een beperkte indien mogelijkheid. Ieder College van Bestuur mag maximaal vier aanvragen indienen. Het treedt voor die aanvragen op als penvoerder.

  Personen die als trekker of medetrekker verbonden zijn (geweest) aan een nog lopend programma uit een vorige Zwaartekrachtronde mogen niet als trekker of medetrekker van een nieuw Zwaartekrachtprogramma optreden indien dit het oude programma overlapt. Wel kunnen zij intellectuele bijdragen aan een ander Zwaartekrachtprogramma leveren, maar dan als adviseurs die niet uit het programma worden gefinancierd. Personen mogen zich niet voor meer dan één aanvraag als (mede)trekker inschrijven.

 • Wat aanvragen

  Financiering kan worden aangevraagd voor direct aan het onderzoeksprogramma of aan de organisatie van het consortium gerelateerde additionele (nieuwe) kosten. Hieronder vallen:

  • kosten voor nieuw (en bestaand) personeel en materiële voorzieningen,
  • investeringen in apparatuur/infrastructuur en andere faciliteiten alsmede exploitatiekosten daarvan tot een maximum van 25% van de aangevraagde bijdrage, en
  • managementkosten voor het consortium voor een periode van maximaal 10 jaar.

  Daarnaast kunnen maximaal zes principal investigators/trekkers (PIs) kosten opvoeren voor vervanging van hun reguliere taken ten behoeve van het doen van onderzoek en het leiden van het programma, met een maximum van twintig procent van het gehele salaris.

  Het aanvraagformulier komt in de tweede helft van mei op deze pagina beschikbaar.

 • Wanneer

  De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen voor de ronde 2021 is dinsdag 19 januari 2021, 14.00 uur CE(S)T.

 • Beoordeling

  Criteria

  De beoordelingscommissie beoordeelt de voorstellen op de volgende criteria en volgens de volgende weging:

  • kwaliteit van de betrokken onderzoekers en van het consortium (weging 30%)
  • kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (weging 30%)
  • organisatiestructuur en beleid van het consortium; budget (weging 30%)
  • kennisbenutting (weging 10%)

  Verder geldt het volgende beleidscriterium:

  Het onderzoeksprogramma sluit inhoudelijk goed aan bij (de routes van) de Nationale Wetenschapsagenda.

  Procedure

  Voor alle ontvankelijke aanvragen wordt gestreefd naar ten minste vier referentenrapporten. De aanvragen worden vervolgens behandeld door een breed samengestelde selectiecommissie. De commissie voert de selectie uit in twee fases.

  In de eerste fase worden de aanvragen verdeeld over drie wetenschapsterreinen: geestes- en sociale wetenschappen, bèta- en technische wetenschappen, en biomedische en levenswetenschappen. Bij voldoende kwaliteit nodigt de commissie van elk terrein een aantal aanvragers uit voor een interview.

  In de tweede fase volgen interviews door de voltallige selectiecommissie. Na de wetenschapsbrede interviewfase wordt een rangorde opgesteld op basis van de beoordelingscriteria.

  De selectiecommissie adviseert de raad van bestuur van NWO. Deze toetst naast de uitvoering van de procedure ook de aansluiting van de voorstellen aan de Nationale Wetenschapsagenda en stelt een honoreringsvoordracht op voor OCW. De minister van OCW neemt daarna een besluit over toekenning.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Een volledige aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • getekende aanbiedingsbrief van het hoogste bestuursorgaan van de (penvoerende) instelling
  • ingevuld aanvraagformulier

  Alle onderdelen van de aanvraag, inclusief de aanbiedingsbrief, moeten in het Engels worden geschreven (lettertype Verdana 8,5pt), en moeten als pdf-document via het elektronisch systeem ISAAC worden ingediend.

  Indien u bepaalde onderzoekers wilt uitsluiten als referent van uw voorstel dient u hierom schriftelijk te verzoeken. U kunt maximaal drie non-referees opgeven. Dit verzoek kunt u sturen aan het e-mailadres zwaartekracht@nwo.nl

  Relevante informatie 

  NWO-disciplinecodes

  Code omgang met persoonlijke belangen

  Research Datamanagement

  Salaristabellen

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld en opgeslagen als pdf?