Stad en Land in Samenhang

Hoe kan Nederland toekomstbestendig gemaakt worden door stad en land beter met elkaar te verbinden? Hoe kunnen ruimtelijke oplossingen voor het biofysische systeem en demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen tot meer synergie leiden tussen stad en land? Als onderdeel van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 lanceert NWO de missiegedreven call ‘Stad en land in samenhang’.

 • Waarvoor

  Het doel van deze call is om kennis en inzichten op te doen om Nederland toekomstbestendig te maken door stad en land/stedelijke en landelijke regio’s beter met elkaar te verbinden. Momenteel ontbreekt er een integrale aanpak waarmee ruimtelijke oplossingen voor het biofysisch systeem kunnen worden aangepakt. Deze call richt zich erop om met nieuwe kennis en oplossingen een bijdrage te leveren aan deze integrale aanpak. Dit wordt gedaan op het gebied van: nieuw concepten en visies ruimtelijke ordening, handelingsperspectieven voor bestuurlijke integratie en waardecreatie tussen verschillende actoren met samenwerkingsverbanden en sociale verbanden. Met deze integrale aanpak kunnen opgaves op het gebied van ruimtelijke oplossingen voor het biofysische systeem en demografische, sociaaleconomische ontwikkelingen tot synergie leiden en elkaar versterken.

 • Voor wie

  Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, lectoren, en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie mogen als hoofd- of medeaanvrager optreden als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de door NWO goed gekeurde organisaties. Zie hiervoor paragraaf 3.1 in de calltekst.  

 • Wat aanvragen

  Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan minimaal €4.000.000 en maximaal € 5.500.000 worden aangevraagd aan NWO-financiering. Daarmee financiert NWO maximaal 90% van de totale projectomvang; de rest van het projectbudget wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering (zie paragraaf 3.5.5). NWO financiert nooit minder dan 50% van de totale projectomvang. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar. De voor deze Call for proposals beschikbare budgetmodules (inclusief de maximum bedragen) staan vermeld in de calltekst (3.2). Vraag alleen datgene aan wat essentieel is om het project uit te voeren. Een nadere toelichting op de budgetmodules vindt u in de bijlage bij deze Call for proposals (7.1).

 • Wanneer

  • Deadline initiatief: 14 december 2023, 14:00:00 CET
  • Deadline aanvragen: 9 april, 2024, 14:00 CEST
 • Beoordeling

  Criteria

  1. Probleemstelling en –analyse
  2. Verwachte impact en route naar impact
  3. Kwaliteit van het consortium 
  4. Kwaliteit van het onderzoek

  Procedure

  De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  • indiening van een initiatief via de NWO website (niet verplicht);
  • deelname aan beide collaboratieve workshops (alleen verplicht voor hoofdaanvrager);
  • indiening van de aanvraag via ISAAC;
  • in behandeling nemen van de aanvraag;
  • preadvisering beoordelingscommissie;
  • interviewselectie;
  • interview;
  • vergadering van de beoordelingscommissie;
  • besluitvorming.

Deze Call for proposals kent drie fasen:

 1. Het aanmelden van een initiatief;
 2. Het participeren in twee collaboratieve workshops;
 3. Het indienen van een aanvraag.

In de eerste fase worden de initiatieven door beginnende consortia of individuen aangemeld en openbaar gemaakt. Deze initiatieven gelden als startpunt voor de collaboratieve workshops in de tweede fase. Het doel van deze workshops is het verbinden en combineren van de aangemelde initiatieven. In de derde fase worden de aanvragen ingediend door de consortia die elkaar tijdens de workshops hebben gevonden.

Een initiatief bestaat uit een beknopt geformuleerd projectidee, de naam van de initiatiefnemer(s) en contactgegevens, en een mogelijke eerste indicatie van de bij het beginnende consortium betrokken partijen (indien bekend).

Aanmelden Initiatief 

Overige belangstellende partijen kunnen zich hier aanmelden:

Aanmelden workshop

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u ­hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  NWO toetst uw aanvraag op onderstaande voorwaarden:

  • de hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) voldoen aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden;
  • het aanvraagconsortium is interdisciplinair samengesteld (zie paragraaf 3.1);
  • het aanvraagconsortium bevat tenminste twee cofinanciers;
  • het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, compleet en volgens de instructies ingevuld;
  • de vereiste cofinanciering is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, correct en volledig toegezegd middels steunbrieven (zie paragraaf 3.1.2 en 3.5.6, deze voorwaarde geldt alleen voor volledige aanvragen);
  • de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
  • de aanvraag is ontvangen voor of op de gestelde deadline;
  • de aanvraag is in het Engels opgesteld;
  • de aanvraagbegroting van de volledige aanvraag is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld
  • het voorgestelde project heeft een looptijd van maximaal 6 jaar;
  • alle vereiste bijlagen zijn ingediend;
  • De hoofdaanvrager is aanwezig geweest bij beide collaboratieve workshops of heeft een vervanger geregeld (zie paragraaf 4.2.2).
 • Formulieren invullen

  Verplichte bijlage(n):

  • Aanvraagformulier
  • begroting
  • steunbrieven van cofinanciers (zie paragraaf 3.1.2 en 3.5.6)
  • garantstelling voor continuïteit in de projectbegeleiding (alleen indien van toepassing, zie paragraaf 3.1)
  • bevestiging van eigen bijdrage aan investeringen (alleen indien van toepassing, zie paragraaf 7.1);
  • Formulier ‘Statement and signature’.
 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u de intentieverklaring ingediend?
 • Heeft u het aanvraagformulier ingevuld?
 • Is de verklaring door de hoofdaanvrager ondertekend?

In de Call for Proposals kunt u alle details rond de aanvraag voor financiering teruglezen. Met vragen kunt u terecht bij de contactpersoon.

Aanmelden initiatief

Collaboratieve workshops

Aanvragen in ISAAC