Samenwerkingsprogramma Smart Industry SI2020

Binnen het Smart Industry programma stelt NWO financiering beschikbaar voor inzichtgevend en innovatief onderzoek op het gebied van slimme producten en diensten, die industriële en product systemen toekomst rijp maken. In dit onderzoek werken wetenschappers samen met hogescholen en bedrijven aan topics op het snijvlak van: personalisatie, big data, autonome systemen, slimme systemen en slimme apparatuur.

 • Waarvoor

  De Call Smart Industry 2020  is gericht op de onderwerpen die in de Smart Industry Roadmap zijn beschreven, namelijk:

  • Mass customization / use-based adaptation
  • Human Centered Technology / Human Technology Interaction
  • Digital Twin
  • Cyber Physical Systems
  • (Trusted) data sharing
  • Advanced Manufacturing
  • Robotics


  Het te financieren onderzoek draagt bij aan de ambitie van het Smart Industry-programma om tot het meest flexibele en best digitaal verbonden productienetwerk te komen, waarin enkelstuks productie mogelijk is voor de prijs van massaproductie.

 • Voor wie

  Consortia van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten in samenwerking met bedrijfsleven kunnen een aanvraag indienen. Het consortium moet bestaan uit minstens twee (mede) aanvragers van verschillende onderzoeksgroepen. Daarnaast is ook een hogeschool als mede-aanvrager voor deze call verplicht. De penvoerder dient de aanvraag in namens het consortium. 

 • Wat aanvragen

  Voor deze call for proposals is een budget van 2,1 miljoen euro beschikbaar. De projecten hebben een doorlooptijd van 2 tot 6 jaar.

  Er kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van maximaal € 750.000 per project. Gebruikers brengen minimaal 30% financiering in via cofinanciering, waarvan 10% in cash.
  Voor deze call zijn volgende budgetmodules aan te vragen:

  • Personele kosten
  • Materiële kosten
  • Investeringen
  • Kennisbenutting
  • Money follows Cooperation


  Meer informatie over de voorwaarden voor cofinanciering en de budgetmodules is te vinden in paragraaf 6.1 van de call for proposals.

 • Wanneer

  De deadline voor de aanvragen is 27 mei 2021. Er wordt niet gewerkt met vooraanmeldingen.

 • Beoordeling

  Criteria

  De aanvragen zullen worden beoordeeld op de wetenschappelijke kwaliteit, utilisatie en het thema waarbij een weging van 45%, 45% en 10% wordt gehanteerd. Elk beoordelingscriterium wordt gescoord tussen 1 (excellent) en 9 (zwak). Daarnaast mag elk individueel criterium niet hoger scoren dan een 4.0 en het totaal niet hoger zijn dan 10.5

  Procedure

  Na indiening worden de aanvragen voorgelegd aan referenten. Zij geven een geanonimiseerd advies. De aanvragers krijgen de mogelijkheid om hierop schriftelijk weerwoord in te dienen. De aanvragen met referentencommentaar en weerwoord worden vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Deze commissie beoordeelt de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria, stelt een prioritering op en adviseert het TTW-bestuur. Tot slot neemt het TTW-bestuur neemt rond oktober 2021 een besluit.

  Meer informatie

  Meer over Smart Industry is te vinden op de gelijknamige programmapagina.