Rekentijd nationale computersystemen 2022

Via de call for proposals Rekentijd Nationale Computersystemen kunnen onderzoekers en onderzoeksgroepen toegang kunnen krijgen tot rekentijd en bijbehorende datadiensten op de nationale geavanceerde computersystemen HPC Cloud, Custom Cloud Solutions, Lisa rekencluster, Snellius supercomputer, en/of Data Processing (Grid/Spider).

 • Waarvoor

  Geavanceerde computersystemen worden gebruikt voor technisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij grote reken- en/of data-intensieve problemen moeten worden opgelost. In Nederland zijn verschillende computersystemen beschikbaar voor landelijk gebruik en in beheer bij SURF: HPC Cloud, Custom Cloud Solutions, het Lisa rekencluster, de Snellius supercomputer en Data Processing infrastructuur (Grid, Spider). Via de call for proposals Rekentijd Nationale Computersystemen kunnen onderzoekers toegang aanvragen voor rekentijd en bijbehorende datadiensten op deze nationale computerfaciliteiten.

 • Voor wie

  Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie mogen een aanvraag indienen als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de onderstaande organisaties:

  • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden
  • Universitaire medische centra
  • KNAW- en NWO-instituten
  • Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
  • het Nederlands Kanker Instituut
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
  • NCB Naturalis
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
  • Prinses Máxima Centrum

  Voor de onderzoekers van de volgende instellingen geldt dat zij een aanvraag mogen indienen, mits de instelling voldoet aan de cummulatieve criteria die hieronder zijn beschreven:

  • de TO2-federatie (Deltares, Marin, NLR, TNO en WUR/DLO)
  • IHE Delft Institute for Water Education
  • de aan SURF Cooperatie deelnemende instellingen (KNMI, RIVM, Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Universiteit voor Humanistiek, Politieacademie)

  Op grond van artikel 1.1.4 van de subsidieregeling 2017 geldt dat de desbetreffende organisatie:

  • is gevestigd in Nederland (tenzij lid 4 van toepassing is);
  • een publieke taak heeft en onafhankelijk is in de uitvoering van onderzoek;
  • minimaal 50% publieke financiering ontvangt;
  • geen winstoogmerk heeft anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek.
 • Wat aanvragen

  Het gaat binnen deze call om aanvragen voor grote hoeveelheden rekentijd van:
   

  • Meer dan 50.000 core-uren op HPC Cloud (CPU en/of GPU) en/of meer dan 2 TB online opslag.
  • Meer dan 100.000 core-uren op Custom Cloud Solutions (CPU en/of GPU) en/of meer dan 2 TB online opslag.
  • Meer dan 100.000 SBU op rekencluster Lisa (alleen CPU).
  • Meer dan 1.000.000 SBU op supercomputer Snellius (CPU en/of GPU) en/of meer dan 50 TB project space en/of meer dan 50 TB Data Archive (offline tape opslag).
  • Meer dan 1.000.000 core-uren op Data Processing (Grid en/of Spider) en/of meer dan 200 TB online data opslag en/of meer dan 300 TB Data Archive (offline tape opslag).

  Voor kleinere aanvragen kan direct bij SURF toegang tot genoemde computersystemen worden aangevraagd. Ga hiervoor naar:

  SURF(zie rekendiensten).

  De looptijd van kleine rekentijdprojecten is één jaar.

 • Wanneer

  Dit is een doorlopende call tot sluiting op 31 december 2022 om 23:59:59 uur.

 • Beoordeling

  Criteria

  Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • Organisatie van het project.
  • Wetenschappelijke aspecten van het project.
  • Noodzaak van toegang tot een supercomputer.

  Meer informatie over de criteria vindt u in de call for proposals.

  Procedure

  Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst volgens een procedure van hoor-en wederhoor. Dit zal leiden tot een advies betreffende toewijzing of afwijzing van de permanente beoordelingscommissie Wetenschappelijk Gebruik Supercomputers (WGS) aan het NWO domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen. De WGS komt zes keer per jaar bij elkaar om de op dat moment complete aanvraagdossiers te behandelen. Meer informatie over de procedure vindt u in de call for proposals.

  Voor meer informatie over de commissie Wetenschappelijke Gebruik Supercomputers, 
  zie de 

  Rekentijd programmapagina

 • Meer Informatie

  Voor meer informatie over de beschikbare Nationale Computersystemen verwijzen wij u naar de website van SURF

  Voor kleine rekentijdaanvragen kan direct bij SURF toegang tot genoemde computersystemen worden aangevraagd. Ga hiervoor naar: surf.nl/onderzoek (zie rekendiensten).

  Kijk op de Rekentijd programmapagina om de tot nu toe gehonoreerde projecten te bekijken.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Meer informatie over de voorwaarden voor aanvragers vindt u in paragraaf 3 van de call for proposals.

 • Formulieren invullen

  Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen:

  • Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of vanaf de website van NWO (op de website van het betreffende financieringsinstrument);
  • Vul het aanvraagformulier in;
  • Sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in; vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.
  • U wordt nadrukkelijk verzocht gebruik te maken van het meest recente aanvraagformulier voor 2022; aanvraagformulieren van voorgaande jaren zijn verouderd en worden niet in behandeling genomen. Het aanvraagformulier voor 2022 is te vinden op de financieringspagina van dit programma op de website van NWO.

  Verplichte bijlage(n):

  • Indien de aanvraag een vervolgaanvraag betreft, dient u tevens een rapportage van het eerdere project aan te leveren. Rapportages van eerdere projecten worden meegenomen naar de beoordelingscommissie als aanvullende informatie in de beoordeling van de vervolgaanvraag. Het rapportageformulier vindt u op de financieringspagina van dit programma op de NWO-website.
  • Rapportages van projecten waarbij de rekentijd door NWO is toegewezen dienen binnen drie maanden na afloop van de looptijd van een project te worden ingediend bij het betreffende project in ISAAC. U hoeft deze rapportage in dat geval niet als bijlage bij uw vervolgaanvraag te voegen.
  • Rapportages van projecten waarbij de rekentijd niet door NWO is toegewezen, maar bijvoorbeeld als kleine aanvraag via SURF zijn toegekend, dienen als bijlage meegestuurd te worden bij indiening van een vervolgaanvraag. Hiervoor kunt u hetzelfde rapportageformulier gebruiken, dat te vinden is op de financieringspagina van dit programma op de NWO-website.
  • Het is niet toegestaan andere informatie dan projectrapportages en/of indien van belang gerelateerde toegewezen projectaanvragen van NWO in de vorm van bijlagen aan de aanvraag toe te voegen (dus geen manuscripten, publicaties, support letters e.d.).

  Bijlagen dienen los van de aanvraag in ISAAC geüpload te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in ISAAC. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet toegestaan.

  Het is verplicht uw aanvraag in het Engels op te stellen.

  Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
  U bent als hoofdaanvrager verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen.

  Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in ISAAC:

  • Indien u nog geen ISAAC-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele aanmeldproblemen te voorkomen.
  • Nieuwe organisaties moeten eventueel nog door NWO toegevoegd worden aan ISAAC.
  • U moet ook online nog gegevens invoeren.
 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u het aanvraagformulier ingevuld?
 • Heeft u de rapportage van uw voorgaande project ingediend? (alleen van toepassing voor een vervolgaanvraag)

In de Call for Proposals kunt u alle details rond de aanvraag voor financiering teruglezen. Met vragen kunt u terecht bij de contactpersoon.