Open Science (OS) Fund 2020/2021

Met deze call wil NWO een verdere impuls geven aan het erkennen en waarderen van Open Science activiteiten en onderzoekers ondersteunen bij het ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve manieren om onderzoek open, vrij toegankelijk, transparant en herbruikbaar te maken.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Waarvoor

  Onderzoekers uit alle disciplines zijn welkom om, individueel of in kleine teams, voorstellen in te dienen bij het Open Science Fund om innovatieve manieren te ontwikkelen, testen en implementeren om onderzoek open, toegankelijk, transparant en herbruikbaar te maken - waarbij het hele spectrum van Open Science wordt bestreken.

  Hiermee zet NWO een stap voorwaarts om de manier waarop wetenschappers in Nederland worden erkend en gewaardeerd, te veranderen.

  Gedacht kan worden aan projecten:

  • die andere onderzoekers inspireren om Open Science in de praktijk de brengen;
  • die leiden tot verandering in de manier waarop onderzoekers publiceren;
  • die leiden tot een verbetering van de manier waarop onderzoeksdata Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR) en reproduceerbaar worden gemaakt;
  • om open platforms of tools te ontwikkelen, testen of aan te passen;
  • om de bredere adoptie van Open Science door onderzoekers te stimuleren.
 • Voor wie

  Onderzoekers kunnen een aanvraag als hoofdaanvrager indienen als:

  • zij zijn gepromoveerd;
  • zij in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut (zie call for proposals voor meer details);
  • én een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Personeel met een nuluren aanstelling is uitgesloten van indiening.

  De overige teamleden (de mede-aanvragers, maximaal vier) hoeven niet te voldoen aan deze voorwaarden. De hoofdaanvrager dient de aanvraag namens het team in en mag in deze rol maximaal één aanvraag indienen.

 • Wat aanvragen

  Voor een voorstel in deze ronde kan in totaal maximaal 50.000 euro worden aangevraagd. Met uitzondering van enkele kosten zoals vermeld in de call for proposals, stelt NWO geen restricties op de soort kosten waarvoor financiering kan worden aangevraagd. Wel dienen aanvragers een realistische begroting op te stellen en daarin toe te lichten waarom de uitgaven relevant zijn voor het project.

  Het project moet uiterlijk zes maanden na toekenning beginnen en heeft een maximale looptijd van een jaar. Deze subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lump sum bedrag bij de start van het project.

   Onder de tab 'Voorbereiden' is een budgetrekentool als hulpmiddel beschikbaar waarin de juiste salaristarieven verwerkt zijn. Het gebruik is optioneel.
   

 • Wanneer

  De deadline voor het indienen van aanvragen is 18 mei 2021, om 14:00:00 CEST

 • Beoordeling

  Criteria

  Een aanvraag dient te beschrijven welke innovatieve manieren worden ontwikkeld, getest of geïmplementeerd om onderzoek open, toegankelijk, transparant en herbruikbaar te maken. Aanvragen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

  1. Kwaliteit van de projectaanvraag (wat en waarom)
  2. Haalbaarheid van het projectplan (hoe)
  3. Open Science track record van de hoofdaanvrager

  De kwaliteit van het voorstel weegt met 50% op de eindscore, de haalbaarheid 40% en het Open Science trackrecord 10%.

  Procedure

  Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen worden geëvalueerd door een beoordelingscommissie bestaande uit onafhankelijke, nationale en internationale experts op het gebied van Open Science. De rol van de commissie is om voorstellen te beoordelen op basis van de criteria die zijn beschreven in de call for proposals en om een prioriteitsvolgorde vast te stellen. Op basis van dit advies en de beschikbare financiering neemt de Raad van Bestuur van NWO een besluit over het honoreren en afwijzen van aanvragen.

  Indien het aantal ontvangen aanvragen minimaal drie keer zo hoog is als het aantal aanvragen dat gehonoreerd kan worden, zal voorafgaand aan de evaluatie door de commissie een voorselectie plaatsvinden.

 • Meer informatie

  Transparante besluitvorming

  Bij Open Science staat transparantie centraal. Voor dit financieringsinstrument streven we ernaar, mits de aanvragers daarmee instemmen, om de details van zowel de succesvolle als de afgewezen voorstellen inclusief beoordeling door de beoordelingscommissie openbaar te maken via de NWO website. Bereidheid om deze gegevens al of niet te delen wordt niet meegewogen bij de besluitvorming over het toekennen van de subsidie.

  Zie de call for proposals voor meer informatie.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Wees bij het schrijven van uw voorstel specifiek en verstrek alleen informatie die van toepassing is op het voorstel en zijn doelstellingen. Aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie
  met brede Open Science expertise. Daarom uw voorstel moet worden geschreven met een breed publiek in geest. Het voorstel moet dus leesbaar zijn en
  begrijpelijk voor personen buiten uw eigen gebied
  expertise.

  Het aanvraagformulier bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gegevens van de hoofdaanvrager;
  • Openbare samenvatting in het Nederlands en Engels; het Engels openbare samenvatting zal ook dienen als abstract wat zal zijn gepubliceerd op de NWO-website indien het voorstel is toegekende financiering;
  • Projectvoorstel bestaande uit: details van het voorstel, visie op het voorstel, projectplan, teamleden, begrotingstabel en verduidelijking;
  • Open Science track record van de hoofdaanvrager;
  • Gegevensbeheer;
  • Software duurzaamheid;
  • Andere subsidieaanvragen met overlappende inhoud.
 • Formulieren invullen

  Houd u bij het invullen aan de volgende regels het sollicitatieformulier: - Het formulier moet in het Engels worden ingevuld (behalve uit de Nederlandse openbare samenvatting); - Gebruik het Calibri-lettertype met lettergrootte 9.5 en niet verander de marges (2,5 cm, alle richtingen); - U mag tussenkopjes gebruiken; - Verwijder alstublieft alle cursief gedrukte tekst het converteren van de applicatie naar PDF en indienen; - Beveilig het PDF-bestand niet met een wachtwoord als dit zal hinde.

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.