Open Competitie ENW XS pakket 21-1

De Open Competitie ENW – XS subsidies van maximaal € 50.000 zijn bedoeld om veelbelovende ideeën, vernieuwende en risicovolle initiatieven binnen de zeven ENW-disciplines mogelijk te maken. Het voorgestelde onderzoek is grensverleggend en op voorhand staat niet vast of de beoogde doelstelling gehaald wordt. Wat telt is dat elk resultaat de wetenschap vooruit helpt, zowel positief als negatief.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

  In het kader van de maatregelen omtrent de coronacrisis zijn een aantal sluitingsdata van instrumenten gewijzigd. De sluitingsdata die op deze financieringspagina worden vermeld kunnen afwijken van data in de brochure van het financieringsinstrument. De informatie op deze pagina is correct en komt overeen met de laatste publicaties in de Staatscourant. Raadpleeg https://www.nwo.nl/algemeen/over-nwo/coronavirus/coronavirus voor meer informatie over de maatregelen die NWO heeft getroffen in het kader van de coronacrisis.

 • Waarvoor

  Het gaat bij ENW-XS uitdrukkelijk om nieuwsgierigheidsgedreven, avontuurlijk onderzoek en het snel kunnen exploreren van een veelbelovend idee. Na afloop van een ENW-XS project kan de onderzoeker zelf bepalen of hij/zij de nieuw ingeslagen onderzoekslijn verder vorm wil geven. Dit kan bijvoorbeeld door een aanvraag in te dienen binnen de andere financieringsvormen van de ENW Open Competitie (ENW-M en ENW-XL) of daarbuiten.

 • Voor wie

  Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen als zij:

  • gepromoveerd en/of hoogleraar zijn;
  • én in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut;
  • én een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het project waarvoor de financiering wordt aangevraagd.

  ENW-XS staat expliciet open voor postdocs. Lees de voorwaarden in paragraaf 3.1 van de call for proposals voor de mogelijkheden om eigen salaris aan te vragen binnen ENW-XS.

 • Wat aanvragen

  Voor een onderzoeksvoorstel in ENW-XS kan in totaal maximaal € 50.000,- worden aangevraagd. Er zijn geen verplichtingen ten aanzien van de vorm van het onderzoek. Er zijn zeer weinig restricties op wat aangevraagd kan worden. U kunt denken aan: aanstellen van personeel voor een korte periode, materiele kosten, kosten voor het uitvoeren van citizen science en reiskosten t.b.v experimenten die op een andere locatie uitgevoerd moeten worden. Het is voor een postdoc toegestaan het eigen salaris aan te vragen Niet aangevraagd kunnen worden:

  • basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptop, kantoormeubilair etc.);
  • onderhouds- en verzekeringskosten;
  • overheadkosten.

  Er gelden aanvullende voorwaarden voor het aanstellen van een promovendus. Lees de voorwaarden in bijlage 6.1 bij de call for proposals.

 • Wanneer

  Er zijn voor ENW-XS voor het indienen van aanvragen vier deadlines gespecificeerd in een jaar tijd:

  Indiendeadlines

  Besluitvorming verwacht op

  6 april 2021, om 14:00:00 CEST

  17 juni 2021

  10 juni 2021, om 14:00:00 CEST

  19 augustus 2021

  14 september 2021, om 14:00:00 CEST

  28 oktober 2021

  26 oktober 2021, om 14:00:00 CEST

  9 december 2021


  De tijdsindicatie voor de eerstvolgende indiendeadline ziet er als volgt uit*:

  Indiendeadline aanvragen      

  6 april 2021, om 14:00:00 CEST

  week 0

  Ontvankelijkheidstoets   

  7-13 april 2021

  week 1-2

  Inventarisatie persoonlijke belangen   

  7-26 april 2021

  week 1-3

  Opsturen aanvragen naar beoordelaars  

  10 mei 2021

  week 5

  NWO ontvangt beoordelingsrapporten   

  7 juni 2021, om 14:00:00 CEST

  week 9

  Domeinbestuur neemt besluit         

  17 juni 2021

  week 10

  * In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is de doorlooptijd langer dan gebruikelijk

 • Beoordeling

  Criteria

  Vernieuwende aspect

  Is het voorgestelde onderzoek vernieuwend, risicovol en grensverleggend? Heeft het onderzoeksvoorstel potentiële wetenschappelijke impact? Slaat de aanvrager met het voorgestelde onderzoek een nieuwe richting in?

  Uitvoerbaarheid van het onderzoeksplan

  De doelstelling, de motivering en het werkplan moeten duidelijk zijn beschreven. Kan het project in de maximale termijn van 1 jaar en met het aangevraagde budget worden uitgevoerd?

  Aanvragen dienen voldoende breed toegankelijk te worden opgesteld zodat het onderzoeksplan en onderstaande beoordelingsaspecten door beoordelaars uit alle ENW-disciplines kunnen worden getoetst. Een aanvraag die niet toegankelijk is opgesteld voor andere disciplines, kan door een beoordelaar lager geprioriteerd worden.

  Procedure

  Alle aanvragen die op een bepaalde deadline ingediend zijn, worden verzameld en aangemerkt als één pakket. Per pakket worden de aanvragen opgesplitst in twee groepen: groep A en groep B. De aanvragen uit groep A worden beoordeeld door de aanvragers uit groep B en de aanvragen uit groep B worden beoordeeld door de aanvragers uit groep A. De beoordelaars/aanvragers komen niet bij elkaar. Het ENW-bureau bepaalt aan de hand van de ontvangen prioriteringen de eindprioritering van de aanvragen. Per pakket ontstaan twee prioriteringen; één voor groep A en één voor groep B. Er is geen mogelijkheid tot weerwoord. Het domeinbestuur neemt op basis van de twee prioriteringen en de beschikbare financiële middelen een besluit over honorering of afwijzing van de aanvragen.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Stel de aanvraag anoniem op:

  • Aanvragers vermelden niet hun eigen naam of namen van personen uit hun onderzoeksgroep;
  • Aanvragers vermelden niet hun verbondenheid aan een instituut of kennisinstelling;
  • Aanvragers gebruiken geen referenties waarvan zij zelf (co)auteur zijn;
  • Aanvragers vermelden geen namen van (potentiele) samenwerkingspartners.

  Aanvragers moeten zich bewust zijn dat zij aanvragen uit alle zeven ENW-disciplines voor beoordeling krijgen toegewezen. De eigen aanvraag moet dus ook breed toegankelijk worden opgesteld.

  Relevante informatie 

  NWO-disciplinecodes

  Code omgang met persoonlijke belangen

  Research Datamanagement

  Salaristabellen

 • Formulieren invullen

  Verplichte bijlagen: budgetformulier (Excel) en informatieformulier.

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.