Open Competitie ENW - XL

De ENW-XL-subsidies zijn bedoeld voor consortia waarin onderzoeksgroepen door samenwerking (gecoördineerde bundeling van expertises en krachten) een meerwaarde creëren ten opzichte van afzonderlijke kleinere projecten, zoals bijvoorbeeld ENW-M-subsidies.

 • Waarvoor

  De ENW-XL-financiering is bedoeld voor het uitvoeren van nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel wetenschappelijk onderzoek door consortia. De subsidies geven onderzoekers gelegenheid en vrijheid om samen grensverleggende, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen van wereldklasse te starten, te versterken of uit te breiden binnen de onderzoeksgebieden van ENW.

 • Voor wie

  Een consortium, bestaande uit minimaal 2 onderzoekers uit verschillende organisaties, kan indienen wanneer de onderzoekers:
   

  • in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut; én 
  • een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd. 

  Aanvragers met een ‘tenure-track’ aanstelling’ moeten met een brief aantonen dat adequate begeleiding van uitvoerders gegarandeerd is.

  Een onderzoeker mag in de ronde 2023-2024 bij slechts één ENW‐XL‐aanvraag betrokken zijn (ongeacht of dit in de rol van hoofdaanvrager of medeaanvrager is);

  Let op: lees de details en aanvullende voorwaarden in de Call for proposals.

 • Wat aanvragen

  Een ENW-XL-subsidie bedraagt minimaal € 1.000.000 en maximaal € 3.000.000. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar. De subsidie moet ingezet worden voor ten minste vier wetenschappelijke posities in combinatie met de overige beschikbare budgetmodules.

 • Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 19 september 2023, 14.00:00 uur CEST.
  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 6 juni 2024, 14.00:00 uur CEST.

  De call wordt eens in de twee jaar opengesteld.

 • Beoordeling

  Criteria

  De beoordeling van de vooraanmeldingen vindt plaats op grond van de volgende twee criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van de aanvraag (Wat; weging 50%);
  2. Kwaliteit van het consortium (Wie; weging 50%).

   

  De beoordeling van de uitgewerkte aanvragen vindt plaats op grond van de volgende drie criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van de aanvraag (Wat; weging 40%);
  2. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (Waarom; weging 20%);
  3. Kwaliteit van het consortium (Wie; weging 40%).

  Procedure

  De procedure kent twee stappen: vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen.

  Vooraanmeldingsfase 

  Vooraanmeldingen worden beoordeeld in clustercommissies. NWO streeft er naar om de clustercommissies zodanig samen te stellen dat de deskundigheid van de commissieleden zo goed mogelijk aansluit bij de door de aanvragers aangegeven onderzoeksgebieden. Aan de hand van de beoordelingscriteria selecteren de clustercommissies de meest kansrijke vooraanmeldingen per cluster. Vooraanmeldingen worden niet voorgelegd aan referenten en deze procedurestap kent geen weerwoordfase. Het Domeinbestuur ENW neemt op grond van de adviezen van de clustercommissies een bindend besluit over het al dan niet uitwerken van de vooraanmeldingen.
   

  Fase van uitgewerkte aanvragen 

  In de tweede stap worden de uitgewerkte aanvragen aan referenten voorgelegd, waarna de aanvragers een weerwoord schrijven op de referentenrapporten. Alle consortia worden voor een interview uitgenodigd in één van de drie beoordelingscommissies. Vervolgens rangschikken de beoordelingscommissies de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria en adviseren het domeinbestuur ENW over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen. Het domeinbestuur ENW neemt, op basis van het advies van de commissie een besluit over toe- of afwijzing.

  BELANGRIJK: U kunt een aanvraag voor een ENW‐XL‐subsidie alleen indienen wanneer het domeinbestuur positief heeft besloten over uw vooraanmelding.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Een vooraanmelding bestaat uit twee onderdelen:
  A. De wetenschappelijke aanvraag, bestaande uit abstract, projectvoorstel (wat gaat onderzocht worden en waarom is dit belangrijk; hoe en door wie zal het project uitgevoerd worden) en verantwoording van het aangevraagde budget;
  B. Informatie over de aanvrager, mede-aanvrager(s) en consortiumpartners en overige administratieve informatie.

 • Formulieren invullen

  De volgende documenten dienen als aparte bijlagen via ISAAC bij het vooraanmeldingsformulier ingediend te worden:

  • begroting, in Excel format;
  • verklaring aanstelling en projectbegeleiding, dit is van toepassing wanneer het contract van een (mede-) aanvrager de duur van het voorgestelde project niet dekt;
  • eigen bijdrage brief, dit is van toepassing wanneer de budgetmodule Investeringen (van €150.000 t/m €500.000) wordt ingezet. De aanvragende instelling moet minimaal 25% bijdragen aan de totale kosten van de investering in deze budgetmodule. Via dit formulier bevestigt de aanvragende instelling de eigen bijdrage aan de investering.

  Daarnaast worden aanvragers gevraagd om in ISAAC (facultatief) maximaal drie non-referenten op te geven.

Zodra de nieuwe tarieven bekend zijn, zullen wij het budget formulier beschikbaar stellen.

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u de vooraanmelding ingediend?
 • Heeft u het aanvraagformulier ingevuld?
 • Is de begroting als Excel-bestand ingediend?
 • Is de verklaring aanstelling en projectbegeleiding als apart pdf bestand in ISAAC ingediend?  [indien van toepassing]
 • Is de eigen bijdrage brief als apart pdf bestand in ISAAC ingediend?  [indien van toepassing]