NWO-Talentprogramma | Vidi Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Het NWO Talentprogramma Vidi is een financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.

 • Aanvullende coronamaatregelen binnen de Vidi-rondes

  NWO heeft diverse gesprekken met het veld gevoerd over het voortzetten van de Talentlijn calls binnen de ontstane situatie. NWO heeft daarbij speciaal oog voor de groepen onderzoekers die het hardst getroffen zijn door de coronacisis.

  Interviews ronde 2019 voor zwangere aanvragers

  Eerder zijn de interviews voor de lopende Vidi-call van 2019 verplaatst naar september. Voor zwangere kandidaten die in die periode met verlof zijn geldt de kindverlof regeling en bestaat de mogelijkheid om het interview eerder te doen, indien het mogelijk is de beoordelingscommissie bijeen te roepen.

  Maatregelen Vidi-ronde 2020

  Voor de aankomende Vidi-ronde van 2020 met een uiterste indiendatum van 6 oktober 2020 heeft NWO de volgende maatregelen vastgesteld:

  • Aansluiting ronde 2019 op ronde 2020 bij afwijzing in interviewronde
   Voor afgewezen interviewkandidaten uit de lopende ronde van 2019 die nog een indienkans over hebben geldt dat zij de gelegenheid krijgen om in de eerstvolgende ronde (2020) hun voorstel twee maanden later in te dienen.
  • Kandidaten 2020 mogen indienkansen behouden voor 2021
   Vidi-kandidaten die van plan waren om in de ronde 2020 mee te doen maar daar door de uitzonderlijke coronaomstandigheden vanaf (moeten) zien, behouden de kans(en) die zij hebben om nog in te dienen wanneer zij dat uiterlijk dinsdag 8 september gemotiveerd kenbaar maken aan talent@nwo.nl. Deze éénmalige maatregel is van toepassing voor de kandidaten waarvoor de ronde 2020 de laatste of een-na-laatste indienmogelijkheid zou zijn. Kandidaten waarvoor 2020 hun laatste indienjaar was krijgen in dat geval toegang tot de ronde 2021. Kandidaten die nog twee indienkansen hebben en waarvoor 2021 het laatste indienjaar zou zijn krijgen dan toegang tot de rondes 2021 en 2022.

  In het kader van deze éénmalige regeling kunnen onderzoekers een gemotiveerd verzoek indienen bij NWO om toegang te krijgen tot de ronde van 2021, bijvoorbeeld omdat ze in tijdnood komen door de thuiswerksituatie, de lockdown van universitaire instellingen, klinische taken gerelateerd aan het coronavirus of wegens besmetting met het coronavirus. Voorwaarde is dat onderzoekers nog in zouden mogen dienen bij de 2020 ronde. Dat betekent dat zij in elk geval voldoen aan de voorwaarde(n):

  • Op 1 oktober 2020 niet langer dan 8 jaar geleden gepromoveerd moeten zijn;
  • En nog een of twee indienkansen hebben

  De geldende extensieregeling gaat onverminderd op. Onderzoekers worden gevraagd in te gaan op de omstandigheden die buiten hun invloedsfeer liggen (zoals bijvoorbeeld zorgtaken, geen toegang tot onderzoeksfaciliteit etc.) waardoor zij substantiële hinder ondervonden/ondervinden in het voorbereiden van een Vidi-aanvraag voor de ronde 2020. Daarnaast biedt NWO aan alle aanvragers in het Talentprogramma (zowel in Vidi-ronde 2020 als in alle toekomstige Talentlijn rondes) ruimte in het aanvraagformulier om toelichting te geven op omstandigheden die tot verminderde productiviteit hebben geleid.

  Wat betekent dit voor u als aanvrager?

  • Was uw laatste indienkans ronde 2019?
   Dan is er helaas geen regeling mogelijk.
  • Is uw laatste indienkans in de ronde 2020?
   Indienen in 2021 mogelijk door middel van gemotiveerd verzoek aan talent@nwo.nl vóór 8 september 2020. Kandidaat ziet in dat geval af van indienen in 2020.
  • Is uw laatste indienkans in de ronde 2021?
   Mogelijkheid tot indienen in 2021 en 2022 door middel van gemotiveerd verzoek aan talent@nwo.nl voor 8 september 2020. Dit is alleen mogelijk wanneer de aanvrager niet eerder heeft ingediend binnen de Vidi.
 • Waarvoor

  Vidi is een financieringsinstrument uit het NWO Talentprogramma. Het stelt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen

 • Voor wie

  U kunt Vidi-financiering aanvragen als u een aantal jaren onderzoek op postdocniveau heeft gedaan. U bent daarin met vernieuwende ideeën gekomen en u heeft die zelfstandig succesvol verder ontwikkeld. U bent maximaal acht jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober). Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document ‘Veelgestelde vragen’.

  U kunt voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen.

  Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

 • Wat aanvragen

  Het maximale bedrag is 800.000 euro.

 • Wanneer

  Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de ronde 2020 is 6 oktober, 14:00 uur. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

 • Beoordeling

  Alle Vidi-aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

  Sinds 2017 worden Vidi-voorstellen bij de nieuwe NWO-domeinen ingediend.

  Criteria

  Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel
  • kennisbenutting
  • de kwaliteit van de onderzoeker

  Procedure

  Elk NWO-domein heeft een breed samengestelde commissie van wetenschappers die het bevoegde bestuur van NWO adviseert over de kwaliteit en het belang van de aanvragen.

 • Aspasia

  Aspasia

  De Aspasia-subsidie is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke onderzoekers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie
  • vrouwelijke onderzoekers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden, maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen.

  De Aspasia-subsidie wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar.

  Aspasia

 • Formulieren invullen

  Het opstellen van de aanvraag

  Het aanvraagformulier en het formulier voor de verplichte inbeddingsgarantie voor de Vidi-call 2020 staat ten minste twee maanden voor de deadline op de NWO-website (www.nwo.nl/talent).

  • Download het aanvraagformulier en het formulier voor de verplichte inbeddingsgarantie 
  • Vul het aanvraagformulier in
  • Vul het inbeddingsgarantieformulier na het gesprek met de instelling in, laat het door de decaanondertekenen en maak een scan van het document. Sla het formulier op als pdf en upload het inISAAC (www.isaac.nwo.nl)
  • Vul uw ISAAC of ZonMw account aan met actuele contactgegevens (telefoonnummers enemailadres)
  • Sla de formulieren op als pdf documenten en upload ze los van elkaar in ISAAC (www.isaac.nwo.nl) of voor aanvragen in de medische wetenschappen (ZonMw) in Mijn ZonMw (mijn.zonmw.nl)

  De Vidi aanvraag dient in het Engels te worden geschreven en bevat een:

  • beschrijving van het onderzoeksvoorstel (maximaal 4000 woorden; inclusief verwijzingen naar de literatuurlijst);
  • ingevulde paragraaf kennisbenutting (maximaal 1000 woorden)
  • datamanagementparagraaf;
  • kostenbegroting;
  • een narratief curriculum vitae van de aanvrager, bestaande uit een beschrijving van het academisch profiel (maximaal 1000 woorden) en de key output (maximaal 10) items *

  Aanvragers dienen tegelijk met de aanvraag de ingevulde en door de decaan ondertekende inbeddingsgarantie te uploaden.

 • Heeft u een ISAAC-account aangemaakt?
 • Heeft u de ondertekende inbeddingsgarantie?
 • Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld en opgeslagen als pdf?