NWO-Talentprogramma Vici ZonMw 2021

Vici is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Narratief Curriculum Vitae

  Deze maatregel past in een nieuwe manier van erkennen en waarderen van wetenschappers en ligt in het verlengde van de position paper Ruimte voor ieders Talent die NWO samen met haar partners onlangs publiceerde. Daarnaast heeft NWO afgelopen jaren goede ervaring opgedaan met het narratief CV in de vooraanmeldingspilot van de Veni in de NWO-domeinen SGW, TTW en ZonMw.

  Wat gaat er veranderen?

  Ten opzichte van de Vici-rondes van afgelopen jaren zal de aanvraagprocedure zelf niet veranderen. Alleen het format van het in te dienen CV wordt aangepast, als onderdeel van het vooraanmeldingsformulier van de Vici. De overige items, zoals een korte beschrijving van het onderzoeksvoorstel en kennisbenutting blijven vanzelfsprekend gehandhaafd. Het nieuwe narratief CV bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Narratief academisch profiel: een verhalende beschrijving van het academische profiel van de kandidaat. Hiermee kunnen kandidaten zelf de afweging maken wat ze wel/niet relevant vinden om in hun CV te vermelden.

  2. Key Output: een lijst van maximaal 10 key output met een toelichting waarom de aanvrager dit als belangrijkste output beschouwt. Ook de weergave van onderzoeksoutput krijgt een meer narratief karakter. Er wordt niet meer gevraagd naar volledige publicatielijsten. Hierdoor ontstaan gelijke kansen voor mensen die een dynamisch carrièrepad afleggen.

 • Waarvoor

  Vici is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

 • Voor wie

  Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. U kunt Vici-subsidie aanvragen tot maximaal 15 jaar na promotie.

  Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule.

  Opleidingen die onder de extensieclausule vallen 

   Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

  U kunt voor Vici maximaal drie keer een vooraanmelding indienen.

  Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze subsidie aanvragen.

 • Wat aanvragen

  Maximaal voor Veni 250.000 euro, voor Vidi 800.000 euro en voor Vici 1,5 mln euro.

 • Wanneer

  Vanwege een hack op het netwerk van NWO is het subsidieproces in de periode van 13 februari tot 22 maart 2021 stopgezet. NWO heeft de callplanning aangepast.

  • Sluitingsdatum voor vooraanmeldingen van de ronde 2021 is donderdag 29 april 2021, 14:00:00 uur (CEST).
  • Sluitingsdatum voor de intentieverklaring om een uitgewerkte aanvraag in te dienen is donderdag 26 augustus 2021 (CEST)
  • Sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is dinsdag 21 september 2021, 14.00:00 uur (CEST).

  Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC/Mijn ZonMw dient u ook online nog gegevens in te voeren. Let op: het format van de ZonMw aanvraag is anders dan van de andere domeinen. Een groter deel van de aanvraag moet in Mijn ZonMw ingevoerd worden. Een voorbeeld van het digitale formulier kunt u hier vinden. Begin daarom ruim vóór de deadline van deze call for proposals met het aanmelden bij het systeem en het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure. Via deze pagina (https://mijn.ZonMw.nl) dient u een aanvraag in bij het domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw).

 • Beoordeling

  Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

  Criteria

  Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en 
  • kennisbenutting
  • de kwaliteit van de onderzoeker

  Procedure

  De gehele procedure, inclusief de interviews, is ingericht in vier loketten: deze corresponderen met de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW), Toegepaste Technische Wetenschappen (TTW), ZonMw (Zorgonderzoek en Medische wetenschappen).

  Vici-aanvragen worden domeinbreed beoordeeld. Dit betekent dat aanvragen vanuit verschillende disciplines binnen elk domein in competitie met elkaar zullen worden vergeleken. De domeinen werken met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen.

  U dient eerst een vooraanmelding in. Deze wordt door de betreffende beoordelingscommissie van een advies voorzien. Als u tot de meest kansrijke kandidaten behoort, krijgt u een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De uitgewerkte aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen de gelegenheid om op de adviezen van referenten te reageren (‘weerwoord’). Vervolgens worden de uitgewerkte aanvragen, het commentaar van de referenten en het weerwoord van de aanvrager voorgelegd aan de beoordelingscommissie, die een aantal kandidaten uitnodigt voor een interview. Op basis van de schriftelijke informatie en de interviews adviseert de beoordelingscommissie het bevoegd bestuur over de prioritering.

  Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor ZonMw. Deze moet u indienen via Mijn ZonMw.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

Voor de Vici 2021 zijn de Call for proposal en het formulier voor de vooraanmelding beschikbaar via de website zodat aanvragers zich voor kunnen bereiden op het doen van een aanvraag.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC/Mijn ZonMw dient u ook online nog gegevens in te voeren.  Let op: het format van de ZonMw aanvraag is anders dan dat van de overige domeinen. Begin ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag.