Nationale Wetenschapsagenda - Wetenschapscommunicatie

Met financiering uit de call ‘NWA Wetenschapscommunicatie’ kunnen aanvragers bestaande concepten van wetenschapscommunicatie aanpassen, vernieuwen of verrijken met een andere dan de traditionele aanpak. Streven is om wetenschap nog toegankelijker maken voor een breed publiek.

 • Waarvoor

  Het doel van de call ‘NWA Wetenschapscommunicatie is om een divers palet van projecten te honoreren die de wetenschapscommunicatie in Nederland een nieuwe impuls kunnen geven. Zo moet wetenschap een ander publiek te bereiken: een publiek dat niet vanzelfsprekend met onderzoek in aanraking komt en onvoldoende beeld heeft van wat onderzoeksresultaten precies zijn en betekenen voor de maatschappij.

  Ook kan zo'n project een ander licht werpen op de manier waarop het brede publiek naar een onderwerp kijkt. Er komen hopelijk nieuwe inzichten uit voort over hoe impact te genereren bij een ander publiek dan de toch al in wetenschap geïnteresseerde doelgroepen.

 • Voor wie

  Voor wetenschappers of andere aanvragers verbonden aan universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, instituten en Rijkskennisinstellingen maar ook organisaties zonder winstoogmerk waaraan een aanvrager is verbonden en aanvragers verbonden aan (wetenschaps)musea die lid zijn van de Museumvereniging.

  Afhankelijk van het aangevraagde subsidiebedrag worden eisen gesteld aan de aanwezigheid van consortiumpartners. Een consortium kan bestaan uit een of meerdere aanvrager(s) of een combinatie van aanvrager(s) en maatschappelijke samenwerkingspartner(s). Er geldt:

  • Kleine projectvoorstellen (≤ €25.000) kunnen door één organisatie (van de aanvrager) worden ingediend.
  • Middelgrote projectvoorstellen (> €25.000 en ≤ €50.000) worden ingediend namens ten minste twee organisaties (waarvan minimaal één aanvrager).
  • Grote projectvoorstellen (>€50.000 en ≤ €200.000) worden ingediend namens ten minste drie organisaties (waarvan minimaal één aanvrager).

  Uitgebreide informatie kunt u vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals.

 • Wat aanvragen

  Binnen deze ronde kunnen aanvragen ingediend worden in de volgende budgettaire bandbreedtes:

  • Kleine projecten (maximaal € 25.000).
  • Middelgrote projecten ( >€ 25.000 en maximaal € 50.000)
  • Grote projecten (>€ 50.000 en maximaal € 200.000).

  Het aangevraagde subsidiebedrag bepaalt de bandbreedte waarin de aanvraag wordt ingediend.

  Er kunnen de volgende kosten worden aangevraagd:

  1. Personele kosten
  2. Materiële kosten

  Aanvragers verbonden aan (wetenschaps)musea kunnen uitsluitend de als investeringssteun en/of exploitatiesteun in aanmerking komende kosten genoemd in de bijlage van deze call for proposals aanvragen ten behoeve van het project. Daarbij geldt dat slechts 80 % van het totaal van de in aanmerking komende projectkosten voor deze organisaties door NWO zal worden gesubsidieerd. Uitgebreide informatie kunt u vinden in paragraaf 3.2 en de bijlage van de call for proposals.

 • Wanneer

  De deadline voor het indienen van aanvragen is 22 september 2020 om 14:00 uur CE(s)T.

 • Beoordeling

  Criteria

  Aanvragen worden beoordeeld op de volgende 4 criteria:

  1. Vernieuwende wetenschapscommunicatie (30% weging)
  2. Expertise van aanvrager of consortium (30% weging)
  3. Effect en kennisdeling (20% weging)
  4. Projectopzet (20% weging)

  Meer informatie over de operationalisering en deelaspecten van de criteria kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de call for proposals.

  Procedure

  De aanvragen worden per bandbreedte beoordeeld door een beoordelingscommissie. Vanwege het bijzondere karakter van de call ‘NWA Wetenschapscommunicatie wordt er in de beoordelingsprocedure geen gebruikt gemaakt van referenten. De beoordelingscommissie stelt op basis van de aanvragen per bandbreedte de definitieve prioritering op en legt hun voorstel voor aan de raad van bestuur van NWO. De raad van bestuur besluit over toekenning of afwijzing van de aanvragen.

  Meer informatie over het tijdpad en de procedure kunt u vinden in paragraaf 4.1 van de call for proposals.

 • Let op

  11/8/2020
  Let op: 

  Op 2 juli 2020 heeft de Europese Commissie een wijziging doorgevoerd in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), die mogelijk gevolgen heeft voor aanvragers uit categorie C ((wetenschaps)musea) van de call NWA Wetenschapscommunicatie:

  Een belangrijke voorwaarde van de AGVV is dat een onderneming niet in moeilijkheden mag verkeren (zie artikel 1, lid 4, aanhef en onder c van de AGVV). Echter, vanwege de economische gevolgen van de COVID-19–uitbraak heeft de Commissie besloten om de AGVV op dit punt aan te passen. Hierdoor kunnen ondernemingen die op 31 december 2019 niet in moeilijkheden verkeerden, maar wel een onderneming in moeilijkheden werden tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021 mogelijk toch in aanmerking komen voor vrijgestelde staatsteun op grond van artikel 53 van de AGVV.

  Indien een (wetenschaps)museum op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was, dan kan deze organisatie op basis van de wijziging (mogelijk) wel optreden als aanvrager. NWO heeft de Algemene Verklaring AGVV voor aanvragers uit categorie C van deze call hierop aangepast en gepubliceerd op de financieringspagina.  

  29/7/2020 
  Let op: in de call for proposals was per abuis opgenomen dat aanvragers uit categorie C voor indiening contact met NWO dienen op te nemen (paragraaf 3.3). Dit geldt echter voor aanvragers uit categorie B i.v.m. de vereiste toetsing door NWO

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

In het kader van de maatregelen omtrent de coronacrisis zijn een aantal sluitingsdata van instrumenten gewijzigd. De sluitingsdata die op deze financieringspagina worden vermeld kunnen afwijken van data in de brochure van het financieringsinstrument. De informatie op deze pagina is correct en komt overeen met de laatste publicaties in de Staatscourant. Raadpleeg https://www.nwo.nl/algemeen/over-nwo/coronavirus/coronavirus voor meer informatie over de maatregelen die NWO heeft getroffen in het kader van de coronacrisis.

Gesloten voor aanvragen