Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Klimaatadaptatie en gezondheid

Deze call for proposals roept kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerde partijen op tot het ontwikkelen van praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen gericht op het thema ‘Klimaatadaptatie en gezondheid: Een gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten in tijden van klimaatverandering’. De te vormen consortia werken inter- en transdisciplinair en zijn kennisketenbreed samengesteld.

 • Waarvoor

  Klimaatverandering wordt wereldwijd bestempeld als één van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw. Ondanks de inspanningen om verdere klimaatverandering te voorkomen, zullen verschillende maatschappelijke sectoren zich ingrijpend moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, via klimaatadaptatie. In het huidige Nederlandse klimaatadaptatiebeleid ligt de nadruk op de fysieke leefomgeving. De inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving is echter nauw verbonden met sociale aspecten en heeft direct en indirect invloed op de gezondheid van de mens, planten, dieren en het milieu. Dit onderzoeksprogramma richt zich op adaptatiemaatregelen op het snijvlak van het fysieke, sociale en gezondheid- of zorgdomein. Een integrale en interdisciplinaire aanpak staat centraal. Er worden handelingsopties beoogd die aansluiten bij andere transitieopgaven en beleid. In het programma wordt onderscheid gemaakt tussen onderzoek met een focus op handelingsopties voor het stedelijk ofwel het landelijk gebied.

 • Voor wie

  Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen en praktijkpartijen zijn vertegenwoordigd. De samenstelling van het consortium dient een afspiegeling te zijn van het inter- en transdisciplinaire karakter van het onderzoeksvoorstel. Van belang is de inzet van de verschillende relevante onderzoeksdisciplines, en van kennis en ervaring uit de uitvoerings- en/of beleidspraktijk, uit alle drie genoemde domeinen, namelijk het fysieke, sociale en zorgdomein.

  Er worden zijn vier categorieën van deelnemers binnen een consortium:

  • Penvoerder;
  • Aanvrager(s);
  • Cofinancier(s) (niet verplicht);
  • Samenwerkingspartners.

  De penvoerder dient namens het consortium de aanvraag in. Meer informatie over de vier categorieën deelnemers en specifieke voorwaarden voor wie kan indienen kunt u vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals.

 • Wat aanvragen

  Voor deze call for proposals is 4,36 miljoen euro beschikbaar. Uit het beschikbare budget kunnen twee onderzoeksprojecten worden toegekend van maximaal 2,18 miljoen euro met een maximale looptijd van 5 jaar.

  Er kan financiering worden aangevraagd om de volgende soorten kosten (modules) te dekken:

  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Collaboration;
  • Projectmanagement.

  Uitgebreide informatie over de modules kunt u vinden in bijlage 6.3 van de call for proposals.

 • Wanneer

  • De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen is donderdag 3 juni 2021, vóór 14:00 CES(S)T.
  • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is donderdag 18 november 2021 , vóór 14:00 CES(S)T.
 • Beoordeling

  Criteria

  De beknopte aanvragen en volledige aanvragen worden beoordeeld op drie criteria:

  1. Aansluiting bij de doelstelling van het NWA programma
  2. Kwaliteit van het consortium
  3. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel

  De criteria wegen even zwaar en tellen elk voor één derde mee in het totaaloordeel. Elk beoordelingscriterium bestaat uit een aantal subcriteria, deze zijn te vinden in de call for proposals, paragraaf 4.2.

  Procedure

  Beknopte aanvragen

  De beoordelingscommissie beoordeelt de beknopte aanvragen volgens de beoordelingscriteria. Op basis van deze beoordeling stelt de commissie een prioritering op voor ieder van de twee onderzoeksgebieden van deze call. De penvoerders van een beperkt aantal kansrijke beknopte aanvragen ontvangen een uitnodiging voor indiening van een volledige aanvraag. De penvoerders van de overige beknopte aanvragen zullen worden ontraden een volledige aanvraag in te dienen. Dit advies is niet bindend.

  Volledige aanvragen

  De beoordelingscommissie beoordeelt de volledige aanvragen volgens de beoordelingscriteria.

  Tijdens een interview krijgen consortia de gelegenheid om hun voorstel te presenteren en op vragen en opmerkingen van de beoordelingscommissie te reageren. Tijdens de daaropvolgende vergadering bespreekt de beoordelingscommissie alle voorstellen en interview resultaten, beoordeelt opnieuw de voorstellen aan de hand van de beoordelingscriteria, en stelt een aparte prioritering op voor ieder van de twee onderzoeksgebieden van deze call.

  De beoordeling, kwalificatie en prioriteringen worden in de vorm van een advies aangeboden aan de raad van bestuur van NWO, die vervolgens een besluit neemt over toewijzing en afwijzing van aanvragen.