Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen - beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie. Onder mensen in een lagere sociaaleconomische positie komen relatief grote gezondheidsachterstanden voor. Hoe kan dit gezondheidspotentieel beter worden aangesproken en benut? Het thematisch programma van de Nationale Wetenschapsagenda stelt €4.835.000 beschikbaar voor empirisch onderzoek naar kansrijke doorbraken vanuit een systeembenadering. Een breed, interdisciplinair en transdisciplinair consortium dat de hele kennisketen omvat en waarbinnen kennisinstellingen, maatschappelijke stakeholders en praktijkpartijen samenwerken, kan financiering aanvragen voor een omvangrijk onderzoeksprogramma naar het behalen van gezondheidswinst en vermijden van gezondheidsverlies bij mensen in een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving.

NWO-netwerk gehackt

Het netwerk van NWO is voorlopig niet benaderbaar. De servers zijn gehackt. Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het is op dit moment niet te zeggen hoelang deze situatie gaat duren. Lees meer

 • Waarvoor

  Andere kennis is nodig om de gezondheid van mensen in een lagere sociaaleconomische positie te begrijpen en te verbeteren. Drie belangrijke aspecten zijn daarbij noodzakelijk:

  1. Denken en handelen vanuit een systeembenadering: de gezondheid van verschillende bevolkingsgroepen moet worden begrepen als de uitkomst van complexe, samenhangende en interacterende dynamieken, op verschillende schalen en verschillende tijdsvakken.
  2. Aansluiten bij actorperspectief: onderzoek naar de werkzaamheid van een aanpak en de ontwikkeling van handelingsperspectieven moet aansluiten bij een actorperspectief.
  3. Doelgroepparticipatie: samenwerken met mensen uit de doelgroep op relevante momenten in het onderzoeksproces.

  Doel van het onderzoeksprogramma is om vanuit een systeembenadering, die recht doet aan de complexiteit van gezondheidsverschillen tussen groepen, empirisch onderzoek te doen in meerdere settings naar domeinoverstijgende aanpakken die de gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving duurzaam beogen te verbeteren en waarbij verschillende relevante belanghebbenden zijn betrokken (burgers, overheden, bedrijfsleven, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, etc.).
  In elk project wordt de doelgroep van mensen in een lagere sociaaleconomische positie duidelijk gedefinieerd. Het doel van een gezamenlijk overkoepelend project is om handelingsperspectieven te identificeren die voor alle of een deel van de doelgroepen in de afzonderlijke projecten werkbaar zijn.

   

 • Voor wie

  Deze NWA call roept kennisinstellingen, maatschappelijke stakeholders en praktijkpartijen op tot het vormen van een breed consortium dat samenwerkt in een omvangrijk onderzoeksprogramma. Het consortium werkt interdisciplinair waarbij de hele kennisketen van fundamenteel tot toegepast onderzoek is vertegenwoordigd. Implementatie van de verwachte resultaten dient specifiek benoemd te worden en onderdeel uit te maken van het onderzoeksprogramma. Praktijkpartijen en doelgroepen worden op een zinvolle wijze betrokken in het onderzoek.

  Het onderzoek dient interdisciplinair en transdisciplinair te zijn. Het consortium betrekt een breed palet van disciplines zodat inzichten uit bijvoorbeeld de psychologie en gedragswetenschappen, de gezondheidswetenschappen, bestuurskunde, sociologie, filosofie en ethiek, taalkunde en communicatie worden samengebracht met kennis over systemen en over de sociale en fysieke omgeving. De consortia worden uitgedaagd om ook vanuit ongebruikelijke perspectieven het onderzoek vorm te geven.

 • Wat aanvragen

  Voor deze call is een totaalbudget van €4,835 miljoen beschikbaar. In een vooraanmeldingsfase (fase I), kan in fase II een onderzoeksvoorstel worden ingediend van maximaal €1 miljoen voor een project met een maximale looptijd van 48 maanden.
  Er kan financiering worden aangevraagd om de volgende soorten kosten (modules) te dekken:

  •  Personele kosten;
  •  Materiële kosten;
  •  Kennisbenutting;
  •  Internationalisering
  •  Money follows Collaboration
  •  Project Management


  Uitgebreide informatie over de modules kunt u vinden in paragraaf 3.2 en 6.1 van de call for proposals.

  Na een looptijd van 1 jaar kunnen de consortia van de gehonoreerde projecten, indien minstens twee aanvragen zijn gehonoreerd, een gezamenlijk voorstel indienen voor een overkoepelend, synthetiserend project van maximaal €835.000 euro en een looptijd van 30 maanden, zijnde fase III. De verwachting is dat vier onderzoeksprojecten kunnen worden gehonoreerd in fase II.

 • Wanneer

  • Fase I - vooraanmeldingen: Deadline (verplichte) vooraankondiging: 25 februari 2021 2021 Deadline vooraanmeldingen: 13 april 2021
  • Fase II - onderzoek door consortia: Deadline volledige aanvragen: 28 september 2021
  • Fase III – overkoepelend project: Deadline aanvraag overkoepelend project: 26 september 2023 
 • Beoordeling

  Criteria

  Een onafhankelijke beoordelingscommissie toetst de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel, het consortium en de kans op potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken en daarmee samenhangend de relevantie van het voorstel.
  De criteria wegen, in alle fasen, even zwaar en tellen elk voor één derde mee in het totaaloordeel. De beoordelingscriteria (zie call tekst paragraaf 4.2) zijn hiervoor leidend.
  Let op: De vooraanmelding is een globale versie van de volledige aanvraag. De hoofdonderdelen van uw aanvraag dienen te worden beschreven, de details vermeldt u in de volledige aanvraag.

  Afwijzen is mogelijk bij onvoldoende kwaliteit, minimaal behaalde score moet zijn: “goed”.

  Procedure

  Vooraanmeldingen worden op kwaliteit beoordeeld door de beoordelingscommissie, die daarop positief of negatief advies geeft over het indienen van een uitgewerkte aanvraag.
  De beoordeling van de kwaliteit van de aanvragen gebeurt door (inter)nationale peer review. Minimaal drie referenten van de verschillende inhoudelijke expertisegebieden beoordelen de subsidieaanvragen. De aanvragers geven in een schriftelijk wederhoor hun reactie op de referentenoordelen en geven een mondeling wederhoor in de beoordelingsvergadering van de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt vervolgens een prioritering van de aanvragen op, en voorziet iedere aanvraag van een kwalificatie. De beoordelingsresultaten worden in de vorm van een advies aangeboden aan de raad van bestuur van NWO, die vervolgens een besluit neemt.

  Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken ZonMw- en NWO-medewerkers is de NWO-Code persoonlijke belangen van toepassing.

 • Meer informatie

  De call for proposals wordt gerealiseerd in het kader van Programmalijn 2 van het NWA programma. Bij deze call is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de initiatiefnemer. Tevens is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken.

  U vindt meer informatie op de websites van NWO en ZonMw .