Nationale Wetenschapsagenda - Thema: De maatschappelijke impact van quantumtechnologie

Het programma wil inzichten opleveren in de betekenis en de kansen en bedreigingen van quantumtechnologie voor de maatschappij. Welke impact zullen quantumcomputing, -sensing en -communicatie hebben? De ontwikkeling van quantumtechnologie heeft technologische en mogelijk grote economische en maatschappelijke impact. Het is belangrijk inzicht te krijgen in deze mogelijke impact en wat de voor- en nadelen van deze verwachtingen zijn.

 • Waarvoor

  Het doel van dit thematische NWA-programma is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vraagstukken door bruggen te slaan tussen wetenschap, praktijk en beleid. Het onderzoek moet daarom interdisciplinair worden opgezet en zowel de gehele breedte van de kennisketen (fundamenteel, toegepast en praktijkonderzoek)  als relevante maatschappelijke partners betrekken.

  Deze call for proposals roept kennisinstellingen en maatschappelijke partijen op tot het gezamenlijk ontwikkelen van wetenschappelijke en praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen, gericht op het thema ‘De maatschappelijke impact van Quantumtechnologie’. De consortia werken multi- en interdisciplinair en zijn kennisketenbreed samengesteld. Kennisketenbreed houdt in dat het programma fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek verbindt en aansluit op de kennisbehoefte vanuit de maatschappelijke partijen.

  De call for proposals past binnen de NWA-Routes ‘De Quantum/nano revolutie’ en ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’. Daarnaast kunnen onderzoeksprojecten raakvlakken hebben met routes zoals ‘Tussen conflict & coöperatie’ of ‘Energietransitie’.

 • Voor wie

  Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) en praktijkpartijen vertegenwoordigd moeten zijn.

  De samenstelling van het consortium dient een afspiegeling te zijn van het interdisciplinaire karakter van het onderzoeksvoorstel.

  Er zijn vier categorieën van deelnemers binnen een consortium:

  1. Penvoerder
  2. Aanvrager(s)
  3. Samenwerkingspartner(s)
  4. Cofinancier(s) (niet verplicht)

  De penvoerder dient namens het consortium de aanvraag in. Meer informatie over de vier categorieën deelnemers en specifieke voorwaarden voor wie kan indienen kunt u vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals.

 • Wat aanvragen

  Er kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten tussen € 500.000 en € 925.000. De looptijd van een project bedraagt minimaal vier en maximaal vijf jaar.

  Er kan financiering worden aangevraagd om de volgende soorten kosten (modules) te dekken:

  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Collaboration;
  • Projectmanagement

  Uitgebreide informatie over de modules kunt u vinden in bijlage 6.3 van de call for proposals.

   

 • Wanneer

  De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is woensdag 12 januari 2022, vóór 14:00.00 CET.

 • Beoordeling

  Criteria

  De aanvragen worden beoordeeld op drie criteria:

  • Aansluiting bij de doelstelling van het NWA programma
  • Kwaliteit van het consortium
  • Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel

  De criteria wegen even zwaar en tellen elk voor één derde mee in het totaaloordeel. Elk beoordelingscriterium bestaat uit een aantal subcriteria, deze zijn te vinden in de call for proposals, paragraaf 4.2.

  Procedure

  De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen volgens de criteria in paragraaf 4.2. Tijdens een interview krijgen consortia de gelegenheid om hun voorstel te presenteren en op vragen en opmerkingen van de beoordelingscommissie te reageren. Op deze wijze wordt hoor- en wederhoor toegepast. Tijdens de daaropvolgende vergadering bespreekt de beoordelingscommissie alle voorstellen en interviews en beoordeelt opnieuw de voorstellen aan de hand van de beoordelingscriteria van deze call.

  Gezien de verwachte impact van quantumtechnologie op het thema veiligheid wordt de hoogst scorende aanvraag in het thema veiligheid met een score van ten minste zeer goed als eerste geprioriteerd. Voor de overige aanvragen in alle thema’s wordt de beoordelingsprocedure in hoofdstuk 4 onverkort gevolgd.

 • Meer informatie

  De beoordeling, kwalificatie en prioriteringen worden in de vorm van een advies aangeboden aan de raad van bestuur van NWO, die vervolgens een besluit neemt over toewijzing en afwijzing van aanvragen.

  NWO kan, indien het budget niet toereikend is voor toewijzing van een volgende aanvraag in de prioritering, van die prioritering afwijken en de daarop volgende aanvraag in de prioritering die voldoet aan de criteria van deze call for proposals, aan de minimum kwalificatie en past binnen het resterende budget, toewijzen.