Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia 2020/21 (NWA-ORC 2020/21)

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia worden opgeroepen om onderzoeksvoorstellen in te die het brede en vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) tot uitdrukking brengen.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

De aanvragen vallen binnen één of meer NWA-routes en adresseren één of meer van de 140 clustervragen. De routes en clustervragen zijn te vinden in het portfolio voor Onderzoek en Innovatie

Alle ingediende initiatieven voor de ORC 2020/21 zijn te vinden via: Initiatieven wetenschapsagenda.

U kunt alleen een volledige aanvraag indienen als u vóór 14 januari 2021 een beknopte aanvraag had ingediend.

 • Waarvoor

  Het doel van de NWA-ORC 2020/21 call for proposals is het stimuleren van onderzoek en innovatie gericht op het portfolio van de 25 routes en de bijbehorende 140 clustervragen in de NWA. Dit onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd door interdisciplinaire consortia, waarin niet alleen de gehele breedte van de kennisketen, maar ook relevante maatschappelijke partners, waaronder het bedrijfsleven, vertegenwoordigd zijn.

  De meerwaarde van het consortium blijkt uit het gezamenlijk aanpakken van het onderzoek, waarbij de individuele sterkte en expertise van de deelnemers elkaar aantoonbaar versterken. Welke kennispartners zijn betrokken en welke maatschappelijke partners relevant zijn, hangt af van de doelstellingen van het project.

 • Voor wie

  Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) moeten zijn vertegenwoordigd. Er zijn vier categorieën van deelnemers binnen een consortium:

  • Penvoerder
  • Aanvrager(s)
  • Cofinancier(s)
  • Samenwerkingspartners (optioneel)

  De penvoerder dient de aanvraag in namens het consortium. Voor meer informatie en specifieke voorwaarden verwijzen wij naar de call for proposals, paragraaf 3.1.

 • Wat aanvragen

  In deze ronde kunnen aanvragen worden ingediend voor onderzoeksprojecten met een looptijd van 4-8 jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend in één van de volgende bandbreedtes: 

  • 500.000 – ≤ 2.000.000 euro
  • > 2.000.000 – ≤ 5.000.000 euro
  • > 5.000.000 – ≤ 10.000.000 euro  

  Het bij NWO aangevraagde subsidiebedrag bepaalt de bandbreedte waarin de aanvraag wordt ingediend. De begroting wordt opgebouwd aan de hand van zogeheten budgetmodules. Voor deze call zijn de volgende modules beschikbaar:

  • Personele kosten
  • Materiële kosten
  • Investeringen
  • Kennisbenutting
  • Internationalisering
  • Money follows Cooperation
  • Projectmanagement   

  Uitgebreide informatie over de budgetmodules is te vinden in de call for proposals, bijlage 6.2.

  Cofinanciering 

  Voor elk project is cofinanciering verplicht. De cofinanciers van het consortium dienen gezamenlijk minimaal 10% van het totale projectbudget bijeen te brengen. Deze cofinanciering mag in cash en/of in-kind worden geleverd. De voorwaarden omtrent cofinanciering kunt u vinden in paragraaf 3.5 van de call for proposals.

 • Wanneer

  De NWA-ORC ronde 2020/21 kent drie fasen en heeft dus drie deadlines:

  • De deadline voor het online aanmelden van een initiatief via de NWO-website was 1 oktober 2020, om 14:00:00 CEST.

  Het aanmelden van een initiatief is verplicht voor het indienen van een beknopte aanvraag. Na indiening van het initiatief neemt de penvoerder - of een ander lid van het consortium verplicht deel aan een matchmakingsbijeenkomst van de betreffende NWA-route.

  • De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen via ISAAC is 14 januari 2021, om 14:00:00 CET. Het indienen van een beknopte aanvraag is verplicht voor het indienen van een volledige aanvraag.
  • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen via ISAAC is 7 oktober 2021, om 14:00:00 CEST.
 • Beoordeling

  Criteria

  De beknopte aanvragen worden beoordeeld op twee criteria:

  1. Aansluiting bij de doelstelling van het NWA-ORC programma (weging 75%)
  2. Wetenschappelijk belang van het voorgestelde project (weging 25%)

  De volledige aanvragen worden beoordeeld op drie criteria:

  1. Aansluiting bij de doelstelling van het NWA-ORC programma (weging 33,3%)
  2. Kwaliteit van het consortium (weging 33,3%)  
  3. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel (weging 33,3%)

  Elk beoordelingscriterium bestaat uit een aantal subcriteria, deze zijn te vinden in de call for proposals, paragraaf 4.2.

  Procedure

  De initiatieven worden niet beoordeeld.

  De beoordelingsprocedure verloopt in twee fasen: beknopte aanvragen en volledige aanvragen.

  De beknopte aanvragen worden ingedeeld in clusters van bij elkaar passende routes. De beoordelingscommissie(s) beoordelen en prioriteren de aanvragen voor het eigen cluster zonder gebruik te maken van externe referenten. Elke aanvraag wordt voorzien van een gemotiveerd niet-bindend advies om de aanvraag uit te werken. Dat betekent dat ook consortia met een negatief advies de aanvraag kunnen uitwerken.

  De volledige aanvragen worden eveneens in clusters beoordeeld, waarbij ieder cluster een eigen beoordelingscommissie heeft. De volledige aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen vervolgens de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de geanonimiseerde adviezen van de referenten (weerwoord). De volledige aanvragen met referentencommentaar en voorzien van weerwoord zullen vervolgens ter beoordeling worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt aan de hand van de beoordeling de initiële prioritering per cluster op. Aanvragers van de hoogst geprioriteerde volledige aanvragen zullen worden uitgenodigd voor een interview met de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt op basis van de interviews, de aanvragen, het referentencommentaar en de weerwoorden opnieuw de prioritering per cluster op.

  Dit prioriteringsvoorstel wordt vervolgens voorgelegd aan een wetenschapsbrede commissie samengesteld uit een afvaardiging van de verschillende clustercommissies. Op basis van de onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen clusterprioriteringen na de interviews stelt de brede commissie één eindprioritering op. De brede commissie legt dit prioriteringsvoorstel vervolgens voor aan de Raad van Bestuur van NWO aan. De Raad van Bestuur toetst de procedure marginaal en neemt een besluit over toewijzing of afwijzing van de aanvragen.

  Meer informatie over het tijdpad en de procedure kunt u vinden in paragraaf 4.1 van de call for proposals.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Formulieren invullen

  U kunt alleen een volledige aanvraag indienen als u vóór 14 januari 2021 een beknopte aanvraag had ingediend. De formulieren en formats voor bijlagen voor de volledige aanvraag komen in de loop van juni 2021.

  In verband met de aankomende indexering van de VSNU en NFU tarieven komt het budgetformulier in de loop van augustus 2021 beschikbaar. Het budgetformulier zal dan de juiste tarieven bevatten.

  Het opstellen van de volledige aanvraag

  • Download het aanvraagformulier voor volledige aanvragen en de templates
  • Sla het aanvraagformulier op als pdf en upload het in ISAAC

  Voeg de volgende gevraagde bijlagen toe.

  • de budgetsheet
  • steunbrieven van cofinanciers
  • het reactieformulier met betrekking tot de opmerkingen van de beoordelingscommissie op de beknopte aanvraag 
  • bevestiging van bijdrage aan investeringen (indien aangevraagd)
  • adhesiebetuigingen van samenwerkingspartners (optioneel)
 • E-learning en spreekuur voor aanvragers volledige aanvraag

  Is uw consortium uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen? Dan kunt u van NWO extra begeleiding krijgen aan bij het uitwerken van de impactbenadering in de aanvraag.

  NWO biedt aan:

  • Een e-learning (zie Impact.nwo.nl)
  • Een online spreekuur

  Het is niet verplicht om van de e-learning of spreekuur gebruik te maken. NWO raadt u het echter sterk aan. Immers, de uitwerking rondom impact weegt mee in de beoordeling van uw volledige aanvraag.  

  • De e-learning volgt u (met uw consortiumpartners) op een tijdstip dat u het beste uitkomt. U wordt geholpen bij het toepassen van de Impact Plan Benadering en Impact Outlook Benadering zoals die binnen heel NWO worden gehanteerd (zie www.nwo.nl/kennisbenutting).
  • Voor het online spreekuur meldt u zich van te voren aan. Elk consortium kan een tijdslot van dertig minuten boeken. U en uw consortiumpartners zijn dan in de gelegenheid om gerichte vragen te stellen aan een NWO-medewerker over bijvoorbeeld de gehanteerde begrippen of het proces van het opstellen van de impactbenadering. (Let op! Niet om conceptaanvragen te laten beoordelen op de impactonderdelen.)
  • De e-learnings zijn begin juli beschikbaar op Impact.nwo.nl.
  • De spreekuren zijn te boeken via datumprikkers. (Consortia die zijn uitgenodigd voor een volledige aanvraag krijgen deze toegezonden. Er zijn verschillende data voor Impact Outlook Benadering en Impact Plan Benadering.)

  Voor meer informatie, neem contact op met de coördinator van de NWA-ORC: Varsha Kapoerchan, nwa-orc2020@nwo.nl

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

De deadline voor het indienen van een initiatief was 1 oktober 2020.

Voor het indienen van de beknopte en de volledige aanvraag, moet u denken aan de volgende zaken:

 • Heeft u al een ISAAC-account aangemaakt?

Voor volledige aanvraag

 •  Heeft u het aanvraagformulier voor volledige aanvragen volledig ingevuld en als PDF opgeslagen?
 • Heeft u de budgetsheet bijgesloten?
 • Heeft u de steunbrieven cofinanciers?
 • Zit het reactieformulier van de beoordelingscommissie op de beknopte aanvraag erbij?
 • Indien aangevraagd: denk aan de bevestiging van bijdrage aan investeringen 
 • Heeft u de adhesiebetuigingen van samenwerkingspartners? (optioneel)

Let op: De voertaal voor het opstellen van de aanvraag is Engels.