Nationale Wetenschapsagenda - Kleine projecten voor NWA-routes 2020

Binnen deze call for proposals kan het routemanagement van elke NWA-route geld aanvragen voor maximaal 3 kleine projecten. De projecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee of op kennisbenutting van bestaande kennis.

Update 14 oktober 2020: Er is een nieuw budgetformulier beschikbaar gekomen. In het vorige formulier werden de oude VSNU en NFU tarieven gehanteerd. Wij willen u verzoeken dit nieuwe budgetformulier te gebruiken bij het indienen van uw aanvraag. Let erop dat er een tweede tabblad is waar aanvullende informatie ingevuld dient te worden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en excuses voor het ongemak.

 • Waarvoor

  NWO voert in opdracht van het ministerie van OCW het NWA-programma uit. NWO vindt het belangrijk om de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda te ondersteunen. Binnen deze call for proposals kan het routemanagement van een NWA-route geld aanvragen voor kleine projecten. De projecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee of op kennisbenutting van bestaande kennis. 

  Deze kleine projecten dienen bij te dragen aan voor de route relevante onderwerpen en dienen wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van de route te vergroten. Het routemanagement dient een transparant proces te doorlopen om samen met een brede achterban te komen tot een selectie van de voorgestelde subprojecten en dient dit proces te omschrijven in de aanvraag. Ook dienen er nieuwe en onverwachte verbindingen te worden gelegd bijvoorbeeld tussen disciplines, organisaties en onderzoeksvelden. De beoordelingscommissie beoordeelt het voorstel op deze verbindingen en de relevantie.

 • Voor wie

  • Alleen de boegbeelden en/of trekkers van de 25 routes uit het Portfolio voor onderzoek en innovatie van de Nationale Wetenschapsagenda kunnen penvoerder zijn. Zie deze lijst voor alle routes, routetrekkers en boegbeelden. In deze lijst staan bij sommige routes meerdere boegbeelden en/of meerdere routetrekkers: op de aanvraag kan slechts één aanvrager staan per route.
  • Er kan slechts 1 aanvraag per route worden ingediend.
  • In de call for proposals kunt u de specifieke voorwaarden vinden voor penvoerder en mede-aanvragers
 • Wat aanvragen

  Er kan maximaal € 150.000,- per aanvraag worden aangevraagd, verdeeld over maximaal drie subprojecten van elk maximaal € 50.000. De subprojecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee of op kennisbenutting van bestaande kennis. Zie de call for proposals voor verdere details.

 • Wanneer

  De deadline voor het indienen van aanvragen is 29 oktober 2020 om 14:00:00 uur CE(S)T

 • Beoordeling

  Criteria

  I. Verbindingen
  II. Relevantie
  III. Projectopzet

  Meer informatie over de operationalisering en deelaspecten van de criteria kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de call for proposals. 

  Procedure

  De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling kan worden genomen. NWO toetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in deze brochure onder ‘Subsidievoorwaarden’ (hoofdstuk 3). Aanvragen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen. 

  Voor de beoordeling is een beoordelingscommissie verantwoordelijk. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria. 

Meer informatie

De Kleine projecten voor NWA-routes call is onderdeel van het NWA Programma dat NWO in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert. Enkele NWA-routes hebben een uitvraag gepubliceerd. 

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

Gesloten voor aanvragen