Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context: een kennisbasis voor maatschappelijk verdienvermogen

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar missiegedreven innovatiesystemen, in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, private en publieke partners, kunnen voorstellen indienen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 4.000.000.

 • Waarvoor

  De centrale vraag voor deze call is hoe de werking van missiegedreven innovatiesystemen beter kan worden begrepen, onderbouwd en geoptimaliseerd. Met de komst van een nieuw topsectoren- en innovatiebeleid met de nadruk op missies, ontstaat er een missiegedreven innovatiesysteem. Het doel van deze call is om meer inzicht te krijgen in missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context.

  Innovaties, ongeacht welke maatschappelijke uitdagingen (of missies) er worden geadresseerd, zijn vaak pas echt succesvol indien ze kunnen worden opgeschaald, bijvoorbeeld vanuit de regio naar nationaal niveau, en er maatschappelijk verdienvermogen mee gerealiseerd kan worden. Het vergroten van maatschappelijk verdienvermogen binnen missiegedreven innovatiesystemen is nog relatief nieuw en niet vanzelfsprekend. Kennis over factoren die het succes van innovatieopschaling en versnelling binnen missiegedreven innovatiesystemen kunnen duiden, is op vele vlakken en niveaus nog onvoldoende aanwezig. De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor Maatschappelijke Verdienvermogen, waaronder deze call valt, roept daarom uitdrukkelijk alle disciplines en wetenschapsgebieden op om hieraan bij te dragen.

  •  
 • Voor wie

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers.

  Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

  Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen, en bij de opzet en de uitvoering van het project.

  Meer informatie over specifieke voorwaarden voor wie kan indienen is te vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals.

 • Wat aanvragen

  In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 4.000.000.

  NWO financiert maximaal 90% van de totale projectomvang; de rest van de financiering, namelijk minimaal 10% van de projectomvang, wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering (in cash en/of in kind). Meer informatie over de voorwaarden voor cofinanciering is te vinden in paragraaf 3.5.2 van de call for proposals.

  Voor deze call zijn volgende modules aan te vragen:

  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Cooperation;
  • Projectmanagement.

  De maximale looptijd van een onderzoeksproject is zes jaar.

 • Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 17 juni 2021, om 14:00:00 CET.
  • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 25 januari 2022, om 14:00:00 CET
 • Beoordeling

  Criteria

  In deze call worden zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen beoordeeld aan de hand van de volgende vier beoordelingscriteria.

  1. Probleemstelling en -analyse, bijdrage aan beantwoording van de vraagstelling
  2. Verwachte impact en route naar impact
  3. Kwaliteit consortium
  4. Kwaliteit onderzoek

  Criteria 1 en 2 tellen ieder voor 20% mee in het totaaloordeel, criteria 3 en 4 voor 30%.

  Meer informatie over de beoordelingscriteria vindt u in paragraaf 4.2 van de call for proposals.

  Procedure

  Het indienen van een vooraanmelding is een verplichte stap in het aanvraagproces. De beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmeldingen en komt tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag.

  Volledige aanvragen worden beoordeeld door referenten, waarna aanvragers gelegenheid krijgen een weerwoord op te stellen. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van de referentenrapporten, schriftelijk weerwoord en interview met het consortium. De raad van bestuur van NWO neemt een besluit over honorering op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

  Meer informatie over de beoordelingsprocedure kunt u vinden in paragraaf 4.1 van de call for proposals.

 • Matchmaking

  Op 13 april heeft NWO een online matchmakingbijeenkomst georganiseerd.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  De hoofdaanvrager dient namens het consortium de vooraanmelding en volledige aanvraag in en is het aanspreekpunt voor NWO. De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is namens het consortium verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang, de resultaten, als de financiële verantwoording.

 • Formulieren invullen

  Voor deze call vragen wij u naast het invullen van het aanvraagformulier ook om steunbrieven van cofinanciers en een ingevuld begrotingsformulier mee te sturen, en (indien van toepassing) een bevestiging van bijdrage aan investeringen en een garantstelling voor continuïteit in de projectleiding.

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u de vooraanmelding ingediend?
 • Heeft u het aanvraagformulier ingevuld en als pdf opgeslagen?
 • Heeft u het begrotingsformat ingevuld?
 • Zijn de letters of commitment ondertekend?
 • Heeft u gedacht aan de bijlagen?