Maritieme hightech: Een veilige zee met behulp van maritieme hightech

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar maritieme hightech, in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners, kunnen voorstellen indienen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 3.000.000.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Waarvoor

  De toekomst van Nederland als maritieme handelsnatie is afhankelijk van een veilige zee. De zee is een mondiale transportroute, bron van grondstoffen en voedsel en wingebied voor energie tegelijk. Dat maakt de zee en haar kustgebieden kwetsbaar voor competitie, concurrentie en conflicten. Door technologische, geopolitieke en mondiale ontwikkelingen staat de veiligheid op en vanuit zee onder druk. Voor een goed functionerende maritieme veiligheidsketen moeten de Koninklijke Marine en de Kustwacht op alle huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen een antwoord hebben. Een toekomstbestendig en concurrerend ecosysteem van overheid, kennisinstellingen en (maritieme) industrie is hiervoor essentieel.

  De kennis- en innovatiebehoeften liggen op het gebied van maritieme hightech, die bijdraagt aan de versterking van slimme operaties en concepten. Zoals met onbemande en autonome middelen, moderne sensoren, missiemanagementsystemen en effectoren. En slimme bemanningsconcepten, slim opwerken, slim onderhoud en materieelbeheer. Op het gebied van slim scheeps- en onderzeebootontwerp gaat het om zero emission marineschepen, overleefbaarheid, safety design, mitigatie voor CBRNe1-dreigingen, weerbaarheid, stealth-eigenschappen en incasseringsvermogen, nieuwe materialen, lage hydrodynamische weerstand, schokbestendigheid en een zeer lage geluidssignatuur. En daarnaast om gedistribueerde intelligente sensorsystemen en signatuurmanagementsystemen. En tenslotte volledig nieuwe concepten voor de ‘navy after next’.

 • Voor wie

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners. Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

 • Wat aanvragen

  Voor deze call for proposals is een budget van 3 miljoen euro beschikbaar. Er kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 3.000.000. NWO financiert maximaal 85% van de totale projectomvang , minimaal 15% van de financiering wordt ingebracht via cofinanciering. Deze cofinanciering mag zowel in-cash als in-kind geleverd worden. Minimaal 50% van de totale cofinanciering moet van private oorsprong zijn. Meer informatie over de voorwaarden voor cofinanciering is te vinden in paragraaf 3.5.2 van de call for proposals.

  Voor deze call zijn volgende modules aan te vragen:

  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting; 
  • Internationalisering;
  • Money follows Cooperation;
  • Projectmanagement.

  De maximale looptijd van een project is zes jaar.

 • Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 27 mei 2021, om 14:00:00 CEST
  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 30 september 2021, om 14:00:00 CEST.
 • Beoordeling

  Criteria

  In deze call worden zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen beoordeeld aan de hand van de volgende vier beoordelingscriteria: 1. Probleemstelling en –analyse, bijdrage aan oplossing 2. Verwachte impact en route naar impact 3. Kwaliteit consortium 4. Kwaliteit onderzoek Criteria 1 en 2 tellen ieder voor 20% mee in het totaaloordeel, criteria 3 en 4 voor 30%.

  Procedure

  Het indienen van een vooraanmelding is verplicht. De beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmeldingen en komt tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag. Volledige aanvragen worden beoordeeld door referenten, waarna aanvragers gelegenheid krijgen een weerwoord op te stellen. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van de referentenrapporten, schriftelijk weerwoord en interview met het consortium. De raad van bestuur van NWO neem een besluit over honorering op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u de vooraanmelding ingediend?
 • Is de verklaring door hoofdaanvrager ondertekent?