L.INT - Lectorposities bij instituten, indieningsronde mei 2021

Instituten en hogescholen kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor financiering van een L.INT lector. Met de lectorpositie wordt een koppeling gemaakt tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, en tussen de wetenschap en de praktijk. Dit verrijkt en versterkt alle schakels in de kennisketen.

 • Waarvoor

  Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna te noemen Regieorgaan SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren en voert daartoe onder andere de regeling L.INT Lectorposities bij instituten uit.

  De regeling Lectorposities bij instituten (L.INT) bestaat sinds 2016. Het doel van het aanstellen van L.INT-lectoren is het versterken van de samenwerking tussen hogescholen en instituten om zo het onderzoek in de innovatieketen te versterken. Met de lectorpositie wordt een koppeling gemaakt tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, en tussen wetenschap, beleid en praktijk. Dit verrijkt en versterkt alle schakels in de kennisketen, versnelt innovatie en draagt bij aan een grotere beschikbaarheid van goed opgeleid talent. 

 • Voor wie

  De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool (hierna te noemen aanvrager) te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

  De persoon die de aanvraag indient in ISAAC wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool. De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie. 

 • Wat aanvragen

  De kosten die met deze subsidie gefinancierd kunnen worden, betreffen de gemaakte en/of betaalde loonkosten van hogeschool of instituut, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet-verrekenbare btw voor de uit hoofde van de samenwerking bij hogeschool en instituut aangestelde lector. 

 • Wanneer

  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 9 november 2021, 14.00 uur Nederlandse tijd.  

  Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

 • Beoordeling

  Criteria

  De aanvragen worden door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van twee beoordelingscriteria:

  Kwaliteit invulling lectorpositie:

  • aansluiting bij een bestaand lectoraat;
  • netwerk van de lector in het bedrijfsleven en/of maatschappij, of ambitie en vermogen om dit te ontwikkelen;
  • ervaring met programmeren van onderzoek.

  Kwaliteit onderzoeksactiviteiten:

  • samenwerking rond de lectorpositie tussen instituut en hogeschool, (uiteindelijk) vastgelegd in een overeenkomst, en wat de lector in de samenwerking gaat doen. Indien van toepassing, ook de samenwerking tussen de hogeschool met andere kennisinstellingen;
  • medefinanciering door hogeschool, instituut en private en/of maatschappelijke partijen;
  • strategische inbedding in onderzoeksprogramma van zowel hogeschool als van instituut; 
  • in geval van meerdere L.INT-lectoren bij het instituut: de toegevoegde waarde van de nieuwe beoogde lector ten opzichte van de eerder aangestelde lector(en) bij het betreffende instituut.

  Elk van de twee hoofdcriteria wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als op beide hoofdcriteria voldoende wordt gescoord.

  Procedure

  Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoekswereld en uit de praktijk. Vanwege het bijzondere karakter van dit subsidieinstrument wordt in deze call niet gewerkt met referenten.

  De beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk op basis van de beoordelingscriteria die worden beschreven in paragraaf 4.3. 

  De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag eerst schriftelijk. Deze initiële beoordeling wordt schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. 
  Vragen en opmerkingen worden schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. 

  De beoordelingscommissie nodigt de aanvrager en het betrokken instituut uit voor een interview over de aanvraag, waarin ook de vragen en opmerkingen aan de orde komen (hoor en wederhoor).

  De beoordelingscommissie stelt haar definitieve beoordeling voor de aanvraag vast op basis van de aanvraag, de initiële beoordeling en het interview. In voorkomende gevallen kan de beoordelingscommissie de aanvrager verzoeken nadere informatie aan te leveren voorafgaand aan de definitieve beoordeling.

  Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de Code omgang met persoonlijke belangen van NWO van toepassing.

Meer informatie

Website van Regieorgaan SIA

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Formulieren invullen

  Een volledige aanvraag omvat de volgende documenten:

  • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;
  • het projectvoorstel;
  • de begroting in excel met aangevraagde subsidie, cofinanciering en kostenonderbouwing;
  • overzicht van betrokken projectgroepleden in het kader van de ‘Code omgang met persoonlijke belangen’ van NWO.
 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u het ondertekende aanvraagformulier volledig ingevuld en opgeslagen als pdf?
 • Is het projectvoorstel bijgesloten?
 • Heeft u de de begroting in excel met aangevraagde subsidie, cofinanciering en kostenonderbouwing?
 • Vergeet niet het overzicht van betrokken projectgroepleden in het kader van de ‘Code omgang met persoonlijke belangen’ van NWO

Aanvragen in ISAAC