Leefstijl en Leefomgeving

Interdisciplinaire publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen voor duurzame innovatieve preventieve interventies gericht op zowel de leefstijl als de leefomgeving.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Waarvoor

  Het doel van de call is een structurele verbetering van de kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven door de (door)ontwikkeling en toepassing van duurzame innovatieve preventieve interventies gericht op zowel de leefstijl als de leefomgeving. Voor de ontwikkeling van deze evidence based en effectieve interventies wordt binnen deze call gebruikt gemaakt van AI. De interventies zijn bovendien gebaseerd op eerder opgedane resultaten en de inzet van learning communities.

  Voor het slagen van de call moeten de volgende elementen verwerkt zijn in de projecten:

  1. Benutten van AI om mensen duurzaam te bereiken, hun kansengelijkheid te vergroten en om hun gezondheid te bevorderen.
  2. Effectiviteit en werkzame elementen van preventieve interventies in kaart brengen.
  3. Doorontwikkeling van bewezen werkzame elementen in duurzame innovatieve preventieve interventies en toetsen in 2-4 fieldlabs.
  4. Nieuwe verklaringsmodellen voortbouwend op bestaande kennisinfrastructuren.
  5. Identificeren van elementen van overdraagbaarheid van ‘proof of concept’.
 • Voor wie

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken.
  Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

 • Wat aanvragen

  In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van €  3.200.000 tot €  3.382.353. NWO financiert maximaal 85% van de totale projectomvang (= max. € 2.875.000); de rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering.

  Voor deze call zijn volgende modules aan te vragen:

  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Cooperation;
  • Projectmanagement.

  De maximale looptijd van een project is zes jaar.

 • Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 26-01-2021, om 14:00 CET
  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 28-09-2021, om 14:00 CEST.
 • Beoordeling

  Criteria

  In deze call worden zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen beoordeeld aan de hand van de volgende vier beoordelingscriteria, en de daarbij horende deelcriteria.

  1. Probleemstelling en –analyse, bijdrage aan oplossing 
  2. Verwachte impact en route naar impact
  3. Kwaliteit consortium
  4. Kwaliteit onderzoek

  Procedure

  Vooraanmeldingen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld. De beoordelingscommissie komt, eind maart 2021, voor elke vooraanmelding via een beoordelingsvergadering tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag. 

  De beoordeling van volledige aanvragen vindt plaats door externe referenten. Vervolgens kunnen de aanvragers een weerwoord schrijven. De leden van de beoordelingscommissie beoordelen vervolgens individueel de voorstellen. De hoogst geprioriteerde consortia ontvangen vervolgens een uitnodiging voor het interview, dat rond eind augustus 2021 zal plaatsvinden.

  De beoordelingscommissie biedt haar advies ter besluitvorming aan de raad van bestuur van NWO aan. Begin oktober 2021 stelt de raad van bestuur de definitieve beoordeling van de aanvragen vast. 

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Formulieren invullen

  Het opstellen van de vooraanmelding

  • Download tijdig het vooraanmeldingsformulier 
  • Vul het vooraanmeldingsformulier in
  • Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC
  • Steunbrieven zijn in deze fase niet vereist, en worden niet in behandeling genomen

  Bijlagen

  • garantstelling voor continuïteit in de projectleiding (indien van toepassing, zie paragraaf 3.1.1 en 3.1.2 in de call for proposals)

  Bijlagen dienen los van de vooraanmelding als pdf in ISAAC geüpload te worden.

  Andersoortige bijlagen worden niet toegestaan in de fase van indiening van vooraanmeldingen.

  Het opstellen van de volledige aanvraag

  • Download tijdig het aanvraagformulier 
   NB: het aanvraagformulier en het begrotingsformulier zullen te downloaden zijn vóór de deadline van de vooraanmeldingen, maar pas op een later moment, ná de publicatie van deze call, beschikbaar komen
  • Vul het aanvraagformulier in
  • Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC

  Bijlagen

  Bij het indienen van de volledige aanvraag zijn de volgende bijlagen vereist:

  • steunbrieven van cofinanciers (zie paragraaf 3.2 en 3.5.2 in de call for proposals)
  • het begrotingsformulier
  •  bevestiging van bijdrage aan investeringen (indien van toepassing, zie paragraaf 6.2 in de call for proposals)
  •  garantstelling voor continuïteit in de projectleiding (indien van toepassing, zie paragraaf 3.1.1 en 3.1.2 in de call for proposals)

  Op het moment van indienen dient in de bijgesloten steunbrieven de volledige vereiste cofinanciering te zijn toegezegd volgens de voorwaarden beschreven in paragraaf 3.5.2 in de call for proposals.

  De bijlage “bevestiging van bijdrage aan investeringen” is verplicht indien in de aanvraag financiering aangevraagd wordt voor investeringen vanaf € 150.000,- (zie ook paragraaf 6.2 in de call for proposals).

  Andersoortige bijlagen worden niet toegestaan in de fase van indiening van volledige aanvragen. Bijlagen dienen los van de aanvraag in ISAAC geüpload te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van het begrotingsformulier, dienen als pdf bestand te worden geüpload. Het begrotingsformulier kan als Excel bestand worden geüpload in ISAAC.

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u het vooraanmeldingsformulier volledig ingevuld en opgeslagen als pdf?
 • Heeft u de garantstelling voor continuïteit in de projectleiding als aparte pdf opgeslagen (indien van toepassing)?