Lange Termijn Programma’s Strategiegedreven consortia met impact

Publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen voor een Lange Termijn Programma (LTP) met een looptijd van tien jaar. Een LTP heeft als doel om de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld, op onderwerpen uit het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, structureel te stimuleren. De NWO financiering is min. € 9M en max. € 25M, en maximaal 30% van de totale LTP-begroting.

 • Waarvoor

  Deze financieringsmogelijkheid heeft als doel wetenschappelijke velden in Nederland, gericht op maatschappelijke uitdagingen en/of sleuteltechnologieën, te versterken en duurzaam te verbinden met andere partijen in de kennisketen. De bijdrage van NWO vormt het wetenschappelijk fundament van het LTP en is noodzakelijk om de samenwerking van de grond te krijgen of door te ontwikkelen. Vanaf de opbouw van het programma worden alle relevante partijen uit de innovatieketen betrokken. Deze zijn zowel financieel als in de uitvoering betrokken om te zorgen dat de gegenereerde kennis ook zijn weg vindt naar de maatschappij. Op deze manier kan de wetenschap een structurele en duurzame bijdrage leveren aan oplossingen voor vraagstukken in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

 • Voor wie

  Aanvragen kunnen worden ingediend door de volgende kennisinstellingen, vertegenwoordigd door (een gemandateerde van) het hoogste bestuur:

  • universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
  • universitaire medische centra;
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • het Nederlands Kanker Instituut;
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
  • de DUBBLE-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
  • NCB Naturalis;
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
  • Prinses Maxima Centrum.

  De indienende kennisinstelling (als eerste op de aanvraag) zal worden aangemerkt als penvoerder en is tevens hoofdbegunstigde van de NWO subsidie. De hoofdbegunstigde dient de subsidie te verdelen onder de begunstigde aanvragers. Het is mogelijk om de subsidie te verdelen via een (hiertoe in te richten) programmamanagementbureau.
  Er geldt een beperkte indienmogelijkheid. Per kennisinstelling is het mogelijk om voor maximaal drie aanvragen op te treden als hoofdaanvrager in deze call.

 • Wat aanvragen

  Per onderzoeksvoorstel in deze ronde kan in totaal minimaal 9 miljoen euro en maximaal 25 miljoen euro subsidie bij NWO worden aangevraagd voor de volledige looptijd van tien jaar van het Lange Termijn Programma. Dit vormt het NWO project binnen het volledige programma. Het programma heeft een omvang van minimaal 30 miljoen euro (inclusief de NWO subsidie).
  De NWO-subsidie aan het LTP moet worden aangevraagd volgens de budgetmodules. Hierbij wordt voor de eerste periode van vijf jaar een gedetailleerde begroting uitgevraagd. Ook de begroting van de overige activiteiten in de eerste 5 jaar in het LTP dient te worden gespecificeerd.
  Voor de tweede periode van vijf jaar dient een generiek bestedingsplan ingediend te worden.

 • Wanneer

  • De deadline voor aanmelding van initiatieven is 26 januari 2021 14:00 CE(S)T.
  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 27 mei 2021 14:00 CE(S)T.

  De deadline voor het indienen van aanvragen is 12 maanden na communicatie van het besluit over de vooraanmelding, om 14:00 CE(S)T.

 • Beoordeling

  Criteria

  De vooraanmelding en uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld op 4 hoofdcriteria. Deze criteria wegen even zwaar. Als hulpmiddel bij de uitwerking en beoordeling zijn in het document 'handreiking STRATEGIE' een aantal uitgewerkte vragen per criterium opgenomen. De hierin opgenomen vragen zullen door de beoordelingscommissie in ieder geval, maar niet uitsluitend, worden meegenomen bij het beoordelen van de aanvragen.

  • Impact en strategisch belang (25%)
  • Lange termijn perspectief (25%)
  • Kwaliteit van het onderzoek (25%)
  • Samenstelling van het consortium (25%)

  Procedure

  Er wordt gewerkt met het aanmelden van initiatieven, vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen. Aangemelde initiatieven worden op de website gepubliceerd. Er vindt geen selectie plaats op aangemelde initiatieven. Voor vooraanmeldingen, waarover de raad van bestuur van NWO positief besluit op advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie, wordt een budgetreservering gemaakt. Er is dus alleen onderlinge competitie op het moment van de vooraanmelding. Uitgewerkte aanvragen worden op hun eigen merites op kwaliteit getoetst.

  LTP - initiatieven

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.