KIC Circulaire economie: vertrouwen, gedrag en acceptatie

Consortia van wetenschappers en publieke en private samenwerkingspartners en cofinanciers vragen subsidie aan om interdisciplinair onderzoek uit te voeren naar de financiële, organisatorische en maatschappelijke aspecten van de transitie naar een circulaire economie.

 • Waarvoor

  Het doel van deze call for proposals is om interdisciplinair onderzoek te stimuleren dat bijdraagt aan het versnellen en het maatschappelijk inbedden van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Om dat te kunnen realiseren zijn technologische ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van circulaire productie- en consumptieprocessen nodig, evenals een beter begrip van mogelijke nieuwe manieren van samenwerken, consumeren en zaken doen. Onderzoek kan gericht zijn op de veranderingen die nodig zijn om, op de korte of op de langere termijn, de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen en te stimuleren. Er wordt in deze call gestreefd naar integrale onderzoeksprojecten waar verschillende onderzoeksrichtingen gezamenlijk werken aan één of meer thema’s van de call.

 • Voor wie

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken.

  Er worden vier categorieën van deelnemers aan een consortium onderscheiden:

  1. Hoofdaanvrager
  2. Medeaanvrager(s)
  3. Cofinancier(s)
  4. Samenwerkingspartner(s)

  Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin ook twee of meer cofinanciers en mogelijk samenwerkingspartners zijn betrokken. Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

  Voor lectoren in dienst van een hogeschool geldt dat zij ook als hoofd- of medeaanvrager mogen indienen.

 • Wat aanvragen

  Voor een aanvraag in deze call for proposals kan minimaal € 1.000.000 en maximaal € 1.250.000 worden aangevraagd aan NWO-financiering. Daarmee financiert NWO maximaal 90% van de totale projectomvang; de rest van het projectbudget wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering (zie paragraaf 3.5.5). NWO financiert nooit minder dan 50% van de totale projectomvang.

  De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar.

  De financiering kan onder andere worden gebruikt voor de vergoeding van personeelsposities, materieel budget en investeringen. Een nadere toelichting op de budgetmodules vindt u in de bijlage bij de call for proposals (7.1).

 • Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 14 februari 2023, 14:00:00 CET
  • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 12 september 2023, 14:00:00 CEST
 • Beoordeling

  Criteria

  De aanvragen die binnen deze call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. Probleemstelling en –analyse, bijdrage aan oplossing
  2. Verwachte impact en route naar impact
  3. Kwaliteit consortium
  4. Kwaliteit onderzoek

  Criteria 1 en 2 tellen ieder voor 20% mee in het totaaloordeel, criteria 3 en 4 voor 30%.

  Procedure

  Voorafgaand aan de vooraanmeldingen faciliteert NWO matchmakingsactiviteiten om onderzoekers en praktijkorganisaties te verbinden.
  Vooraanmeldingen kunnen ingediend worden tot 14 februari 2023, 14:00:00 CET. Deze worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Er worden in deze fase geen referenten geraadpleegd.
  De deadline voor volledige aanvragen ligt op 12 september 2023, 14:00:00 CEST. De beoordeling hiervan vindt plaats middels referentenrapporten, schriftelijke wederhoor en interviews.
  Een definitief besluit van de NWO Raad van Bestuur over honorering wordt begin 2024 verwacht.

Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u uit ISAAC kunt downloaden.

In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar een Impact Plan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina NWO Kennisbenutting.

 • Voorstel schrijven

  De hoofdaanvrager dient de vooraanmelding en de volledige aanvraag in via ISAAC.

  Voor het opstellen van uw vooraanmelding doorloopt u de volgende stappen:
  -              download het vooraanmeldingsformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC;
  -              vul het vooraanmeldingsformulier in;
  -              sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage in ISAAC in;
  -              vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.

  Verplichte bijlage:

  • garantstelling voor continuïteit in de projectbegeleiding (alleen indien van toepassing, zie paragraaf 3.1).

  Voor het opstellen van uw volledige aanvraag doorloopt u de volgende stappen:

  • download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC;
  • vul het aanvraagformulier in;
  • sla het formulier op als pdf en dien het met de verplichte bijlagen in ISAAC in;
  • vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.

  Verplichte bijlagen:

  • begroting;
  • steunbrieven van cofinanciers (zie paragraaf 3.1.2 en 3.5.5);
  • garantstelling voor continuïteit in de projectbegeleiding (alleen indien van toepassing, zie paragraaf 3.1);
  • bevestiging van eigen bijdrage aan investeringen (alleen indien van toepassing, zie paragraaf 7.1).

  Bijlagen dienen los van de volledige aanvraag in ISAAC geüpload te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in ISAAC.

 • Formulieren invullen

  Voor deze call vragen wij u naast het formulier vooraanmelding / aanvraagformulier ook om verschillende bijlagen bij uw aanvraag te voegen. Vergeet u deze niet in ISAAC te uploaden.

De oude versie van het budget formulier, Budget form KIC v13 - KB_Project, is niet juist. U mag alleen gebruik maken van het document genaamd: Budget form KIC_corrected.

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u de vooraanmelding ingediend?
 • Heeft u het aanvraagformulier ingevuld?
 • Heeft u aan alle bijlagen gedacht? (Indien van toepassing)