Innovaties voor wind- en zonne-energie

De call for proposals Innovaties voor wind- en zonne-energie is erop gericht om bij te dragen aan de energietransitie door onderzoek te stimuleren naar (1) efficiëntie en kostenreductie en (2) circulair ontwerp van materialen, systemen en processen voor wind- en zonne-energie. Voor beide is de maatschappelijke opgave een integraal onderdeel.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Waarvoor

  Het Klimaatakkoord stelt ons de enorme opgave om te werken naar een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem tegen 2050. Om deze transitie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat we ons energiesysteem radicaal vernieuwen en verduurzamen. Hierbij zullen wind- en zonne-energie voor Nederland een belangrijke rol spelen in de energiemix.

  De transitie naar een groot aandeel wind- en zonne-energie is alleen mogelijk met maatschappelijk draagvlak én forse kostenreductie en toename van efficiëntie. De groei van het aandeel wind- en zonne-energie brengt daarnaast een steeds groter circulariteitsvraagstuk met zich mee.

  De call for proposals Innovaties voor wind- en zonne-energie is erop gericht om bij te dragen aan deze energietransitie door onderzoek te stimuleren naar efficiëntie, kostenreductie en circulair ontwerp van materialen, systemen en processen voor wind- en zonne-energie, waarvan de maatschappelijke opgave een integraal onderdeel is.

 • Voor wie

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag  wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

  Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

  Meer informatie over specifieke voorwaarden voor wie kan indienen is te vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals. 

 • Wat aanvragen

  Het subsidieplafond voor de call Innovaties voor wind- en zonne-energie betreft in totaal € 5.000.000,-. Dit bedrag is onderverdeeld in twee deelsubsidieplafonds naar de volgende onderzoekslijnen:

  • Het deelsubsidieplafond voor onderzoekslijn Wind bedraagt (€ 2.500.000,-); en 
  • Het deelsubsidieplafond voor onderzoekslijn Zon bedraagt (€ 2.500.000,-). 

  De aanvrager kiest zelf binnen welke onderzoekslijn het voorstel wordt ingediend door dit aan te geven op het aanvraagformulier. In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 1.500.000. NWO financiert maximaal 85% van de totale projectomvang; de rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering (zie paragraaf 3.5.2 call tekst). 

  Voor deze call zijn volgende modules aan te vragen:

  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Cooperation;
  • Projectmanagement.

  De maximale looptijd van een project is zes jaar. 

 • Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 28 januari 2021, om 14:00:00 CET.
  • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 7 september 2021, om 14:00:00 CEST.
 • Beoordeling

  Criteria

  In deze call worden zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen beoordeeld aan de hand van de volgende vier beoordelingscriteria, waarvan de deelcriteria in de call tekst in paragraaf 4.2.1 worden beschreven. 

  1. Probleemstelling en –analyse, bijdrage aan oplossing
  2. Verwachte impact en route naar impact 
  3. Kwaliteit consortium 
  4. Kwaliteit onderzoek

  Criteria 1 en 2 tellen ieder voor 25% mee in het totaaloordeel, criterium 3 voor 30%, en criterium 4 voor 20%.

  Procedure

  Volledige aanvragen worden beoordeeld door referenten, waarna aanvragers gelegenheid krijgen een weerwoord op te stellen. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van de referentenrapporten, schriftelijk weerwoord en interview met het consortium. De raad van bestuur van NWO neem een besluit over honorering op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Formulieren invullen

  Het opstellen van de volledige aanvraag

  • Download tijdig het aanvraagformulier. NB: het aanvraagformulier en het begrotingsformulier zullen op bovengenoemde plaatsen te downloaden zijn vóór de deadline van de vooraanmeldingen, maar pas op een later moment, ná de publicatie van deze call, beschikbaar komen.
  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Sla het formulier op als pdf 

  Bijlagen

  Bij het indienen van de volledige aanvraag zijn de volgende bijlagen vereist:

  • steunbrieven van cofinanciers 
  • het begrotingsformulier
  • bevestiging van bijdrage aan investeringen
  • garantstelling voor continuïteit in de projectleiding (indien van toepassing)

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Check voor u gaat indienen de volgende zaken:

 • Heeft u een account in ISAAC?
 • Heeft u het vooraanmeldingsformulier volledig ingevuld en opgeslagen als pdf?
 • Heeft u de garantstelling voor continuïteit als aparte bijlage?
 • Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld en opgeslagen als pdf?

Vereiste bijlagen bij volledige aanvraag

 • Steunbrieven van cofinanciers
 • Begrotingsformulier
 • Bevestiging van bijdrage aan investeringen (optioneel)
 • Garantstelling voor continuïteit in de projectleiding