Human Capital: Learning communities als innovatieversneller (KIC)

Deze call verwerft fundamentele en praktijkgerichte kennis over de bijdrage van learning communities aan het versnellen van innovatie. Het onderzoek richt zich op learning communities binnen Energietransitie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, en/of ICT. De inzichten brengen de realisatie van de missies van het Kennis en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dichterbij.

 • 14 september 2021, 14:00 CET: deadline indienen volledige aanvragen
 • september - november 2021: review door referenten
 • november 2021: aanvragers kunnen een weerwoord indienen
 • januari - februari 2022: interviews en beoordeling door commissie
 • maart 2022: besluit door raad van bestuur NWO
 • Waarvoor

  De call ‘Human Capital: learning communities als innovatieversneller’ heeft als doel nieuwe kennis te verwerven over de optimale ontwikkeling en inzet van learning communities zodat het samenspel van werken en leren leidt tot innovatie. Learning communities faciliteren verbinding tussen onderzoek, werken, innoveren en leren en zijn daarmee een belangrijke factor in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige beroepsbevolking. Ontwikkeling en transformatie is voor de Nederlandse beroepsbevolking dagelijks aan de orde. Een versterkt human capital in Nederland is nodig om antwoord te vinden op actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken, uitdagingen aan te gaan en om economische groei blijvend te stimuleren. De focus van deze call richt zich op bestaande, startende of in ontwikkeling zijnde learning communities. De te onderzoeken learning communities dienen in tenminste één van de drie volgende contexten actief te zijn:

  • Energietransitie en Duurzaamheid
  • Gezondheid en Zorg
  • ICT
 • Voor wie

  Consortia van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstituten in samenwerking private en publieke praktijkpartners. Binnen het consortium dienen tenminste de bètawetenschappen en daarnaast de alfa- en/of gammawetenschappen vertegenwoordigd te zijn.

 • Wat aanvragen

  Per aanvraag kan financiering worden aangevraagd tussen de € 750.000 en € 1.000.000. De aanvraag wordt opgebouwd uit een door de aanvrager gekozen combinatie van modules m.b.t. personele, materiële en/of kennisbenuttingskosten.

  Van de totale projectkosten dient 15 % in de vorm van cofinanciering te worden toegezegd. Bij eerdergenoemde financierings(grens)bedragen komt dit neer op tussen de € 112.500 en € 150.000 cofinanciering. De cofinanciering mag zowel geheel in-cash als geheel in-kind geleverd worden, de verhouding hiertussen is binnen een projectaanvraag vrij te kiezen. Minimaal 50% van de totale cofinanciering moet van private oorsprong zijn.

  Er geldt een maximale looptijd per project van zes jaar (72 maanden).

 • Wanneer

  Er wordt niet gewerkt met vooraanmeldingen. De deadline voor het indienen van aanvragen is op dinsdag 14 september 2021 om 14:00 uur CE(S)T

 • Beoordeling

  Criteria

  De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van vier hoofdcriteria (zie Call for proposals voor subcriteria):

  1. Probleemstelling en –analyse, bijdrage aan oplossing (weging 20%). O.a. aansluiting voorstel bij karakteristieken learning communities en onderzoekscontext, formulering en oplossing innovatievraag.
  2. Verwachte impact en route naar impact (weging 20%). O.a. strategie voor betrekken relevante stakeholders en eindgebruikers, perspectief op maatschappelijke en economische impact.
  3. Kwaliteit consortium (weging 30%). O.a.expertise, interdisciplinariteit, relevantie van partners en samenwerking.
  4. Kwaliteit onderzoek (weging 30%). O.a. wetenschappelijke en methodologische kwaliteit, innovatieve en interdisciplinaire aspecten en haalbaarheid en passendheid van de projectopzet.

  Procedure

  Een beoordelingscommissie beoordeelt alle aanvragen. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen vanuit relevante wetenschappelijke disciplines en niet-academische deskundigen op het gebied van praktijkgericht onderzoek met onderwijs- en opleidingsexpertise in leer-werkverbanden. Per aanvraag worden tenminste drie referentrapporten verzameld, de aanvragers kunnen hierop reageren met een weerwoord. Beoordelingscriteria, aanvraag, referentenrapporten en weerwoord vormen de basis voor een beoordeling per aanvraag. De commissie stelt een prioritering van alle aanvragen op. Beoordeling en prioritering leiden tot een advies. De raad van bestuur van NWO zal op basis van dit advies een besluit nemen over honorering en afwijzing.

 • Meer informatie

  In de periode voorafgaand aan de deadline voor het indienen van volledige aanvragen faciliteert NWO (virtuele) matchmakingsactiviteiten voor deze call. Daarnaast licht NWO het opstellen van een Impact Plan (zie Call for proposals) toe in een workshop. Verdere informatie over de invulling en planning van deze activiteiten zal bekend worden gemaakt op o.a. deze pagina op de website en de via NWO nieuwsbrieven.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

Let op: het budgetformulier is op 14 juni 2021 geupdate. Als u het formulier voor die datum heeft gedownload, vragen we u die versie te verwijderen en de nieuwe onderstaande versie te gebruiken.