Hestia - Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap

Deze NWO-brede pilot draagt bij aan het toegankelijk maken van de Nederlandse wetenschap en de academische arbeidsmarkt voor gevluchte academici met een aantoonbare vluchtelingenstatus. Tegelijkertijd verrijken deze academici de Nederlandse wetenschap met de expertise die zij meebrengen.

 • Waarvoor

  Deze NWO-brede pilot is een impuls om de Nederlandse wetenschap en de academische arbeidsmarkt toegankelijk te maken voor gevluchte academici met een aantoonbare vluchtelingenstatus. Tegelijkertijd verrijken deze academici de Nederlandse wetenschap met ervaring en expertise die zij meebrengen.

  Door het beschikbaar maken van een kortdurende financiering krijgt deze groep academici de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten en een netwerk op te bouwen. Dit geeft hen de kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen, en geeft een impuls om de loopbaan en/of onderzoekslijn die onderbroken werd in het thuisland opnieuw op te starten, dan wel voort te zetten. Daarmee kan deze financiering een ingang betekenen naar de Nederlandse wetenschap en zo de kansen voor deze academici op langere termijn vergroten.

  Voor het succes op langere termijn is de betrokkenheid van universiteiten van groot belang. NWO moedigt universiteiten derhalve aan om – bijvoorbeeld binnen hun diversiteitsbeleid – te kijken naar mogelijkheden om aanstellingen van succesvolle kandidaten te verlengen, of andere relevante doorstromingsmogelijkheden te zoeken.

 • Voor wie

  Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling van een lopend onderzoeksproject, dat reeds financiering ontvangt van NWO of ZonMw, kunnen een aanvraag indienen als zij: in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij één van de onderstaande organisaties:

  • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
  • Universitaire medische centra;
  • NAW- en NWO-instituten;
  • het Nederlands Kanker Instituut;
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
  • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
  • NCB Naturalis;
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
  • Prinses Máxima Centrum.

  én een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening.

  Aanvullende voorwaarden: aanvragers die in de pilotronde 2018 en/of 2019 een aanvraag hebben ingediend en niet zijn gehonoreerd kunnen opnieuw een aanvraag indienen (al dan niet met dezelfde kandidaat). Voor gehonoreerde aanvragers geldt dat ook zij opnieuw een aanvraag kunnen indienen. Uiteraard moet wel aan de ontvankelijkheidseisen zoals beschreven in deze call for proposals worden voldaan. Om een nieuwe groep kansen te geven zijn laureaten uit de pilotronde 2018 en 2019 uitgesloten als kandidaat in een aanvraag in de ronde van 2020.

  Let op: een gevluchte academicus (hierna: kandidaat) kan zelf geen aanvraag indienen.

 • Wat aanvragen

  Het is mogelijk om financiering - personele en materiële kosten - aan te vragen voor de aanstelling van een academicus met een aantoonbare vluchtelingenstatus op het niveau van junior of senior onderzoeker, in een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw. De maximaal aan te vragen financiering bedraagt € 160.000.

 • Wanneer

  De deadline voor het indienen van aanvragen is 10 november 2020, om 14.00 uur CE(S)T.

 • Beoordeling

  Criteria

  De aanvragen zullen op de volgende criteria worden beoordeeld:

  • Kwaliteit van de kandidaat
  • Motivering van de kandidaat en relevantie voor de kandidaat
  • Kwaliteit en haalbaarheid van het voorgestelde project en relevantie voor het lopende project
  • Begeleiding en toekomstperspectief kandidaat

  Procedure

  De beoordelingsprocedure kent twee fases, namelijk 1) selectie voor interviewdagen, en 2) interviewdagen met aanvragers en hun kandidaten. Op de geplande interviewdata in januari, februari of maart 202 is ruimte voor circa 25 interviews. In het geval er voldoende ruimte is om alle ontvankelijk bevonden aanvragen een interview te accommoderen op de geplande interviewdagen, zal er geen selectie voor de interviewdagen plaatsvinden.

  De beoordeling wordt volledig uitgevoerd door een beoordelingscommissie met een brede expertise. In deze beoordelingsprocedure wordt geen gebruik gemaakt van externe referenten.

  De beoordelingscommissie stelt op basis van de kwalificaties een advies op welke aanvragen al dan niet te honoreren. De raad van bestuur van NWO neemt vervolgens op basis van dit advies het besluit over de financieringsaanvragen. In het kader van stimulering van vrouwelijke onderzoekers zal bij een ex aequo-prioritering van twee aanvragen de raad van bestuur de voorkeur geven aan het voorstel van een vrouwelijke hoofdaanvrager en/of kandidaat. Mededeling van het besluit met kwalificatie aan de aanvragers vindt naar verwachting in februari of maart 2021 plaats.

Meer informatie

Bent u projectleider van een lopend NWO of ZonMw onderzoeksproject en geïnteresseerd om een vluchteling op uw project te laten meewerken? En bent u op zoek naar een geschikte kandidaat? 

Adverteer uw project op de website van NWO

Bent u vluchteling met een academische achtergrond en op zoek naar een passend project? 

Maak uw interesse in het programma kenbaar

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Formulieren invullen

  • Download het aanvraagformulier op deze pagina
  • Vul het aanvraagformulier in. Het is niet toegestaan het maximum aantal woorden zoals aangegeven in het aanvraagformulier te overschrijden.
  • De aanvraag wordt in het Engels opgesteld.
  • Aanvragen mogen geen bijlagen bevatten (m.u.v. kopie verblijfsvergunning kandidaat, of andere relevante documentatie van de IND).
  • Sla het formulier op als pdf 
 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld en opgeslagen als pdf?
 • Heeft uw kennisinstelling expliciet geïnformeerd over deze aanvraag?
 • Heeft u een kopie van de verblijfsvergunning of IND-documentatie toegevoegd?