City Deal Kennis Maken

Het hoofddoel van de City Deal Kennis Maken (CDKM) is om door een betere samenwerking van stadsbestuur en kennisinstellingen het oplossen van maatschappelijke opgaven in de steden te versnellen. Dit door onderzoekers, docenten en studenten erbij te betrekken. Inmiddels zijn er 20 steden actief in dit landelijke netwerk.

 • Waarvoor

  Het doel van de regeling City Deal Kennis Maken is financiering beschikbaar te stellen om op instellingsniveau een implementatieplan inclusief financieringsmodel te ontwikkelen. Dit ondersteunt hogescholen en universiteiten in hun zoektocht naar een instellingsbrede aanpak voor grootschalige en duurzame verbinding met de maatschappelijke opgaven van steden en het verankeren van die aanpak in het curriculum.

 • Voor wie

  Hogescholen en universiteiten die betrokken zijn bij de City Deal Kennis Maken kunnen een aanvraag indienen binnen deze regeling. Uitsluitend hogescholen en universiteiten zoals genoemd in de bijlage van de Call for Proposals kunnen een aanvraag indienen.

 • Wat aanvragen

  U kunt maximaal € 75.000 subsidie aanvragen. De looptijd van het project is maximaal 12 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd is niet mogelijk. Het beoogde project dient te starten vanaf 1
  november 2021 en met een uiterste startdatum van 1 januari 2022.

 • Wanneer

  U kunt uw aanvraag indienen tot uiterlijk dinsdag 14 september 2021, 14:00:00 uur CE(S)T. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • Beoordeling

  Criteria

  De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van de drie onderstaande beoordelingscriteria:

  1. Effectiviteit van de gekozen aanpak Toelichting:

  de aanvraag behelst een duidelijk geformuleerde instellingsbrede ambitie rond het op grootschalige wijze betrekken van studenten, docenten en onderzoekers bij het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden. Het opstellen van het implementatieplan draagt effectief bij aan het inbedden van deze ambitie.

  • Verwachte mate van effectiviteit/impact van de gekozen aanpak;
  • verwachte mate van succes voor opschaling en inbedding van het op grootschalige wijze betrekken van studenten, docenten en onderzoekers bij het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden;
  • verwachte mate van aansluiting van de gekozen aanpak bij de instellingsbrede ambitie.

  2. Netwerkvorming

  • Verwachte mate van betrokkenheid vanuit de samenwerkende partners;
  • betrokkenheid van de samenwerkende partners draagt bij aan het behalen van het doel van de aanvraag;
  • de samenwerkende partners hebben voldoende kennis en kwaliteit om tot een aanpak voor het implementatieplan te komen.

  3. Haalbaarheid en doelmatigheid

  • Het plan van aanpak voor het opstellen van het implementatieplan is realistisch, afgebakend, specifiek en functioneel;
  • inzet van middelen en tijd weegt op tegen het beoogde resultaat;
  • de aanpak is uitvoerbaar en haalbaar.

  Procedure

  Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, dan wordt deze voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en uit de praktijk. De beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk. De aanvragen krijgen per criterium een score in gehele getallen, oplopend van 1 tot en met 6, waarbij 6 de hoogste score vertegenwoordigt. Elk criterium weegt even zwaar mee in de beoordeling. Alle aanvragen ontvangen een gewogen gemiddelde totaalscore en worden op basis van deze score in rangorde gezet. Alleen aanvragen die op elk criterium een 4.00 of hoger scoren worden voorzien van een positief oordeel. Alleen aanvragen met een positief oordeel kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Binnen deze regeling wordt gewerkt met de Code omgang met persoonlijke belangen van NWO en de NWO subsidieregeling 2017. Voor salaristabellen wordt voor aanvragende hogescholen gewerkt met Handleiding Overheidstarieven uit het jaar 2017; voor aanvragende universiteiten met het VSNUakkoord.

 • Formulieren invullen

  Een volledige aanvraag omvat de volgende documenten:

  • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;
  • het voorstel voor het opstellen van het implementatieplan inclusief financieringsmodel, met inzicht in de instellingsbrede ambitie;
  • de begroting in Excel met aangevraagde subsidie, cofinanciering en kostenonderbouwing;
  • overzicht van betrokken projectgroepleden in Excel in het kader van de Code omgang met persoonlijke belangen van NWO.

  U vindt al deze documenten in het online aanvraagsysteem ISAAC. Het is verplicht de via ISAAC beschikbare documenten te gebruiken.