Aquatische voedselproductie

Binnen het Kennis en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar duurzame aquatische productie van voedsel en biogene grondstoffen op de Noordzee en in estuaria. Consortia van kennisinstellingen en publieke en private partners kunnen financiering aanvragen voor interdisciplinair onderzoek naar de biologische, technische, en maatschappelijke vraagstukken die daarbij komen kijken.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Waarvoor

  In de komende jaren zal een groot deel van de Nederlandse Noordzee ingrijpend veranderen qua gebruik en inrichting. Tegelijkertijd zal de vraag om duurzaam geproduceerd voedsel, met name eiwit, en biogene grondstoffen toenemen. Het doel van het programma is het ontwikkelen van kennis met betrekking tot duurzame mari- en aquacultuur en medegebruik op de Noordzee en in estuaria en de maatschappelijke aspecten daarvan.

  Dit programma adresseert interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek waarin biologisch en technologisch onderzoek geïntegreerd wordt met onderzoek uit de sociale en geesteswetenschappen.

  De verwachte uitkomsten van het onderzoek laten onder anderen zien welke soorten/rassen en welke eigenschappen zich het meest lenen voor een duurzame aquatische productie. De realisatie van duurzame teelt van de juiste soorten, via veredeling en/of vermeerdering, inclusief vaartuigen, teelt-, en verwerkingssystemen in de complexe fysische omgeving moet binnen handbereik komen.

 • Voor wie

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers.

  Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

  Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

  Meer informatie over specifieke voorwaarden voor wie kan indienen is te vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals.

 • Wat aanvragen

  In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal € 1.000.000 en maximaal € 1.500.000.

  NWO financiert maximaal 85% van de totale projectomvang; de rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering. Deze cofinanciering mag zowel in-cash als in-kind geleverd worden. Minimaal de helft van de totale cofinanciering moet van private oorsprong zijn. Meer informatie over de voorwaarden voor cofinanciering is te vinden in paragraaf 3.5.2 van de call for proposals. Voor deze call zijn volgende modules aan te vragen:

  • Personele kosten
  • Materiële kosten
  • Investeringen
  • Kennisbenutting
  • Internationalisering
  • Money follows Cooperation
  • Projectmanagement De maximale looptijd van een project is 6 jaar.
 • Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 26 januari 2021, om 14:00:00 CET.
  • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 29 juni 2021, om 14:00:00 CEST.
 • Beoordeling

  Criteria

  In deze call worden zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen beoordeeld aan de hand van de volgende vier beoordelingscriteria:

  1. Probleemstelling en –analyse, bijdrage aan oplossing

  2. Verwachte impact en route naar impact

  3. Kwaliteit consortium

  4. Kwaliteit onderzoek

  Criteria 1 en 2 tellen ieder voor 25% mee in het totaaloordeel, criterium 3 voor 30%, en criterium 4 voor 20%.

  Meer informatie over de beoordelingscriteria vindt u in paragraaf 4.2 van de call for proposals.

  Procedure

  Het indienen van een vooraanmelding is een verplichte stap in het aanvraagproces. De beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmeldingen en komt tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag.

  Volledige aanvragen worden beoordeeld door referenten, waarna aanvragers gelegenheid krijgen een weerwoord op te stellen. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van de referentenrapporten, schriftelijk weerwoord en interview met het consortium. De raad van bestuur van NWO neemt een besluit over honorering op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

  Meer informatie over de beoordelingsprocedure kunt u vinden in paragraaf 4.1 van de call for proposals.

 • Meer informatie

  Met deze call for proposals initieert NWO een onderzoeksprogramma dat de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en Water & Maritiem verbindt binnen de missies en sleuteltechnologieën van het maatschappelijke thema Landbouw, Water en Voedsel.

  Kennis- en Innovatieagenda (KIA)

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  De hoofdaanvrager dient namens het consortium de vooraanmelding en volledige aanvraag in en is het aanspreekpunt voor NWO. De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is namens het consortium verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang, de resultaten, als de financiële verantwoording.

  Relevante informatie 

  NWO-disciplinecodes

  Code omgang met persoonlijke belangen

  Research Datamanagement

  Salaristabellen

 • Formulieren invullen

  Het opstellen van de vooraanmelding

  − Download tijdig het vooraanmeldingsformulier 
  − Sla het formulier na het invullen op als pdf en upload het in ISAAC.
  − Steunbrieven zijn in deze fase niet vereist, en worden niet in behandeling genomen.
  − Voeg los als pdf de garantstelling voor continuïteit in de projectleiding (indien van toepassing, zie paragraaf 3.1.1 en 3.1.2) toe

  Andersoortige bijlagen worden niet toegestaan in de fase van indiening van vooraanmeldingen.

  Indienen van volledige aanvraag

  • Vul het aanvraagformulier in en sla het formulier op als pdf
  • Voeg de vermelde verplichte bijlagen toe los van de aanvraag en als pdf-bestand
   • steunbrieven van cofinanciers
   • het begrotingsformulier (mag als excel)
   • bevestiging van bijdrage aan investeringen 
   • garantstelling voor continuïteit in de projectleiding

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • U dient tijdig het vooraanmeldingsformulier te uploaden in ISAAC als pdf.
 • Heeft u het aanvraagformulier ingevuld en als pdf opgeslagen?
 • Heeft u gedacht aan de bijlagen?
  • steunbrieven van cofinanciers
  • het begrotingsformulier
  • bevestiging van bijdrage aan investeringen 
  • garantstelling voor continuïteit in de projectleiding