Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een formele beslissing van NWO dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Uw zaak wordt dan nog eens bekeken. Hier kunt u lezen hoe u bezwaar kunt maken, en hoe uw bezwaarschrift vervolgens wordt behandeld.  

 • Overweegt u een bezwaarschrift?

  Indien u overweegt om een bezwaarschrift in te dienen, kan het in sommige gevallen raadzaam en verhelderend zijn om eerst contact op te nemen met een medewerker van de afdeling die het besluit heeft opgesteld voor een informeel gesprek. Tijdens dit gesprek kan de NWO-medewerker u een nadere toelichting geven op hoe de beoordelingscommissie tot haar oordeel is gekomen. Ook kunt u bespreken wat u met uw bezwaarschrift wil bereiken en of er nog andere problemen spelen. Met een dergelijk informeel gesprek kan een langdurige juridische procedure mogelijk worden voorkomen. Indien het gesprek voor u niet tot een gewenst resultaat leidt, kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na dagtekening van het besluit. Uw bezwaarschrift zal dan tijdens een formele hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften NWO/ZonMw worden behandeld.

 • Wie kan bezwaar maken?

  U kunt bezwaar maken tegen een besluit dat aan u is gericht. Ook is het mogelijk om bezwaar te maken tegen een beslissing die niet persoonlijk aan u is gericht, maar waarbij u wel direct betrokken bent. U bent in dat geval derde-belanghebbende.

 • Indienen kan per post of digitaal

  U kunt het bezwaarschrift per post versturen naar:

  De raad van bestuur van NWO
  Postbus 93138
  2509 AC Den Haag

  U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door NWO beschikbaar gestelde e-mailadres: bezwaar@nwo.nl. Zorg ervoor dat u dan uw schriftelijk ondertekende bezwaarschrift scant of een gescande handtekening in uw bezwaarschrift toevoegt. Uw digitale bezwaarschrift moet verder voldoen aan dezelfde vereisten als een schriftelijk bezwaarschrift.

 • Wat moet u in uw bezwaarschrift vermelden?

  Uw bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
  • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
 • Wanneer kunt u bezwaar maken?

  Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit zijn ingediend. Als NWO het bezwaarschrift na deze termijn ontvangt kan NWO uw bezwaar niet in behandeling nemen. Uw bezwaarschrift wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

 • Bezwaar intrekken?

  Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken, dan kan dat schriftelijk of mondeling. Wilt u uw bezwaar schriftelijk intrekken, dan kan dat per brief of via het e-mailadres: bezwaar@nwo.nl. Mondeling intrekken kan alleen tijdens de hoorzitting.

U heeft uw bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

 • Ontvangstbevestiging

  Binnen een week na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt NWO u een ontvangstbevestiging. Hierin staat tevens vermeld op welke datum de behandeling van uw bezwaarschrift voorlopig gepland staat.

 • Bezwaarschriftencommissie

  Voor de inhoudelijke beoordeling van bezwaarschriften heeft NWO een adviescommissie ingesteld, de Commissie Bezwaarschriften NWO/ZonMw. De leden van deze commissie zijn onafhankelijke externen. De samenstelling van de bezwaarschriftencommissie is momenteel als volgt:

  • Mr. M. van Duuren (voorzitter)
  • Dr. Mr. A.B. Blomberg (vicevoorzitter)
  • Mr. Dr. C.J. Wolswinkel (vicevoorzitter)
  • Mr. Dr. J.M.J. van Rijn van Alkemade (vicevoorzitter)
  • Prof. Dr. L.M. Bouter
  • Mr. N. van den Brink
  • Prof. Dr. H.F.L. Garretsen
  • Prof. Dr. A.A.M. Holtslag
  • Mr. Dr. K.A.W.M. de Jong
  • Drs. Mr. F.P. Keuning
  • Prof. Dr. J. Kleinnijenhuis
  • Prof. Dr. P.C. van der Kruit
  • Prof. Drs. E.W. Roscam Abbing
  • Prof. Dr. M.C. de Vries

  Uw bezwaarschrift zal door een (vice)voorzitter en twee leden van de bezwaarschriftencommissie worden beoordeeld. Deze commissie brengt vervolgens een advies uit aan de raad van bestuur, op basis waarvan de raad van bestuur een nieuw besluit neemt (beslissing op bezwaar).

 • Uitnodiging hoorzitting en toezending verweerschrift en bezwaardossier

  Ongeveer een maand voor de hoorzitting ontvangt u van NWO een officiële uitnodiging voor de zitting. Kort daarna ontvangt u tevens het verweerschrift van NWO. De vertegenwoordiger van NWO reageert hierin op uw bezwaren en geeft een nadere toelichting op het standpunt van NWO.

  Indien gewenst kunt u tot tien dagen vóór de hoorzitting ter onderbouwing van uw bezwaar nadere stukken indienen. Het dossier, met daarin alle stukken die relevant zijn voor uw bezwaar, wordt uiterlijk een week vóór de zitting aan u gezonden.

 • Hoorzitting

  Omdat de bezwaarschriftencommissie graag een goed inzicht wil hebben in de standpunten van beide partijen kan een hoorzitting worden gepland, waarvoor u en de vertegenwoordiger van NWO worden uitgenodigd. Deze hoorzitting vindt plaats in de vestiging van NWO te Den Haag. Als u door dringende omstandigheden bent verhinderd, kunt u verzoeken om uitstel van behandeling.

  Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw bezwaarschrift nader toe te lichten. Tevens zal u worden gevraagd om op het verweerschrift van NWO te reageren. Vervolgens krijgt de vertegenwoordiger van NWO de gelegenheid om het genomen besluit toe te lichten. Daarna stellen de commissieleden desgewenst vragen aan beide partijen.

  De hoorzitting duurt maximaal 45 minuten. Van de hoorzitting wordt een digitale geluidsopname gemaakt. Deze opname kan nadat de raad van bestuur de beslissing op bezwaar heeft genomen op verzoek per e-mail aan u worden toegezonden.

  Let op: de voertaal tijdens de hoorzitting is Nederlands. Indien u de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig bent, dan kunt u iemand meenemen die voor u kan vertalen.

 • Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie gedurende coronacrisis

  Normaliter behandelt de bezwaarschriftencommissie een bezwaar gedurende een hoorzitting ten kantore van de NWO vestiging te Den Haag. Vanwege de maatregelen van het kabinet in verband met het coronavirus vinden hoorzittingen momenteel middels een videoconference connectie plaats. Indien u niet via een videoconference connectie gehoord wilt worden, dan kunt u dit uiteraard aan ons doorgeven. In dat geval zal de hoorzitting worden verplaatst naar een moment waarop het weer mogelijk is om de betrokken partijen in persoon te horen. Tot slot is het ook mogelijk dat u afziet van de hoorzitting. De bezwaarschriftencommissie zal dan advies uitbrengen aan de hand van het dossier.

 • Mag ik iemand meenemen?

  Het is toegestaan om andere personen die bij de aanvraag/het project betrokken zijn mee te nemen naar de hoorzitting. Bijvoorbeeld een collega of mede-aanvrager. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om in de bezwaarprocedure een deskundige/getuige mee te nemen. U mag daarnaast bijstand inschakelen. Het Nederlandse bestuursrecht vereist niet dat u gebruik maakt van professionele rechtsbijstand. U kunt uw buurman of zelfs een vriend naar de hoorzitting brengen. Indien u zelf de hoorzitting niet bij wilt of kunt wonen, dient uw bijstandsverlener een door u ondertekende machtiging mee te nemen.

  Op de dag van de hoorzitting dient u zich aan te melden bij de receptie met een geldig legitimatiebewijs. Laat ons uiterlijk tien dagen vóór de hoorzitting weten wie u meeneemt via het e-mailadres: bezwaar@nwo.nl. Bezoekers die niet zijn aangemeld krijgen geen toegang. In uw mail vermeldt u de namen van de aanwezigen en hun eventuele rol/betrokkenheid bij uw aanvraag.

 • Voertaal

  De voertaal tijdens de bezwaarprocedure is Nederlands (ook wanneer de aanvraagprocedure in de Engelse taal heeft plaatsgevonden). Dit betekent dat u het verweerschrift van NWO, het advies van de bezwaarschriftencommissie en de beslissing van de raad van bestuur op uw bezwaar in het Nederlands zal ontvangen. Ook zal tijdens de hoorzitting Nederlands worden gesproken.

  Het is toegestaan om u tijdens de zitting te laten bijstaan door een tolk. Eventuele kosten die u hiervoor maakt kunt u laten vergoeden door NWO door voorafgaand aan de zitting hiertoe een verzoek in te dienen bij NWO. De hoogte van deze vergoeding wordt in dat geval bepaald aan de hand van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

 • Het advies en de beslissing op bezwaar

  Op basis van de stukken en de zitting brengt de bezwaarschriftencommissie een advies over het bezwaarschrift uit aan de raad van bestuur. De raad van bestuur kan ervoor kiezen bij haar besluit af te wijken van dit advies. Nadat de raad van bestuur een beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift wordt deze per post aan u gezonden. Een kopie van het advies van de commissie wordt als bijlage meegestuurd.

  Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Heeft u nog vragen?

Verdere vragen over de behandeling van uw bezwaarschrift kunt u stellen aan het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriftencommissie NWO/ZonMw (ondergebracht bij de afdeling Juridische Zaken van NWO), via het e-mailadres: bezwaar@nwo.nl.