Bestuur en organisatie

NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijk vastgelegde taken. De organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De raad van bestuur  is eindverantwoordelijk voor uitvoering van de taken van de gehele koepel. De raad van toezicht staat desgevraagd of uit eigen beweging de RvB met raad ter zijde en heeft een auditcommissie die de raad van bestuur adviseert over de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. De adviesraad kan de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over voor NWO relevante ontwikkelingen in samenleving en wetenschap. Onder de raad van bestuur ressorteren domeinbesturen, onderzoeksinstituten en regie-organen (tijdelijke aansturingsorganen). Belangrijk voor NWO is de kwaliteit, zorgvuldigheid en transparantie van het beoordelingsproces en projectbeheer. De governance van NWO is vastgelegd in de NWO-wet en reglementen. Uit oogpunt van good governance, kwaliteit, zorgvuldigheid en transparantie zijn de NWO-subsidieregeling en een aantal interne regelingen vastgesteld.

Taakverdeling

De NWO-domeinen, onderzoeksinstituten en regieorganen voeren de kerntaak van NWO uit: het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. De NWO-domeinen organiseren de programma’s en financiering voor onderzoek. Zowel de raad van bestuur als de NWO-domeinenbesturen hebben de bevoegdheid om publieke gelden voor wetenschappelijk onderzoek te verdelen.

Bij de NWO-instituten wordt onderzoek gedaan. Regieorganen zijn tijdelijke onderdelen met speciale aandacht voor één, vaak multidisciplinair, onderzoeksveld.

De onderdelen hebben locaties over het hele land, met een kantoor in Den Haag en in Utrecht.


NWO-domeinen


NWO-I, Institutenorganisatie van NWO


Regieorganen