Evaluatie van portfolio van onderzoeksinstituten van NWO en KNAW

Zijn de instituten van NWO en KNAW goed toegerust op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen? Deze vraag staat centraal in de portfolio-evaluatie. In de Wetenschapsvisie 2025 – Keuzes voor de toekomst wijst het kabinet op de belangrijke complementaire functie en hoge kwaliteit van deze instituten. Tegelijk spreekt het de ambitie uit om het gehele institutenstelsel te analyseren en te beoordelen met het oog op de toekomst. In 2016 is hiermee een start gemaakt en een nulmeting opgesteld. In 2018 wordt het institutenportfolio van NWO en KNAW geëvalueerd.

Voor de portfolio-evaluatie onderzoekt een onafhankelijke commissie de rol van de instituten van NWO en KNAW in het nationale kennislandschap. De acht leden van de commissie buigen zich over vragen zoals welke meerwaarde de instituten hebben voor het Nederlandse onderzoekslandschap, in welke mate ze responsief en dynamisch zijn om in te kunnen spelen op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en wat in de toekomst beter kan. Het evaluatierapport verschijnt naar verwachting in februari 2019. 

Commissieleden

Tot lid van de commissie zijn op persoonlijke titel benoemd:

Voorzitter

  • Prof. dr. D. (Daan) Frenkel (hoogleraar theoretische chemie en research director Chemistry Department, University of Cambridge UK)

Leden

  • Prof. dr. J.J. (Koos) Boomsma (hoogleraar ecologie en director Centre for Social Evolution, University of Copenhagen)
  • Prof. dr. R.J. (Rob) Hamer (hoogleraar levensmiddelenchemie, Wageningen University & Research)
  • Prof. dr. R.M. (Rianne) Letschert (hoogleraar victimologie en internationaal recht en rector magnificus Universiteit Maastricht)
  • Prof. dr. G.J.M. (Gerard) Meijer (hoogleraar moleculaire natuurkunde en directeur Fritz-Haber-Institut der Max-Planck Gesellschaft)
  • Prof. dr. R. (Roel) Nusse (hoogleraar ontwikkelingsbiologie, Stanford University)
  • Prof. dr. C. (Caroline) Pauwels (hoogleraar communicatiewetenschappen en rector Vrije Universiteit Brussel)
  • Em. prof. dr. J. (Jan) de Vries (emeritus hoogleraar Geschiedenis en Economie, University of California Berkeley)

Secretarissen van de commissie

Tijdlijn

Voorjaar 2018: voorbereiding stukken voor de commissie
5 juli: teleconferentie commissie
4-5 oktober: eerste bezoek van de commissie aan Nederland
5-9 november: tweede bezoek van de commissie aan Nederland en schrijven concept-rapport
februari 2019: oplevering definitieve rapport

Documenten

De commissie beschikt over de volgende documenten. In de Terms of Reference portfolio-evaluatie NWO- en KNAW-instituten 2018 staat de opdracht van het bestuur van de KNAW en de Raad van Bestuur van NWO aan de commissie.

De nulmeting  is het resultaat van de eerste fase van de portfolio-evaluatie. Dit is een door NWO en KNAW zelf opgesteld overzicht van feiten over de instituten en een beschrijving van hun (beleids-)omgeving.


KNAW en NWO zijn van mening dat institutenstelsel meerwaarde biedt voor het Nederlandse kennislandschap, omdat instituten rollen vervullen die andere kennisinstellingen niet kunnen vervullen. In deze documenten hebben NWO en KNAW hun visie op de instituten gegeven:


Het besturingsmodel van zowel de NWO- als de KNAW-instituten staat beschreven in:


Daarnaast beschikt de commissie over gegevens per instituut. Van ieder instituut is beschreven: de missie, historie, (inter)nationale rol en meerwaarde, positie in het kennis- en maatschappelijk landschap, toekomst en strategie, plus een samenvatting van de SEP-evaluatie.