Nationale Wetenschapsagenda

NWO wil bevorderen dat wetenschap bijdraagt aan maatschappelijke en economische uitdagingen. NWO heeft de overtuiging dat de urgente uitdagingen waar Nederland zich voor gesteld ziet in gezamenlijkheid met het hele wetenschapsveld aangepakt moeten worden. Het kader voor deze gezamenlijke aanpak wordt gevormd door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

NWO-bijdrage aan Nationale Wetenschapsagenda

De totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda in 2015 was het antwoord op een behoefte aan meer verbinding en samenhang binnen het Nederlandse bestel van onderzoek en innovatie en een nauwere relatie tussen dat bestel en de maatschappij. De basis van de Nationale Wetenschapsagenda wordt gevormd door vragen van Nederlandse burgers aan de wetenschap. De Nationale Wetenschapsagenda beoogt bruggen te slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke, innovatie- en beleidsagenda’s en samenwerking te bevorderen tussen de diverse spelers over de gehele keten van onderzoek en innovatie. NWO zal op verzoek van het ministerie van OCW de financiering, kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsbewaking op zich nemen van het onderzoek dat voortkomt uit de Nationale Wetenschapsagenda.

Onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda

NWO heeft een onderzoeksprogramma ingericht dat voortbouwt op de dynamiek en het proces van zelforganisatie dat zich rond de routes van de Nationale Wetenschapsagenda heeft ontwikkeld. Een belangrijk element in deze voorstellen is de samenwerking van onderzoekers aan universiteiten met partners uit de (publieke) kennisketen en met maatschappelijke partners, uit publieke en semi-publieke sectoren, en uit het bedrijfsleven. Ook voorstellen die betrekking hebben op een deel van een route kunnen worden ingediend en nieuwe combinaties van onderliggende vragen zijn mogelijk. Om flexibiliteit te garanderen, geldt als voorwaarde dat onderzoeksvoorstellen gericht moeten zijn op (delen van) een of meerdere routes van de Nationale Wetenschapsagenda.

Programma's rondom maatschappelijke thema's

NWO gaat, complementair aan de hierboven omschreven uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda, programma’s formuleren rondom een beperkt aantal maatschappelijke thema's die voor Nederland van belang zijn en die de verbinding leggen tussen de verschillende (onderzoeks-)agenda's: NWA, Kennis- en Innovatieagenda's van de topsectoren en departementale beleidsagenda's.

Betrokkenheid brede kennisketen

Voor de NWA-programma’s is het essentieel dat zij vanuit de breedte van de wetenschap worden opgezet. Daarnaast bieden deze programma’s ruimte aan een brede ketenbenadering waarin, waar relevant, fundamenteel, strategisch, praktijkgericht, en toegepast  onderzoek met elkaar worden verbonden. Ook andere dan wetenschappelijke partijen kunnen betrokken worden bij de uitvoering van onderzoek in de NWA- programma’s. Dit betekent betrokkenheid van verschillende - voor dat thema relevante - wetenschappen, sectoren en onderdelen van de kennisketen. Er wordt vooral gefocused bij de financiering op de fundamentele wetenschap. Met de participatie van andere partijen, zal ook een financiële inbreng van die partijen worden verwacht.Meer informatie