Nationale Wetenschapsagenda

NWO wil bevorderen dat wetenschap bijdraagt aan maatschappelijke en economische uitdagingen. NWO heeft de overtuiging dat de urgente uitdagingen waar Nederland zich voor gesteld ziet samen met het hele wetenschapsveld aangepakt moeten worden. Het kader voor deze gezamenlijke aanpak wordt gevormd door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Doelen en ambities

De totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda in 2015 was het antwoord op een behoefte aan meer verbinding en samenhang binnen het Nederlandse bestel van onderzoek en innovatie en een nauwere relatie tussen dat bestel en de maatschappij. De basis van de Nationale Wetenschapsagenda wordt gevormd door vragen van Nederlandse burgers aan de wetenschap. De Nationale Wetenschapsagenda beoogt bruggen te slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke, innovatie- en beleidsagenda’s en samenwerking te bevorderen tussen de diverse spelers over de gehele keten van onderzoek en innovatie.


Onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda

NWO heeft een onderzoeksprogramma ingericht dat voortbouwt op de dynamiek en het proces van zelforganisatie dat zich rond de routes van de Nationale Wetenschapsagenda heeft ontwikkeld.

Het NWA-programma beoogt bovenal bruggen te slaan. Tussen uiteenlopende weten­schap­pe­lijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, prak­­tijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agen­da’s. Vergaan­de multi- en interdiscipli­na­ri­teit, een kennis­ke­ten­brede aanpak en samen­werking met maatschappelijke partners inclusief vakdeparte­menten, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties zijn daarom cruciale ken­merken van NWA-projecten en program­ma’s. De overkoepelende ambitie van het NWA-programma is het leveren van een positieve en struc­tu­­­rele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek. Dit kan alleen bereikt worden door vandaag bruggen te bouwen om met el­kaar wetenschappelijke en (mondiale) maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.


Hoofdlijnen

Het NWO-onderzoeksprogramma voor de Nationale Wetenschapsagenda kent op dit moment vier hoofdlijnen:


Rol NWO

NWO heeft op verzoek van het ministerie van OCW de financiering, kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsbewaking van het onderzoek dat voortkomt uit de Nationale Wetenschapsagenda op zich genomen.