Wetenschappelijke integriteit

NWO is als onderzoekfinancier medeverantwoordelijk voor de wetenschappelijke integriteit van door haar gefinancierd onderzoek, en spant zich in om integriteitsschendingen te voorkomen en te signaleren. Het NWO-beleid sluit aan bij het beleid van de universiteiten, de VSNU en de KNAW. Het NWO-beleid geldt voor zowel de aanvraagfase als de fase na honorering van onderzoeksvoorstellen.

Nieuwe klachtenregeling per 1 juni 2019

NWO heeft haar klachtenregeling afgestemd op de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, die gelanceerd is op 1 oktober 2018. De raad van bestuur van NWO heeft de nieuwe regeling inmiddels vastgesteld en daarmee geldt de nieuwe Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit met ingang van 1 juni 2019 voor NWO-D.

Download


Overbruggingsfunctie naar NWO-brede regeling

Deze nieuwe regeling heeft een overbruggingsfunctie. Er wordt momenteel door een werkgroep gewerkt aan een NWO-brede regeling, die ook zal gelden ook voor NWO-I (waarvoor nu nog een eigen regeling geldt) en waar dan ook onderzoekers, in dienst bij de instituten onder zullen vallen.

Belangrijkste wijziging

De belangrijkste wijziging is de systematiek. Onder de huidige regeling kan iedereen klagen over (al dan niet vermeende) schending van de wetenschappelijke integriteit, indien een financieringsrelatie met NWO bestaat, dan wel indien een aanvraag is gedaan. Ook afgewezen aanvragers, die geen relatie met NWO hebben, kunnen dus klagen.

In de nieuwe systematiek heeft de NWO-regeling nadrukkelijk een vangnetfunctie. De instellingen zijn gehouden zelf een WI-regeling op te tuigen. Iedereen kan op grond van de landelijke code een klacht bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de betrokken instelling indienen, ook derden, waaronder referenten en anonieme klagers. De CWI van de betrokken instelling is op grond van de landelijke code gehouden de klacht in behandeling te nemen. Alleen als een financieringsrelatie met NWO bestaat, of óntstaat én de klager niet bij een CWI van een instelling terecht kan (bijvoorbeeld indien de groep aanvragers is verruimd tot personen die niet aan een instelling verbonden hoeven te zijn), behandelt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van NWO de klacht.

Permanente Commissie Wetenschappelijke Integriteit

NWO zal een permanente CWI instellen om klachten te beoordelen. Het Meldpunt WI (meldpuntintegriteit@nwo.nl) blijft ongewijzigd en is het loket waar klagers (of vragers) terecht kunnen.


Bewustwording en naleving

De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018) is voor NWO leidend voor haar integriteitsbeleid. Iedereen die bij NWO een aanvraag doet moet verklaren bekend te zijn met de code en daaraan te voldoen. Ook na toekenning van een aanvraag vraagt NWO onderzoekers in de voortgangsverslagen aan te geven de code na te leven.

Lees ook


Schendingen melden

NWO heeft een Meldpunt wetenschappelijke integriteit ingericht voor klachten over onderzoekers die NWO-financiering hebben aangevraagd of ontvangen. Het meldpunt functioneert naast de integriteitscommissies van de onderzoeksinstellingen.


Ingrijpen bij schendingen

Het NWO-fraudeprotocol is per mei 2013 uitgebreid op het punt van het schenden van wetenschappelijke integriteit. In dit protocol wordt beschreven welke procedure gevolgd wordt indien fraude wordt geconstateerd. Indien sprake is van fraude dan kan de subsidie worden ingetrokken of gewijzigd. Daarnaast kan NWO geld terugvorderen.