Wetenschappelijke integriteit

NWO is als onderzoeksfinancier en als werkgever bij NWO-instituten medeverantwoordelijk voor de wetenschappelijke integriteit van door haar gefinancierd onderzoek, en spant zich in om integriteitsschendingen te voorkomen en te signaleren. Het NWO-beleid sluit aan bij het beleid van de universiteiten, de VSNU en de KNAW.

Het NWO-beleid geldt voor zowel de aanvraagfase als de fase na honorering van onderzoeksvoorstellen en heeft betrekking op:

  • Bewustwording: Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening
  • De mogelijkheid om schendingen te melden via het Meldpunt wetenschappelijke integriteit
  • Mogelijke maatregelen van NWO na vaststelling schending van integriteit

In de komende jaren gaat NWO het beleid scherper handhaven door afspraken te maken met de kennispartners over het eerder informeren van NWO bij mogelijke integriteitsschendingen en een meldplicht in de subsidievoorwaarden op te nemen.

Bewustwording en naleving

De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU, 2012) is voor NWO leidend voor haar integriteitsbeleid. Door het hanteren van deze code sluit NWO aan bij het advies zoals verwoord in het rapport Vertrouwen in wetenschap (KNAW, 2013).

Iedereen die bij NWO een aanvraag doet moet verklaren bekend te zijn met de code en daaraan te voldoen. Ook na toekenning van een aanvraag vraagt NWO onderzoekers in de voortgangsverslagen aan te geven de code na te leven. 

Schendingen melden

NWO heeft een Meldpunt wetenschappelijke integriteit ingericht voor klachten over onderzoekers die NWO-financiering hebben aangevraagd of ontvangen. Het meldpunt functioneert naast de integriteitscommissies van de onderzoeksinstellingen.

Ingrijpen bij schendingen

Het NWO-fraudeprotocol is per mei 2013 uitgebreid op het punt van het schenden van wetenschappelijke integriteit. In dit protocol wordt beschreven welke procedure gevolgd wordt indien fraude wordt geconstateerd. Indien sprake is van fraude dan kan de subsidie worden ingetrokken of gewijzigd. Daarnaast kan NWO geld terugvorderen.